ILUMINAT  DE SECURITATE – CONTROVERSE ASUPRA UNOR NORMATIVE, autor dr.ing. Jan Ignat

A. PRECIZĂRI

 1. În NP I7/2011, subcapitolul 7.23. Nu se face nici o referire explicită la NP 061, menționându-se : la art. 7.23.7.2. Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât sa se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementarilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) .    
 2. În NP I7/2011, Standardul SR EN 1838 este menționat astfel :  

7.23.2. În conformitate cu reglementarile specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, precum și SR EN 1838 și SR 12294 iluminatul de siguranță se clasifică astfel:
7.23.3.2. Corpurile de iluminat pentru:
– evacuarea din clădire;
– marcarea hidranților
trebuie să respecte recomandarile din SR EN 60598-2-22 și tipurile de marcaj (sens, schimbări de direcție) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanța și iluminarea panourilor de semnalizare de securitate.

 1. În cuprinsul NP I7/2011 nu se face nici o mențiune cu privire la nivelele de iluminare specifice sistemului de iluminat de siguranță/securitate.
 2. În NP-061, nu este menționat SR EN 1838, singura referire la iluminatul de siguranță fiind anexa 3 în care se menționeză nivele de iluminare cu caracter de recomandare.

B. PREVEDERILE SR EN 1838-2014 Aplicaţii ale iluminatului/Iluminat de urgenţă

 Aprobat de Directorul General al ASRO la 31 iulie 2014
Standardul european EN 1838:2013 are statutul unui standard român. Înlocuieşte SR EN 1838:2003 (la acea dată NP-061 era elaborat, dar deși la acea dată exista standardul european EN 1838 -1999, nu a fost aplicat, nu este citat nici la bibliografie, n.a.- nota autorului )

Data publicării versiunii române: 28 noiembrie 2014

Acest standard este identic cu standardul european EN 1838:2013 și  există în trei versiuni oficiale (engleză, franceză, germană). O versiune în oricare altă limbă, realizată prin traducere sub responsabilitatea unui membru CEN în limba sa naţională şi notificată Centrului de Management CEN-CENELEC, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale.

Acest standard european trebuie să primească statutul de standard naţional, fie prin publicarea unui text identic, fie prin ratificare, cel mai târziu în ianuarie 2014 şi toate standardele naţionale conflictuale trebuie să fie retrase cel mai târziu în ianuarie 2014.

Introducere

Scopul iluminatului căilor de evacuare este de a facilita ieşirea în condiţii de securitate dintr-o locaţie pentru ocupanţi prin asigurarea condiţiilor vizuale şi a orientării corespunzătoare pe căile de evacuare şi în amplasamente speciale și de a asigura localizarea și utilizarea echipamentului de securitate și luptă contra incendiului.

Scopul indicatoarelor de securitate aferente iluminatului de urgenţă a căilor de evacuare este de a furniza condiții vizuale și de orientare necesare pentru a facilita localizarea și utilizarea căilor de evacuare.

Scopul iluminatului ambiental (antipanică) este de a reduce riscul producerii panicii şi de a permite ocupanţilor deplasarea în condiţii de securitate către căile de evacuare  prin asigurarea condiţiilor vizuale și a orientării corespunzătoare.

Scopul iluminatului zonelor cu activitate de risc ridicat este de a contribui la securitatea persoanelor implicate în activități potenţial periculoase sau care lucrează într-un mediu periculos și de a permite buna desfăşurare a procedurilor de oprire pentru securitatea celorlalte persoane din aceeași locaţie.

Domeniu de aplicare

Acest standard european specifică condiţiile luminotehnice pentru sistemele de iluminat pentru evacuare de urgenţă (deci toate tipurile de iluminat de securitate sunt pentru evacuare de urgenţă n.a.) şi de iluminat în standby (pentru continuare a lucrului) instalate în clădiri sau locaţii unde astfel de sisteme sunt cerute. Se aplică în principal locurilor unde publicul sau lucrătorii au acces.

