Răspunsul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) la solicitarea de informații publice făcută de revista ELECTRICIANUL

În data de 16.06.2020, redacția revistei ELECTRICIANUL a adresat Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) solicitarea de a răspunde următoarelor întrebări :

Către,

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI  
– DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ȘI CALITATE ÎN CONSTRUCȚII
– DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ
-SERVICIUL REGLEMENTARI IN CONSTRUCTII, ATESTAREA SPECIALISTILOR ȘI PUNCT DE INFORMARE
Mai multe asociații profesionale pe care le reprezentăm și partenere cu noi ne solicită informații despre unele din normativele tehnice care fiind vechi și neconforme cu mai multe standarde europene în vigoare, creează probleme specialiștilor și firmelor implicate în sectorul construcțiilor. Pentru a furniza celor interesați aceste informații actualizate, vă rugam sa ne comunicați care este stadiul revizuirii următoarelor normative tehnice pentru instalatii electrice, de iluminat și pentru siguranța la foc a construcțiilor:
1.  I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor. Aprobat prin O.M.D.R.T. nr. 2.741/01.10.2011.Publicat in  M. Of., p I, nr. 802 bis/14.11.2011 și în B.C.nr.13/2011
2. NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri. Aprobat prin O.M.L.P.T.L. nr. 939/02.07.2002. Publicat in  B.C. nr.10/2003
3.  NP 062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal. Aprobat prin O.M.L.P.T.L. nr. 938/02.07.2002 Publicat in  B.C. nr.10/2003
4.  P 118-1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. Aprobat prin  O.M.L.P.A.T. nr. 27/N/07.04.1999 Publicat în B.C. nr.7/1999 
5. P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere. Aprobat prin  O.M.D.R.A.P. nr. 2.463/08.08.2013, modificat prin O.M.D.R.A.P. nr. 6026/25.10.2018. Publicat în  M. Of., p I, nr.595 bis/24.09.2013 şi M. Of., p I, nr. 966/15.11.2018
6.P 118/3-2015  Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu. Aprobat prin  O.M.D.R.A.P. nr. 364/09.03.2015, modificat prin O.M.D.R.A.P. nr. 6025/25.10.2018Publicat în  M. Of., p I, nr.243 bis /09.04.2015 şi M. Of., p I, nr. 977/19.11.2018

Menționăm că asociațiile profesionale pe care le reprezentăm(SIEAR, CNRI, ARI, ARTS), au făcut mai multe propuneri de modificare ale acestor normative.

Cu stima,
Mihai Mateescu
red.sef. al revistei ELECTRICIANUL, revista oficiala a SIEAR, CNRI; partener ARTS, ARI
tel: +40722 404508
Email addresses: rev.electricianul@gmail.com   mihai.mateescu@electricianul.ro  contact@electricianul.ro
Website: http://www.electricianul.ro
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Revista-Electricianul/143455929042980
Linkedin:   https://www.linkedin.com/in/revista-electricianul-b00727141/
Twitter:  https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=revista%20ELECTRICIANUL&src=typd

 

În data de 16.07 2020, am primit următorul răspuns din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA):

 

Către: Mihai Mateescu, redactor șef Revista Electricianul

Nr. 82946/16.07.2020

Referitor la solicitarea dumneavoastră, transmisă Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) și înregistrată cu nr. 82946/16.06.2020, vă comunicăm următoarele:

Referitor la Normativul pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, ca urmare a solicitărilor factorilor interesați cu privire la necesitatea armonizării prevederilor cu reglementările tehnice europene, vă informăm că procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii este în curs de inițiere, în vederea revizuirii acestuia.

MLPDA, prin fonduri de la bugetul de stat sau prin fonduri europene, are în vedere revizuirea cu prioritate a Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, indicativ NP 061-2002 și a Normativului pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal, indicativ NP 062-2002.

Referitor la Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-1999, MLPDA se află în procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii, în vederea revizuirii acestuia.

Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, indicativ P 118/2-2013 și Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu, indicativ P 118/3-2015, au fost revizuite în cursul anului 2018 și publicate în M.Of., p I, nr. 966/15.11.2018, respectiv M. Of., p I, nr. 977/19.11.2018.

În plus, menționăm că MLPDA implementează proiecte finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, proiecte care, prin activitățile derulate, vizează revizuirea reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor:

  • Proiectul “Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

În cadrul proiectului SIPOCA 50 va fi realizată auditarea sistemului de reglementări tehnice şi revizuirea cadrului normativ secundar din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor având ca scop reorganizarea și simplificarea sistemului de reglementări tehnice și modificarea reglementărilor tehnice pentru atingerea țintei de reducere a numărului de reglementări tehnice cu minim 25%.

Proiectul are ca obiectiv general creşterea calităţii cadrului legislativ și metodologic cu incidenţă asupra mediului de afaceri şi asupra cetăţenilor prin sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi prin consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu.

Proiectul va avea ca rezultat principal Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, prin intermediul căruia se are în vedere realizarea unei legislații moderne, coerente, adaptate noilor realități economice, sociale și de mediu, care să asigure dezvoltare durabilă a teritoriului, o calitate crescută a vieții cetățenilor, servicii publice eficiente, bazate pe digitalizare și un mediu investițional atractiv.

Mai multe informații privind proiectul puteți accesa la următorul link https://www.mlpda.ro/pages/sistematizarealegislatieiconsolidareacapacitatiiadministrative (secțiunea “Achiziții”).

  • Proiectul “Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementarilor tehnice în domeniul construcțiilor”, cod SIPOCA 731, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Proiectul are ca scop optimizarea cadrului normativ în domeniul construcțiilor, din perspectiva asigurării coerenței reglementărilor tehnice aplicabile construcțiilor. Principalele rezultate ale proiectului vizează asigurarea unui cadru de reglementare coerent și eficient racordat la obligațiile legislative existente la nivel național și european în domeniul construcțiilor.

Mai multe informații privind proiectul puteți accesa la următorul link https://www.mlpda.ro/pages/proiectpocaoptimizare (secțiunea “Achiziții”).

Serviciul Comunicare al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)

 


Share