De ce nu dispar becurile cu incandescenta ?

http://www.electricianul.ro

Lampa cu incandescenţă nu a dispărut !

Scurt istoric al interzicerii lămpii cu incandescență

 Prin Regulamentul(CE) nr. 244/2009 al Comisiei Europene referitor la cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale și Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei Europene referitor la cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, se interzicea comercializarea unor lămpilor cu incandescenţă în UE, destinate utilizării în sectorul rezidenţial ca şi în multe alte sectoare.

Ramanea posibililă utilizarea lămpilor cu incandescenţă denumite Lămpi cu utilizarea specială ,   numai în aplicaţii pentru care nu existau soluţii alternative bazate pe lămpi cu descărcare în gaze sau pe LED.

Cele două regulamente menţionate aplicau Directiva UE cunoscută ca Directiva EcoDesign, publicată iniţial ca 2005/32/EC şi modificată ulterior şi republicată ca 2009/125/EC ce  impun reproiectarea ecologică a produselor ce utilizează şi consumă energia pornind de la considerentul că numai astfel se pot obţine performanţe energetice îmbunătăţite.

 

Directiva EcoDesign se aplică prin regulamente sectoriale ce impun reproiectarea   produselor din  categoriile următoare:

 • Aparate de condiţionare a aerului şi ventilatoare
 • Aparate de încălzire şi răcire a aerului (climatizare)
 • Pompe de circulaţie
 • Calculatoare
 • Aparate de gătit
 • Motoare electrice
 • Surse de alimentare externă
 • Mașini de spălat vase de uz casnic
 • Uscătoare de rufe cu tambur de uz casnic
 • Mașini de spălat rufe de uz casnic
 • Ventilatoare industriale
 • Produsele de iluminat din sectoarele casnic și terțiar
 • Aparate de încălzire locală
 • Instalaţii de încălzire şi încălzitoare pentru apă
 • Transformatoare de putere
 • Dulapuri de depozitare frigorifice profesionale
 • Frigidere și congelatoare
 • Set-top box-uri
 • Cazane pe combustibil solid
 • Echipamente şi aparate ce au mod Standby
 • Televizoare
 • Utilizarea de toleranțe în procedurile de verificare
 • Aspiratoare
 • Unități de ventilație
 • Pompe de apă

În 2009 a venit rândul produselor de iluminat să se supună cerinţelor Directivei Ecodesign, ceea ce s-a şi făcut prin intrarea în vigoare a două Regulamente,  244/2009 şi 245/2009. Numai că după 6 ani de la intrarea în vigoare a Regulamentelor 244 şi 245 s-a constatat că lampa cu incandescenţă nu a dispărut din rafturile magazinelor. Ce s-a întâmplat ?

Speculând prevederea celor două Regulamente obligatorii, ce nu interzicea de la comercializare şi lămpile speciale, comercianţii au continuat să aducă şi să vândă lămpile tradiţionale cu incandescenţă de 45, 60, 75, 100 W , destinate segmentului rezidenţial  dar declarate ca fiind lămpi speciale.

Cum pentru mulţi utilizatori casnici becul cu incandescenţă oferă avantajul costului de achiziţie redus şi al luminii calde şi plăcute, comercializarea acestor lămpi a continuat deși ele au un consum ridicat deci o eficiență redusă și o durată de viață mică.

Reacţia Comisiei Europene la această situaţie

Comisia Europeană a sesizat situatia  şi a luat măsuri suplimentare, modificând Regulamentele 244 şi 245 din 2009.