Definiții

Conform acestui standard iluminatul de siguranță / securitate este definit de urgență si are structura din figură:

3.2-cale de evacuare traseul desemnat pentru evacuare în caz de urgenţă, care porneşte din locul de unde începe evacuarea şi se termină într-o zonă de securitate

3.3-iluminat pentru evacuarea de urgenţă  acea parte din iluminatul de urgenţă, care oferă iluminare pentru securitatea persoanelor care părăsesc o locaţie (căi evecuare și ambiental n.a. ) sau care încearcă să termine, înainte de a pleca, o acţiune potenţial periculoasă (de interventie  n.a.)

3.5-iluminat ambiental-acea parte a iluminatului pentru evacuarea de urgenţă, prevăzută pentru a evita panica şi a oferi o iluminare care permite persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată (care este prevazută cu iluminat căi evacuare-n.a.)

Nota – În anumite ţări este cunoscut ca iluminat anti-panică.

3.7-iluminat de rezervă (de continuare a lucrului) acea parte a iluminatului de urgenţă prevăzută pentru a face posibilă continuarea neîntreruptă a activităţilor normale (conform NP-061 o activitate normală se poate desfașura cu 20% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul normal !! n.a.)

Caracteristici- 4.3 Iluminat ambiental

4.3.1 Iluminarea orizontală nu trebuie să fie mai mică de 0,5 lx la nivelul pardoselii pe suprafaţa centrală neocupată a încăperii care exclude o bandă perimetrală de 0,5 m.

(Valoarea de 0,5lx pentru antipanică reprezintă jumatate din cea impusă pentru iluminatul de  evacuare, respectiv 1lx-n.a.)

4.3.9 Iluminat ambiental/cale de evacuare: dacă este nevoie de iluminat pentru evacuare de

urgenţă într-o încăpere (cele mentionate la I7/2011, care se prevăd cu iluminat evacuare la ieșirile de urgență și încăperi prevăzute cu iluminat ambiental/antipanica-n.a.), atunci când această încăpere nu dispune de un acces direct spre calea de evacuare în compartimentul de incendiu adiacent, calea de evacuare intermediară trebuie iluminată de asemenea.

Anexa B (informativă) Divergenţe A Ţări care solicită niveluri diferite de lumină

4.3 Olanda

Nivelul minim de iluminat anti panică este de 1 lx. (Bouwbesluit)

REMARCA Nivelul de iluminare de minim 20 lx pentru antipanică, nu este menționat ca divergență, deoarece NP-061 nu este standard .

C.PREVEDERI ALE SR 12294-1993

Iluminat artificial Iluminatul de siguranță în industrie   

În cuprinsul său se definesc următoarele tipuri  de iluminat de siguranță; evacuare, intervenție, circulație și pentru continuarea lucrului, respectiv în 1993 nu exista iluminatul antipanică.

Comentariu: nivele de iluminare sunt practic similare cu cele din SR EN 1838-2014.

 D.PREVEDERILE NP-061

În acest normativ nu există un capitol sau paragraf cu privire la iluminatul de siguranță.

Există doar ANEXA 3 cu valori RECOMANDATE pentru proiectarea sistemelor de iluminat de siguranta.

Deși la data intrarii în vigoare exista SR 12294-93, fiind mentionat în bibliografie, nu s-au aplicat prevederile lui, care erau obligatorii.

Tipul iluminatului de siguranţă Domenii de utilizare Nivelul iluminării medii
împotriva panicii (în sălile şi spaţiile de producţie prevăzute de Normativul I 7) – în sălile de spectacole, magazine, expoziţii sau similare – 10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 lx

Comentarii ;

Valoarea iluminării minime recomandate  este de cca 40 ori mai mare decât cea impusă de SR EN 1838-2014 fiind comparabilă cu nivelul de iluminare pentru continuarea lucrului, în condițiile în care, conform definiției -iluminatul antipanică, fiind parte a iluminatului de evacuare de urgență, este prevăzut pentru a evita panica şi a oferi o iluminare care permite persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată;

Pentru iluminatul de evacuare, acest normativ recomanda valori mult mai mari, de cca 50 ori, decât SR EN-1838/2014

E. PREVEDERILE NP-I7/2011

            Acest  normativ nu precizează/impune, nivele de iluminare pentru iluminatul de siguranță /securitate, limitându-se la a preciza, explicita, cerințe legate de spațiile în care se prevede iluminatul de siguranță /securitate .

