Standardizarea și încărcarea vehiculelor electrice rutiere

Florica-Elena Ionescu, expert standardizare, Direcția Standardizare, Departamentul Electric, ASRO

Ca răspuns la provocările globale legate de reducerea
emisiilor de CO2 și de securitatea energetică, industria de
automobile a accelerat dezvoltarea și comercializarea de
vehicule electrice și vehicule electrice hibride (VE).

electric la care curentul electric este furnizat de o baterie
de acumulatoare reîncărcabilă sau de alte surse de
energie (reîncărcabile cu energie de la o sursă exterioară
vehiculului, cum ar fi rețeaua electrică de distribuție pu –
blică sau rezidențială).
Vehiculele electrice rutiere implică toate vehiculele
rutiere, inclusiv cele hibride reîncărcabile (PHEV), care
primesc energie parțial sau total de la bateriile aflate la
bordul lor.
Față de vehiculele electrice hibride, care sunt cele mai
răspândite, cele electrice cu baterie, inclusiv cele electrice
hibride reîncărcabile, sunt pe cale de a fi comercializate pe
scară tot mai largă.
Garantarea desfășurării în condiții sigure a procesului
de încărcare pentru utilizatori, vehicule și instalații repre –
zintă un prim pas critic în dezvoltarea infrastructurii de
încărcare.
Standardul pe părți SR EN 61851 prezintă echipa –
mentele de la bordul vehiculelor și echipamentele externe
pentru încărcarea vehiculelor electrice rutiere și oferă
cerințele aplicabile vehiculelor electrice pentru conectarea
conductivă la o alimentare în curent alternativ sau în
curent continuu, stații de încărcare, comunicații digitale
între stația de încărcare și VE.
SR EN 61851-1:2011 Sistem de încărcare conductivă
pentru vehicule electrice. Partea 1: Prescripții generale
SR EN 61851-21:2003 Sistem de încărcare conductivă
pentru vehicule electrice. Partea 21: Condiții privind vehi –
culul electric pentru conectarea conductivă la o alimentare
de curent alternativ sau continuu
SR EN 61851-22:2003 Sistem de încărcare conductivă
pentru vehicule electrice. Partea 22: Stație de încărcare în
curent alternativ pentru vehicule electrice
SR EN 61851-23:2014 Sistem de încărcare conductivă
pentru vehicule electrice. Partea 23: Stație de încărcare în
curent continuu pentru vehicule electrice
SR EN 61851-24:2014 Sistem de încărcare conductivă
pentru vehicule electrice. Partea 24: Comunicații digitale
între stația de încărcare în curent continuu și vehiculul
electric, pentru controlul încărcării în curent continuu
Standardul pe părți SR EN 61851 prezintă patru moduri
de încărcare
Modul de încărcare 1: conectarea VE la rețeaua de
alimentare de curent alternativ, utilizând prize standar –
dizate, de curent maxim de până la 16 A și tensiunea
maximă 250 V c.a. monofazat sau 480 V c.a. trifazat, pe
partea rețelei de alimentare, utilizând conductoare de ali –
mentare și conductoare de legare la pământ de protecție.
Modul de încărcare 2: conectarea unui VE la rețeaua
de alimentare de curent alternativ (sector), de maximum
32 A și 250 V c.a. monofazat sau 480
V c.a. trifazat, utilizând prize
standardizate de tip monofazat sau
trifazat, conductoare de alimentare și
conductoare de legare la pământ
împreună cu o funcție pilot de
comandă și un sistem de protecție
împotriva șocurilor electrice (DDR)
între VE și fișă sau ca parte
componentă a cutiei de control
integrată în cablu.
Modul de încărcare 3: conectarea
VE la rețeaua de alimentare de
curent alternativ, utilizând un echi –
pament de alimentare cu energie

