Definiția prosumatorilor: putere crescută de la 27 kW la 100 kW

Ordin nr. …/…

pentru modificarea și completarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020

 Având în vedere prevederile art. 2 lit. x1) şi ale art. 14 alin. (6) și (65) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) și lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

 Art. I. – Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 23 aprilie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:

”Procedură privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 1. În tot cuprinsul ordinului sintagma ”puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum” se va înlocui cu sintagma ”puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum”.
 2. În tot cuprinsul ordinului sintagma „loc de consum și de producere” se înlocuiește, după caz, cu sintagma ”loc de consum și de producere cu instalație de stocare”.
 3. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 5-7, cu următorul cuprins:

”5. Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare;

 1. Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;
 2. Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică (reformare).”
 3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 6 – (1) Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuție informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a locului de consum şi de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru instalațiile de stocare, după caz.”

 1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 13 – (1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuție încheierea contractului de racordare prin transmiterea cererii prevăzute la art. 34 alin. (2) din regulament sau, după caz, a notificării prevăzute la art. 34 alin. (3) din regulament. Cererea sau notificarea, după caz, conține anexate copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau alte autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz, și va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(2) Pentru realizarea racordării, prosumatorul achită operatorului de distribuție tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor regulamentului. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.

(3) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public aprobate de autoritatea competentă.”

 1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 14 – (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită prosumatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau a notificării, după caz, prevăzute la art. 13 alin. (1).”

 1. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 15 – (1) Pentru racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum se execută următoarele categorii de lucrări:

 1. lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare;
 2. b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare.

(2) Pentru executarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție și utilizatorul respectă obligațiile prevăzute la art. 40 din regulament.”

 1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 16 – (1) Proiectarea instalaţiei de racordare, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare în conformitate cu prevederile legale, executarea, recepția şi punerea în funcţiune a acesteia se realizează în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea prevederilor art. 44 și 46 din regulament.”

 1. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

”(3) După realizarea instalației de racordare, operatorii de distribuție și prosumatorii duc la îndeplinire obligațiile prevăzute la art. 46 alin. (2) – (6) din regulament.”

 1. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 20 – (1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat conform soluției de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcție de soluția de racordare, din punctul de delimitare, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.

(2) Montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție prevăzute la alin. (1) în punctul de delimitare se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 18, însoțite de documentația completă prevăzută la art. 19.

(3) Sistemul de măsurare a energiei electrice în punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, cu respectarea cerințelor prevăzute în codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energie.”

 1. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 21 – (1) Pentru un loc consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data montării echipamentelor prevăzute la art. 20 alin. (2).

(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalațiilor de producere și, după caz, a instalației de stocare.”

 1. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 24 – (1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție notificarea privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum conform modelului din anexa nr. 2, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.  În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează și o instalației de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deținerea instalației de stocare.

 1. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 27 – (1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, precum și de achiziția și montarea altor echipamente din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție dacă acestea sunt necesare ca urmare a racordării la locul de consum existent a instalației de producere a energiei electrice, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării însoțite de documentația completă, operatorul de distribuţie înlocuiește contorul și montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor alin. (1).

(3) Sistemul de măsurare a energiei electrice în punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, cu respectarea cerințelor prevăzute în codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energie.”

 1. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 28 (1) – Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum  perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului și montării echipamentelor necesare conform prevederilor art. 27 alin. (1).”

 1. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 31 (1) – După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de emitere a avizului tehnic de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii absorbite aprobate anterior, conform modelului din anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează și o instalației de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deținerea instalației de stocare.”

 1. La articolul 32, alineatele (2) – (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” (2) După recepția punerii în funcțiune a instalației de racordare, având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia însoțite de documentația completă, operatorul de distribuție înlocuiește contorul și montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor alin. (4).

(3) În cazul în care, ca urmare a creşterii puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum existent, au fost realizate lucrări în instalația de utilizare aferentă locului de consum respectiv, operatorul de distribuție înlocuiește contorul și montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor alin. (4) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii de către utilizator a documentelor prevăzute la art. 19 lit. a) și d) corespunzătoare instalației de utilizare aferente locului de consum, fără a fi necesară o altă cerere în acest sens.

(4) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziţia şi înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, precum și de achiziția și montarea altor echipamente din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție dacă acestea sunt necesare ca urmare a racordării la locul de consum existent a instalației de producere a energiei electrice, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.

(5) Sistemul de măsurare a energiei electrice în punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, cu respectarea cerințelor prevăzute în codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energie.”

 1. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 33 – (1) După înlocuirea contorului și montarea echipamentelor necesare conform prevederilor art. 32 alin. (4), având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuție pune sub tensiune pentru o perioadă de probe de maximum 5 zile lucrătoare, instalația de utilizare a prosumatorului, inclusiv instalația de producere a energiei electrice racordată la locul de consum existent.”