Pentru iluminatul antipanică se precizează, citez :

– încăperi din clădirile publice cu mai mult de 50 de persoane dacă se află la nivelurile subterane și în încăperi cu peste 100 de persoane dacă sunt amplasate la nivelurile supraterane;

– încăperi cu suprafața mai mare de 60 m2;

– spațiile de producție cu mai mult de 100 de persoane și cu densitate mai mare de 1 persoană/10 m2.

Se constată :prevederea generală din Anexa 3/ NP/061, col. 1 se regăsește în I7.

Unul din spatiile pentru care impune iluminat antipanică este  încăperi cu suprafața mai mare de 60 m2” .

Această cerință creează dificultăți deoarece, factorii de avizare consideră încăperi cu suprafață mai mare de 60 m2 și holuri cu această suprafață, care fiind căi de evacuare      (definite în scenariul de securitate la incendiu) au și iluminat de securitate de evacuare (în nici o reglementare nu se mentionează ca un același spațiu poate fi prevăzut cu două tipuri de iluminat de securitate).

O altă prevede  este,  conform „art. 7.23.9.3. În afară de comanda automată a intrării lui în funțiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede și cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie să se faca numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta

Aceasta prevedere impune :

 1. proiectantul, în Caietul de sarcini să aloce un paragraf cu instructajul, adecvat obiectivului, pentru personalul care va efectua comenzile manuale (în nici o documentație din cele cca. 3500 verificate nu am întâlnit așa ceva n.a.);
 2. comanda manuală alimentează lămpile antipanică de la sursa de bază, ca urmare deși sistemul de iluminat normal din spațiul prevăzut și cu antipanică este disponibil și comandabil (în functie la nevoie) de ocupanții spațiului, cineva, instruit, preventiv, pune în funcțiune un sistem de iluminat alimentat tot de la sursa de bază, care asigură un nivel de iluminare mult mai mic. Dacă sursa de bază devine indisponibilă, ambele lampi (aferente iluminatului normal și preventiv antipanică), nu mai functionează, securitatea ocupanților fiind asigurată de sursa de securitate care alimentează numai lămpile antipanică.
 3. comenzi manuale din mai multe locuri, fără a preciza care pot fi aceste locuri, ca urmare, factorii de avizare, solicită mai multe comenzi pentru un același spațiu în condițiile în care pentru acest iluminat nu se impune o sectorizare în interiorul unui spațiu, iar timpul în care trebuie dată comanda nu este impus, fiind o comandă cu scop preventiv .

Conform NP I7/2011, art. 7.23.12.4. ….În încăperile și pe căile de evacuare cu mai multe corpuri de iluminat de siguranță, acestea trebuie alimentate de la cel puțin două circuite separate, dacă alimentarea se face de la o sursă centrală (de rezervă, pentru a limita zona afectată de un eventual defect la aceasta sursă-n.a.).

Din această formulare nu rezultă dacă și lămpile alimentate, prin comenzi manuale, de la sursa de bază (cu caracter de sursa centrală n.a.) trebuiesc alimentate prin minim două circuite.

Ca urmare comanda manuală de punere în funcțiune se justifică a fi prevazută :

-câte una pentru fiecare spațiu, indiferent de tipul sursei de rezervă de securitate, deoarece comanda manuală se face pe sursa de bază .

F.DIFICULTĂȚI LA DIMENSIONAREA LUMINOTEHNICĂ A ILUMINATULUI ANTIPANICĂ

            Corpurile cu care se asigură iluminatul de securitate (nu și cel pentru continuarea lucrului) au de regulă, sursa de securitate inclusă.

            Corpurile de iluminat de securitate sunt echipate cu un kit care asigură cerințele impuse iluminatului  de securitate. Acesta, când lampa este alimentată de la sursa locală (acumulator) reduce  de cca. 6 ori fluxul emis de lampă în raport cu fluxul sau nominal, dacă urmează să funcționeze o oră sau de 10 ori dacă urmează să  functioneze 3 ore.