electrică a VE dedicat, unde funcția pilot de comandă se
extinde la echipamentul de control situat în echipamentul
de alimentare a VE, conec tat permanent la rețeaua de
alimentare de curent alter nativ (sector).
Modul de încărcare 4: conectarea VE la rețeaua de
alimentare de curent alternativ (sector), cu ajutorul unui
încărcător extern, unde funcția pilot de comandă se
extinde la echipamentul conectat permanent la rețeaua
de alimentare de curent alternativ.
Pentru toate modurile de încărcare, este necesar un
întreruptor automat de curent diferențial rezidual conform
cu SR EN 61008-1 sau SR EN 61009-1 sau IEC/TR
60755:2008 și un dispozitiv de protecție la supracurent
con form cu SR EN 60269/SR HD 60269 sau SR EN
60898.
SR EN 61008-1:2013 Întreruptoare automate de
curent diferențial rezidual fără protecție încorporată la
supracurenți pentru uz casnic și similar (ID)
Partea 1: Reguli generale
SR EN 61008-1:2013/A1:2015
SR EN 61008-1:2013/A1:2015/AC:2016
SR EN 61008-1:2013/A11:2016
SR EN 61008-1:2013/A2:2015
SR EN 61009-1:2013 Întreruptoare automate de
curent diferențial rezidual cu protecție încorporată la
supra curenți pentru uz casnic și similar (DD)
Partea 1: Reguli generale
SR EN 61009-1:2013/A1:2015
SR EN 61009-1:2013/A11:2016
SR EN 61009-1:2013/A12:2016
SR EN 61009-1:2013/A2:2015
Conectarea VE se realizează cu ajutorul
cablurilor prin una din metodele următoare:
– conectarea unui VE la rețeaua de
alimentare de curent alternativ, utilizând un
cablu de alimentare și o fișă atașată
permanent la VE;
– conectarea unui VE la rețeaua de
alimentare de curent alternativ, utilizând un
cablu de încărcare detașabil, prevăzut cu o
priză mobilă și un sistem de alimentare în
curent alternativ;
– conectarea unui VE la rețeaua de alimentare de
curent alternativ, utilizând un cablu de alimentare și o
priză mobilă (conectorul vehiculului) atașată permanent la
echipamentul de alimentare. Pentru modul de încărcare 4,
se permite numai această metodă.
SR EN 50620:2017 Cabluri electrice. Cabluri de încăr –
care pentru vehicule electrice
În sistemele de încărcare conductivă a VE sunt utilizate
fișe, prize, prize mobile pentru vehicul, conectoare de
vehicul care au configurații conform cu standardul pe părți
SR EN 62196.
SR EN 62196-1:2015 Fișe, prize, conectoare de ve –
hicul și prize mobile pentru vehicul. Încărcare conductivă a
vehiculelor electrice. Partea 1: Prescripții generale
SR EN 62196-2:2017 Fișe, prize, prize mobile pentru
vehicule și conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a
vehiculelor electrice. Partea 2: Prescripții dimensionale de
compatibilitate și interschimbabilitate pentru accesorii cu
știfturi și teci de contact de curent alternativ
SR EN 62196-3:2015 Fișe, prize, prize mobile pentru
vehicul și conectoare de vehicul. Încărcare conductivă a
vehiculelor electrice. Partea 3: Prescripții dimensionale de
compatibilitate și interschimbabilitate pentru cuple pentru
vehicul cu știfturi și teci de contact pentru c.c. și pentru
c.a./c.c.
SR HD 60364-7-722 prezintă circuitele pentru alimen –
tarea cu energie a vehiculelor electrice, precum și la
circuitele pentru reinjectarea energiei electrice de la VE în
rețeaua electrică de distribuție. De asemenea, docu –
mentul prezintă tipurile de rețele de distribuție și de le –
gare la pământ, modul de alegere și montare a echipa –
mentelor electrice, dispozitivele de protecție împotriva
șocurilor electrice prin întreruperea automată a alimen –
tării, dispozitivele de protecție împotriva supracurenților și
coordonarea dispozitivelor de protecție.
SR HD 60364-7-722 Instalații electrice de joasă ten –
siune. Partea 7-722: Prescripții pentru instalații sau am –
plasamente speciale. Alimentarea vehiculelor electrice.

Share