Prof. dr. ing. Stelian Matei, ELECTROMAGNETICA SA : Despre ENEC si alte acreditari

Autor : Stelian Matei, Prof Dr. Eng., Laborator Fotometrie si Compatibilitate, S.C.  Electromagnetica S.A.

Introducere

ENEC sau European Norms for Electrical Compliance consemnează Conformitatea cu Normele Electrice Europene ale produselor electrice. Certificarea ENEC a produselor, a fost implementată în spiritul angajamentului față de Uniunea Europeana, de a crea cele mai bune practici internaționale de eficiență operațională și calitate. Drept urmare, pentru corpurile de iluminat, beneficiarii licitațiilor solicită tot mai frecvent aceasta certificare, ca o garanție a menținerii calității si performantei de-a lungul desfășurării procesului.  Pentru mediul de afaceri din Romania însă, efectul este drastic, deoarece reduce posibilitatea participării acestora în competiție cu firmele cu posibilități financiare deosebite sau care au această acreditare.    Obținerea acreditarii ENEC a unui laborator/autorități în Romania, este costisitor  și necesită asistență din partea organismelor sau departamentelor locale și/sau de la EA (European cooperation for Acreditation) la care Romania este membru.

 

Tot in contextul acreditarii, organismul local de acreditare RENAR, impune laboratoarelor de încercări și etalonări acreditate EN/ISO 17025, participarea la programe de testare a competențelor, ca o condiție obligatorie. Pentru laboratoarele locale însă, circumstanțele participării la încercările de competență, ca de altfel și pentru acreditare ENEC sunt supuse unei analize stricte astfel:

-Există finanțare pentru participare în cadrul schemei ?

-Există o schemă de încercare pentru domeniului de activitate ?

-Este relevantă schema pentru domeniul de activitate al laboratorului ?

De multe ori însă analiza se oprește chiar de prima fază. În domeniul mărimilor radiometrice, fotometrice și electromagnetice, aceste încercări sunt organizate însă foarte rar, nerelevante domeniului de activitate sau au costuri foarte ridicate (adeseori chiar peste 5000 Eur), nejustificate de volumul redus al activității laboratorului.

În afara țării însă, organizațiile și organismele, implicate în aceste procese (acreditare ENEC, intercomparare, etc), au ca obiectiv strategic contribuția la funcționarea eficientă a economiei și dispun de mecanismele necesare pentru a îndeplini aceste exigențe. Astfel de-a lungul timpului, au fost dezvoltate personalități juridice care furnizează și mediază infrastructura și competența metrologică necesară economiei, cercetării și administrației prin prezența unor instituții publice în domeniul acestor mărimi. Adeseori, activitățile de recunoaștere a competenței, de intercomparare, sunt organizate și/sau mediate și prin/de Organismele locale de acreditare (nu ca o activitate comercială) și adeseori chiar la inițiativa acestora.

Rezolvarea acestui deziderat pe plan local, in contextul schimbărilor globale, ar trebui îndeplinită de instituțiile publice abilitate sa furnizeze și medieze infrastructura și competența metrologică necesară.  Instituțiile publice competente din domeniul acestor mărimi, precum Biroul Roman de Metrologie Legală , Institutul National de Metrologie, sunt mai puțin implicate în medierea infrastructurii și competenței metrologice necesară economiei și mai mult în asigurarea bazei științifice a uniformității și exactității măsurărilor.

Prin urmare în aceste circumstanțe locale, ar fi adecvat ca aceste organisme/instituții, inclusiv RENAR, să poată iniția, media sau furniza încercări de competenta sau comparări interlaboratoare, doar in ultimul caz ca o activitate „comercială”.

Certificare ENEC

În ultimii ani, sistemul european de certificare a conformității cu normele electrice (ENEC) a devenit popular în UE ca o completare valoroasă a marcajului CE. Operând sub autoritatea Asociației Europene de Certificare a Produselor Electrice, sistemul ENEC permite producătorilor și importatorilor să demonstreze în mod clar conformitatea cu cerințele aplicabile privind siguranța produselor descrise în standardele EN (European Norms), verificate prin testarea de către un laborator independent de testare ca o terță parte.