             Ca urmare, proiectantul are de ales una din variante :

– să utilizeze corpuri cu sursă inclusă, variantă în care va trebui să instaleze un număr de corpuri de iluminat antipanică aproximativ egal cu cel pentru iluminatul normal (dacă, de ex. nivelul de iluminare antipanică este de 20 lx iar cel normal de 120 lx) .

Comanda manuală, pe sursa de bază, va trebui prevazută numai pe cca. 20% din corpurile de iluminat antipanică, deorece lampile vor emite fluxul normal.  

-să utilizeze sursa de securitate centrală, în acest caz lămpile emit fluxul nominal însă corpurile de iluminat nu mai au kit inclus, care pentru antipanică asigură toate cerintele  din normativ .

            Ca urmare, trebuie concepută o schemă de comandă care să realizeze:

– în regim normal corpurile sa nu fie alimentate ;

– la disparitia tensiunii de bază să se alimenteze automat corpurile de iluminat de la sursa de securitate centrală;

– să se asigure comenzile manuale pe sursa de bază.

 G.DIFICULTĂȚI LA PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT DE SECURITATE

 1. La obținerea avizelor de securitate la incendiu, unele ISU impun:

-prevederea iluminatului antipanică pe HOLURI cu suprafață mai mare de 60mcare, evident sunt prevăzute și cu iluminat de evacuare, în contradicție cu  spiritul SR EN 1838, care definește DISTINCT iluminarea căilor de evacuare și iluminatul ambiental/antipanică ;

-prevederea iluminatului de evacuare la ieșiri din camere ale unei clădiri care, conform normativelor nu este necesar, de exemplu :

 • ieșirea din camera unei centrale termice, cu toate că aceasta NU este o iesire inclusă în fluxul /le de evacuare, iar de acolo singura persoana care iese este o persoană instruită  care cunoaște topografia încăperii;
 • prevederea din P118/3/2015 9.1.7 La intrările destinate accesului forţelor de intervenţie trebuie arnplasat un dispozitiv de alarrnare opticăconduce la impunerea acestor dispozitive la fiecare ieșire dintr-o clădire ;
 • este de așteptat ca cineva să impună iluminat de evacuare și la ieșirea, spre exterior, din cabina WC, de  2m2 aferentă unor clădiri; 

H. CONCLUZII

 

 1. Valorile nivelului de iluminare pentru antipanică și evacuare, recomandate de NP-061, sunt de cca. 40 de ori mai mari decât cele impuse de SR EN 1838-2014.
 2. In SR EN 1838-2014 nivelul de iluminare pentru iluminatul antipanică, considerat parte a iluminatului evacuare de urgență este jumatate din nivelul de iluminare impus pentru iluminatul căilor de evacuare-1lx.
 3. Firmele care produc corpuri de iluminat cu kit de emergență, pentru iluminat antipanică, s-au adaptat la prevederile SR EN 1838, deoarece fluxul emis pe sursa de securitate inclusă, asigură, cu prisosință nivelul de iluminare impus de acesta, iar comanda manuală se poate realiza numai pentru o parte din corpuri.
 4. In NP 061-2002 nu este abordat, definit, iluminatul de securitate, există doar o anexa cu valori RECOMANDATE (nu impuse n.a.) și nu s-a ținut cont de prevederile EN 1838-1999, .
 5. Deși la data intrarii în vigoare a NP 061-2002 exista SR 12294-93, fiind mentionat în bibliografie, nu s-au aplicat prevederile lui care erau obligatorii.
 6. In NP I7/2011 se face referire la SR EN1838-2003, fiind menționate panourile de semnalizare de securitate, pentru care în NP-061/2002 nu se recomandă un nivel de iluminare.
 7. In NP I7/2011 este mentionat la bibliografie NP 061-2002, dar în cuprinsul său NU se face nici o referire explicită la acesta.
 8. Structura sistemului de iluminat de siguranță definit în SR EN 1838-2014 este diferită de cea din NP I7/2011, deoarece în standard se definește iluminat de evacuare de urgență și de iluminat de rezervă, în loc de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului și de securitate, cu șase componente .
 9. Modul de abordare din SR EN 1838 este adecvat deoarece :