 1. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 39 – (1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare conform modelului din anexa nr. 4, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează și o instalației de stocare, acesta confirmă în cuprinsul cererii deținerea instalației de stocare. ”

 1. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) În situația prevăzută în prezentul capitol, termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) se referă la înlocuirea contorului existent în punctul de delimitare cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri și la montarea altor echipamente din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție dacă acestea sunt necesare ca urmare a racordării la locul de consum existent a instalației de producere a energiei electrice.”

 1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează astfel:
 2. a) La punctul 2.2, marcatorul Generatoare asincrone și sincrone” se modifică și va avea următorul cuprins:

” Generatoare asincrone și sincrone”

Nr.

crt.

Nr. UG Tip UG (As, S) Tip UG (T,H,E) U (V) Un UG (V) Pn UG (kW) Sn UG (kVA) Pi total (kW) Pmax

produsă

de UG

(kW)

Pmin

produsă

de UG

(kW)

Qmax

(kVAr)

Qmin

(kVAr)

Sevac

(kVA)

Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL:

 

 1. b) La punctul 2.2, marcatorul ”Generatoare fotovoltaice:” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Module generatoare de tip fotovoltaic”

Nr.

crt.

Nr. panouri Tip panou Pi panou

(c.c.)

(kW)

Pi total panouri (c.c.)

(kW)

Pmax debitat de panouri (c.c.)

(kW)

Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.)

(kW)

Observații
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:
 1. c) La punctul 2.2, marcatorul ”Invertoare” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Invertoare

Nr.

crt.

Nr. invertoare Tipul invertoarelor Un invertor

(c.a.) (V)

Pi invertor

(c.a.) (kW)

Pmax invertor evacuată în rețea

(c.a.) (kW)

Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.) (kW) Observații
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

Notă:

U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As – asincron; S – sincron; T – termo; H – hidro; E – eolian;

Qn – putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală la borne;

U = tensiunea în punctul de racordare;

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.”

 1. Anexa nr. 2 se modifică și se completează astfel:
 2. a) Marcatorul Generatoare asincrone și sincrone” se modifică și va avea următorul cuprins:

” Generatoare asincrone și sincrone”

Nr.

crt.

Nr. UG Tip UG (As, S) Tip UG (T,H,E) U (V) Un UG (V) Pn UG (kW) Sn UG (kVA) Pi total (kW) Pmax

produsă

de UG

(kW)

Pmin

produsă

de UG

(kW)

Qmax

(kVAr)

Qmin

(kVAr)

Sevac

(kVA)

Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL:

 

 1. b) Marcatorul ”Generatoare fotovoltaice:” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Module generatoare de tip fotovoltaic

Nr.

crt.

Nr. panouri Tip panou Pi panou

(c.c.)

(kW)

Pi total panouri (c.c.)

(kW)

Pmax debitat de panouri (c.c.)

(kW)

Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.)

(kW)

Observații
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:
 1. c) Marcatorul ”Invertoare” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Invertoare”

Nr.

crt.

Nr. invertoare Tipul invertoarelor Un invertor

(c.a.) (V)

Pi invertor

(c.a.) (kW)

Pmax invertor evacuată în rețea

(c.a.) (kW)

Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.) (kW) Observații
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

Notă:

U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As – asincron; S – sincron; T – termo; H – hidro; E – eolian;

Qn – putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală la borne;

U = tensiunea în punctul de racordare;

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.”

 1. Anexa nr. 4 se modifică și se completează astfel:
 2. a) La punctul 2.2, marcatorul Generatoare asincrone și sincrone” se modifică și va avea următorul cuprins:

” Generatoare asincrone și sincrone”

Nr.

crt.

Nr. UG Tip UG (As, S) Tip UG (T,H,E) U (V) Un UG (V) Pn UG (kW) Sn UG (kVA) Pi total (kW) Pmax

produsă

de UG

(kW)

Pmin

produsă

de UG

(kW)

Qmax

(kVAr)

Qmin

(kVAr)

Sevac

(kVA)

Observații
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL:
 1. b) La punctul 2.2, marcatorul ”Generatoare fotovoltaice:” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Module generatoare de tip fotovoltaic”

Nr.

crt.

Nr. panouri Tip panou Pi panou

(c.c.)

(kW)

Pi total panouri (c.c.)

(kW)

Pmax debitat de panouri (c.c.)

(kW)

Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.)

(kW)

Observații
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:
 1. c) La punctul 2.2, marcatorul ”Invertoare” se modifică și va avea următorul cuprins:

”Invertoare”

Nr.

crt.

Nr. invertoare Tipul invertoarelor Un invertor

(c.a.) (V)

Pi invertor

(c.a.) (kW)

Pmax invertor evacuată în rețea

(c.a.) (kW)

Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.) (kW) Observații
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

Notă:

U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As – asincron; S – sincron; T – termo; H – hidro; E – eolian;

Qn – putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală la borne;

U = tensiunea în punctul de racordare;

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.”

Art. II. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice au obligația de a întreprinde toate măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor ordinului prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 2 și ale art. III, care intră în vigoare la data publicării.

 Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriță

www.anre.ro

 

Share