Sistemul ENEC constituie o schemă completă de certificare, de altfel definită în SR EN ISO/CEI 17067:2014. Acest standard este destinat utilizării de către cei implicați în certificarea conformității produselor, mai ales de către cei care sunt, sau au intenția de a deveni, proprietari ai unei scheme de certificare a produsului.

Proprietarii unei scheme de certificare a produsului pot fi:

  1. a) organismele de certificare a produselor;
  2. b) guvernul și autoritățile de reglementare;
  3. c) agențiile de achiziții;
  4. d) organizațiile non-guvernamentale;
  5. e) asociațiile industriale și de comerț cu amănuntul; și
  6. f) organizațiile consumatorilor.

Autorizațiile laboratoarelor de testare a schemelor ENEC fac obiectul unei evaluări inițiale riguroase, precum și al unui program strict de reevaluare a operațiunilor de testare.

Din punct de vedere legal, marca ENEC îndeplinește cerințele Regulamentului 765/2008 și Decizia 768/2008 / CE, adoptată de Consiliu European. Aceasta marca certifica faptul că produsele au fost aprobate de către Uniunea Europeană sau de către o altă autoritate că prezintă siguranță in exploatare și vine în completarea marcajului CE care este o declarație pe proprie răspundere.

Regulamentul CE nr. 765/2008 al Parlamentului European impune cerințe de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și stabilește o politică comunitară în domeniul acreditării.

In scopul acestui obiectiv, regulamentul impune membrilor Comunității Europene să contribuie la finanțarea activităților cerute pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniul acreditării și supravegherii pieței. Finanțarea ar trebui să fie acordată sub forma unor subvenții fără cerere de propuneri organismului recunoscut în conformitate cu regulamentul, sub forma unor subvenții în urma unei cereri de propuneri sau prin proceduri de atribuire a contractelor organismului respectiv sau altor organisme, în funcție de natura activității care urmează să fie finanțată și în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr.1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1) („Regulamentul financiar”).

Aici este de remarcat faptul ca structura sistemului din Romania privind acest gen de activitate ce include si acreditarea ENEC, poate face subiectul unei finanțări cu sprijin local dar si cu fonduri Europene.
În domeniul produselor de iluminat, Asociația Europeană pentru Certificarea Produselor Electrice a introdus și schema ENEC +, care evaluează designul și performanța produselor de iluminat, inclusiv LED-urile. Schema ENEC + completează schema ENEC prin verificarea independentă a siguranței și a performanței. Sistemul ENEC + poate reduce, de asemenea, necesitatea unor teste de performanță separate, ca parte a procesului de achiziție, deoarece testarea ENEC + acoperă, în general, toate elementele de specificație inițială.

 

Tarife și tarife pentru participare în programele europene de certificare

Compensații plătite evaluatorilor și mentorilor
Când evaluările sunt efectuate de evaluatorii înregistrați ECS (European Certification System) , se aplică următoarele taxe:
a) Evaluator principal: 1000 EUR pe zi
b) Evaluator: 800 EUR pe zi
c) costurile de călătorie și cazare.
d) Timp de călătorie al evaluatorilor: 400 EUR pe jumătate pe zi
La determinarea sumei care urmează a fi facturate de către evaluatorul principal sau mentorul, va fi inclus și timpul petrecut în pregătire, analiză și editare.