– iluminatul de securitate are rolul clar de a asigura evacuarea persoanelor din cădire, cu trei componente : pentru iluminat căi de evacuare, antipanică (cu rol bine definit în scopul evacuării și fără rol preventiv-comenzi manuale) și pentru zone cu activitate de risc ridicat ;

– iluminatul de circulație nu este definit, iar cel de veghe, în mod corect, nu este considerat iluminat pentru evacuare de  urgență (este considerat de rezervă pentru activitati în spații care impun vegherea ocupantilor ; ; când se impune evecuarea mai veghează cineva, n.a.)

 1. Conform SR EN 1838-2014 toate standardele naţionale conflictuale trebuie să fie retrase cel mai târziu în ianuarie 2014.
 2. Datorită valorilor imuse de factorii de avizare, în concordanță cu valorile recomandate de NP 61/2002, se întâmpină dificultăți majore la realizarea sistemului de iluminat antipanică
 3. Ca urmare se impune reeditarea NP-061/2002, pentru alinierea la prevederile  SR EN 1838/2014, cu un capitol pentru iluminat de urgență (siguranță) care să impună și valori pentru nivelele de iluminare, în concordanță cu reglementarile europene .

 

  

 1. PREVEDERILE NP-061

În acest normativ nu există un capitol sau paragraf cu privire la iluminatul de siguranță.

Există doar ANEXA 3 cu valori RECOMANDATE pentru proiectarea sistemelor de iluminat de siguranta.

Deși la data intrarii în vigoare exista SR 12294-93, fiind mentionat în bibliografie, nu s-au aplicat prevederile lui, care erau obligatorii.

Tipul iluminatului de siguranţă Domenii de utilizare Nivelul iluminării medii
împotriva panicii (în sălile şi spaţiile de producţie prevăzute de Normativul I 7) – în sălile de spectacole, magazine, expoziţii sau similare – 10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 lx

Comentarii ;

Valoarea iluminării minime recomandate  este de cca 40 ori mai mare decât cea impusă de SR EN 1838-2014 fiind comparabilă cu nivelul de iluminare pentru continuarea lucrului, în condițiile în care, conform definiției -iluminatul antipanică, fiind parte a iluminatului de evacuare de urgență, este prevăzut pentru a evita panica şi a oferi o iluminare care permite persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată;

Pentru iluminatul de evacuare, acest normativ recomanda valori mult mai mari, de cca 50 ori, decât SR EN-1838/2014

 1. PREVEDERILE NP-I7/2011

            Acest  normativ nu precizează/impune, nivele de iluminare pentru iluminatul de siguranță /securitate, limitându-se la a preciza, explicita, cerințe legate de spațiile în care se prevede iluminatul de siguranță /securitate .

Pentru iluminatul antipanică se precizează, citez :

– încăperi din clădirile publice cu mai mult de 50 de persoane dacă se află la nivelurile subterane și în încăperi cu peste 100 de persoane dacă sunt amplasate la nivelurile supraterane;

– încăperi cu suprafața mai mare de 60 m2;

– spațiile de producție cu mai mult de 100 de persoane și cu densitate mai mare de 1

persoană/10 m2.

Se constată :prevederea generală din Anexa 3/ NP/061, col. 1 se regăsește în I7.

Unul din spatiile pentru care impune iluminat antipanică este  încăperi cu suprafața mai mare de 60 m2” .

Această cerință creează dificultăți deoarece, factorii de avizare consideră încăperi cu suprafață mai mare de 60 m2 și holuri cu această suprafață, care fiind căi de evacuare      (definite în scenariul de securitate la incendiu) au și iluminat de securitate de evacuare (în nici o reglementare nu se mentionează ca un același spațiu poate fi prevăzut cu două tipuri de iluminat de securitate).

O altă prevede  este,  conform „art. 7.23.9.3. În afară de comanda automată a intrării lui în funțiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede și cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie să se faca numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta

Aceasta prevedere impune :

 1. proiectantul, în Caietul de sarcini să aloce un paragraf cu instructajul, adecvat obiectivului, pentru personalul care va efectua comenzile manuale (în nici o documentație din cele cca. 3500 verificate nu am întâlnit așa ceva n.a.);
 2. comanda manuală alimentează lămpile antipanică de la sursa de bază, ca urmare deși sistemul de iluminat normal din spațiul prevăzut și cu antipanică este disponibil și comandabil (în functie la nevoie) de ocupanții spațiului, cineva, instruit, preventiv, pune în funcțiune un sistem de iluminat alimentat tot de la sursa de bază, care asigură un nivel de iluminare mult mai mic. Dacă sursa de bază devine indisponibilă, ambele lampi (aferente iluminatului normal și preventiv antipanică), nu mai functionează, securitatea ocupanților fiind asigurată de sursa de securitate care alimentează numai lămpile antipanică.
 3. comenzi manuale din mai multe locuri, fără a preciza care pot fi aceste locuri, ca urmare, factorii de avizare, solicită mai multe comenzi pentru un același spațiu în condițiile în care pentru acest iluminat nu se impune o sectorizare în interiorul unui spațiu, iar timpul în care trebuie dată comanda nu este impus, fiind o comandă cu scop preventiv .

Conform NP I7/2011, art. 7.23.12.4. ….În încăperile și pe căile de evacuare cu mai multe corpuri de iluminat de siguranță, acestea trebuie alimentate de la cel puțin două circuite separate, dacă alimentarea se face de la o sursă centrală (de rezervă, pentru a limita zona afectată de un eventual defect la aceasta sursă-n.a.).

Din această formulare nu rezultă dacă și lămpile alimentate, prin comenzi manuale, de la sursa de bază (cu caracter de sursa centrală n.a.) trebuiesc alimentate prin minim două circuite.

Ca urmare comanda manuală de punere în funcțiune se justifică a fi prevazută :

-câte una pentru fiecare spațiu, indiferent de tipul sursei de rezervă de securitate, deoarece comanda manuală se face pe sursa de bază .

 1. DIFICULTĂȚI LA DIMENSIONAREA LUMINOTEHNICĂ A ILUMINATULUI ANTIPANICĂ

            Corpurile cu care se asigură iluminatul de securitate (nu și cel pentru continuarea lucrului) au de regulă, sursa de securitate inclusă.

            Corpurile de iluminat de securitate sunt echipate cu un kit care asigură cerințele impuse iluminatului  de securitate. Acesta, când lampa este alimentată de la sursa locală (acumulator) reduce  de cca. 6 ori fluxul emis de lampă în raport cu fluxul sau nominal, dacă urmează să funcționeze o oră sau de 10 ori dacă urmează să  functioneze 3 ore.

             Ca urmare, proiectantul are de ales una din variante :

– să utilizeze corpuri cu sursă inclusă, variantă în care va trebui să instaleze un număr de corpuri de iluminat antipanică aproximativ egal cu cel pentru iluminatul normal (dacă, de ex. nivelul de iluminare antipanică este de 20 lx iar cel normal de 120 lx) .

Comanda manuală, pe sursa de bază, va trebui prevazută numai pe cca. 20% din corpurile de iluminat antipanică, deorece lampile vor emite fluxul normal.  

-să utilizeze sursa de securitate centrală, în acest caz lămpile emit fluxul nominal însă corpurile de iluminat nu mai au kit inclus, care pentru antipanică asigură toate cerintele  din normativ .

            Ca urmare, trebuie concepută o schemă de comandă care să realizeze:

– în regim normal corpurile sa nu fie alimentate ;

– la disparitia tensiunii de bază să se alimenteze automat corpurile de iluminat de la sursa de securitate centrală;

– să se asigure comenzile manuale pe sursa de bază.