Atunci când evaluările sunt efectuate de către ofițerii ETICS, se aplică următoarele taxe:
Taxe solicitare scheme (in Eur)

Solicitarea unui CB cu un TL cu sediul în Europa / TL din afara Europei Solicitarea unui TL suplimentar
după acceptarea dosarului de cerere după acceptarea în cadrul schemei după acceptarea TL
HAR 5 000 5 000 2 500
CCA 15 000 15 000 20 000
CCA-EMC 10 000 10 000 5 00

 

Solicitarea unui CB Solicitarea unui TL
după acceptarea dosarului de cerere după acceptarea în cadrul schemei Bazat in Europa Bazat in afara Europei
ENEC 10 000 10 000 5 000 10 000
ENEC+ pentru un CB si TL deja membru ENEC 0 0 0 0
ENEC+ NA NA 5 000 10 000

Legendă:

HAR-Certificarea Europeana armonizata pentru cabluri si cordoane

CCA-Certificare conformitate CENELEC

CCA-EMC Certificare conformitate CENELEC pentru EMC

CB- Organism de certificare, semnatar al unuia sau mai multor scheme europene de certificare

TL- Laboratorul de testare

e) Evaluator principal: NA
f) Evaluator: NA
g) Costuri de cazare: Plătit de organizația evaluată
h) Costurile de călătorie în Europa: suma forfetară de 400 EUR
i) Timpul de călătorie în Europa: NA

Taxe anuale și altele

Fiecare CB care participă la un sistem contribuie la cheltuielile de secretariat pentru funcționarea sistemului și a ECS, în urma acordării de taxe pentru repartizarea normelor stabilite de grupul de schemă și de ECS.

Fiecare participant la sistemul ECS plătește pentru sine și pentru fiecare dintre participanții la TL, deținute sau angajate, următoarele taxe.

Taxe administrative anuale:
a) Organism de certificare (în Europa): 1.000 EUR
b) Laboratorul de testare în Europa: 500 EUR
c) Laboratorul de testare din afara Europei: 1.000 EUR
d) Laboratorul de testare a producătorilor din Europa: (începând cu anul 2019)
e) Laboratorul de testare a producătorilor în afara Europei: (începând cu anul 2019)
Domeniu de aplicare Taxe de extindere
f) CB-Organism de certificare (în Europa): 1.000 EUR
g) TL-Laboratorul de testare în Europa: 500 EUR
h) Laboratorul de testare din afara Europei: 1.000 EUR

 

Mulți producători care proiectează si dezvolta produse si care utilizează schemele ECS, au laboratoare de testare proprii capabile din punct de vedere al personalului, instalațiilor și echipamentelor, pentru a testa tipurile de produse. Ca o recunoaștere a necesității pieței de a utiliza aceste facilități, s-au stabilit proceduri pentru obținerea rezultatelor testelor de notificare (NTR) sau a mărcilor ENEC, HAR etc., în condiții controlate. Aceste proceduri sunt o alternativă la testarea la un laborator independent de interesele fabricării care a fost recunoscut în cadrul unui sistem ECS. Bineînțeles însă, toate încercările efectuate la Laboratoarele de încercare ale producătorului trebuie să fie în conformitate cu cerințele relevante din EN ISO / IEC 17025 și cu procedurile și deciziile ECS aplicabile.

Concluzie

ENEC, este o marca europeană care demonstrează conformitatea cu standardele europene (EN), în principal legate de siguranță/securitate electrica. Romania din nefericire nu este listata ca parte a unei asemenea scheme de certificare a conformității  dar are însă, ca membru EU si a comunității de standardizare europeana (CEN), obligația respectării acestor standarde. Conformitatea cu standardele si normele europene fiind îndeplinită, de o terță parte acreditată RENAR, in măsură să certifice conformitatea produselor cu standardele europene.

Solicitarea explicită in licitații, a certificării ENEC/IECEE, nefiind admisa o certificare „similară”, Romania nefiind parte dintr-o asemenea schema va exclude participarea producătorilor locali.

In acest context, implicarea organismele naționale de certificare sa în măsură să reprezinte Romania în cadrul Comisiei Internaționale de Electrotehnica (IEC) sa garanteze respectarea standardelor europene de securitate electrica și în Romania.

Share