 

DIFICULTĂȚI LA PROIECTAREA SITEMELOR DE ILUMINAT DE SECURITATE

 1. La obținerea avizelor de securitate la incendiu, unele ISU impun:

-prevederea iluminatului antipanică pe HOLURI cu suprafață mai mare de 60mcare, evident sunt prevăzute și cu iluminat de evacuare, în contradicție cu  spiritul SR EN 1838, care definește DISTINCT iluminarea căilor de evacure și iluminatul ambiental/antipanică ;

-prevederea iluminatului de evacuare la ieșiri din camere ale unei clădiri care, conform normativelor nu este necesar, de exemplu :

 • ieșirea din camera unei centrale termice, cu toate că aceasta NU este o iesire inclusă în fluxul /le de evacuare, iar de acolo singura persoana care iese este o persoană instruită  care cunoaște topografia încăperii;
 • prevederea din P118/3/2015 9.1.7 La intrările destinate accesului forţelor de intervenţie trebuie arnplasat un dispozitiv de alarrnare opticăconduce la impunerea acestor dispozitive la fiecare ieșire dintr-o clădire ;
 • este de așteptat ca cineva să impună iluminat de evacuare și la ieșirea, spre exterior, din cabina WC, de  2m2 aferentă unor clădiri;

H.CONCLUZII

 1. Valorile nivelului de iluminare pentru antipanică și evacuare, recomandate de NP-061, sunt de cca. 40 de ori mai mari decât cele impuse de SR EN 1838-2014.
 2. In SR EN 1838-2014 nivelul de iluminare pentru iluminatul antipanică, considerat parte a iluminatului evacuare de urgență este jumatate din nivelul de iluminare impus pentru iluminatul căilor de evacuare-1lx.
 3. Firmele care produc corpuri de iluminat cu kit de emergență, pentru iluminat antipanică, s-au adaptat la prevederile SR EN 1838, deoarece fluxul emis pe sursa de securitate inclusă, asigură, cu prisosință nivelul de iluminare impus de acesta, iar comanda manuală se poate realiza numai pentru o parte din corpuri.
 4. In NP 061-2002 nu este abordat, definit, iluminatul de securitate, există doar o anexa cu valori RECOMANDATE (nu impuse n.a.) și nu s-a ținut cont de prevederile EN 1838-1999, .
 5. Deși la data intrarii în vigoare a NP 061-2002 exista SR 12294-93, fiind mentionat în bibliografie, nu s-au aplicat prevederile lui care erau obligatorii.
 6. In NP I7/2011 se face referire la SR EN1838-2003, fiind menționate panourile de semnalizare de securitate, pentru care în NP-061/2002 nu se recomandă un nivel de iluminare.
 7. In NP I7/2011 este mentionat la bibliografie NP 061-2002, dar în cuprinsul său NU se face nici o referire explicită la acesta.
 8. Structura sistemului de iluminat de siguranță definit în SR EN 1838-2014 este diferită de cea din NP I7/2011, deoarece în standard se definește iluminat de evacuare de urgență și de iluminat de rezervă, în loc de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului și de securitate, cu șase componente .
 9. Modul de abordare din SR EN 1838 este adecvat deoarece :

– iluminatul de securitate are rolul clar de a asigura evacuarea persoanelor din cădire, cu trei componente : pentru iluminat căi de evacuare, antipanică (cu rol bine definit în scopul evacuării și fără rol preventiv-comenzi manuale) și pentru zone cu activitate de risc ridicat ;

– iluminatul de circulație nu este definit, iar cel de veghe, în mod corect, nu este considerat iluminat pentru evacuare de  urgență (este considerat de rezervă pentru activitati în spații care impun vegherea ocupantilor ; când se impune evacuarea mai veghează cineva, n.a.)

 1. Conform SR EN 1838-2014 toate standardele naţionale conflictuale trebuie să fie retrase cel mai târziu în ianuarie 2014.
 2. Datorită valorilor imuse de factorii de avizare, în concordanță cu valorile recomandate de NP 61/2002, se întâmpină dificultăți majore la realizarea sitemului de iluminat antipanică
 3. Ca urmare se impune reeditarea NP-061/2002, pentru alinierea la prevederile  SR EN 1838/2014, cu un capitol pentru iluminat de urgență (siguranță) care să impună și valori pentru nivelele de iluminare, în concordanță cu reglementarile europene .

 

Share