Astfel, prin Regulamentul (UE) 1428/2015 al Comisiei din 25 august 2015, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale și a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu diode electroluminiscente și echipamentele aferente (Text cu relevanță pentru SEE),  Comisia Europeană, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene şi Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic în special articolul 15 alineatul (1), după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică, având în vedere următoarele aspecte :

 • Comisia trebuie să efectueze o analiză a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 al Comisiei (2) în lumina progreselor tehnologice, ținând seama în special de evoluția vânzărilor în cazul tipurilor de lămpi cu utilizare specială, pentru a verifica faptul că acestea nu sunt utilizate în scopul iluminatului general, precum și în lumina dezvoltării de noi tehnologii cum ar fi LED-urile și a fezabilității stabilirii de cerințe privind eficiența energetică la nivelul clasei „A”, astfel cum este definită în Directiva 98/11/CE a Comisiei (3).
 • În conformitate cu dovezile prezentate în cadrul analizei Regulamentului (CE) nr. 244/2009, se pare că nu este fezabil din punct de vedere economic ca producătorii să dezvolte și să introducă pe piață, începând de la 1 septembrie 2016, lămpi cu halogen care funcționează la tensiunea rețelei și ating limita stabilită pentru „etapa 6” în tabelul 1 din Regulamentul (CE) nr. 244/2009 în ceea ce privește puterea nominală maximă pentru un flux luminos specificat dat. O evaluare a evoluțiilor preconizate ale tehnologiilor de iluminat mai eficiente din punct de vedere energetic indică faptul că momentul optim pentru introducerea limitei respective ar fi 1 septembrie 2018.
 • În scopul maximizării beneficiilor pentru mediu și al reducerii la minimum a oricărui impact economic negativ pentru utilizator, este necesar să se impună ca viitoarele concepții de corpuri de iluminat să fie compatibile cu soluții de iluminat eficiente din punct de vedere energetic.

Riscul unui „efect de blocare” în ceea ce privește vechile tehnologii scoase din producție ar trebui redus la minimum, prin asigurarea faptului că corpurile de iluminat introduse pe piață sunt pe deplin compatibile cu lămpi cu un grad ridicat de eficiență având cel puțin clasa de eficiență energetică „A+” în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei (1).

 • Analiza Regulamentului (CE) nr. 244/2009 a scos în evidență necesitatea de a actualiza și de a clarifica definiția lămpilor cu utilizare specială, cu scopul de a reduce folosirea de lămpi cu utilizare specială la iluminatul general și de a adapta cerințele la evoluțiile tehnologice. Cerințele de reglementare ar trebui să faciliteze, de asemenea, utilizarea soluției de iluminat celei mai eficiente din punct de vedere energetic pentru o anumită aplicație specială.
 • Este necesar să se asigure coerența între Regulamentul (CE) nr. 244/2009 și Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei (2) în ceea ce privește definiția și cerințele referitoare la informațiile despre produs pentru produsele cu utilizare specială, iar acest lucru se poate realiza cel mai bine prin intermediul unei modificări combinate a ambelor regulamente. Acest lucru ar trebuie să simplifice asigurarea de către producători și furnizori a conformității cu cerințele de reglementare și să sprijine o supraveghere eficace a pieței de către autoritățile național
 • Analiza Regulamentului (CE) nr. 244/2009 concluzionează că fezabilitatea stabilirii de cerințe privind eficiența energetică la nivelul clasei „A” sau la un nivel superior trebuie examinată printr-un studiu complementar detaliat, care ar trebui, de asemenea, să evalueze fezabilitatea sporirii cerințelor de eficiență energetică pentru produsele reglementate de Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei (3) și de Regulamentul (UE) nr. 1194/2012, a extinderii domeniului de aplicare a fiecăruia pentru a optimiza reduceri ale consumului de energie, și a unificării tuturor celor trei regulamente într-o măsură unică și coerentă de implementare privind cerințele de proiectare ecologică pentru produsele de iluminat.
 • Regulamentul (CE) nr. 245/2009 identifică drept obiectul său principal energia în faza de utilizare, precum și conținutul de mercur al lămpilor. Astfel, dacă cerințele de performanță a lămpilor nu sunt însoțite fie de cerințe privind eficacitatea produselor, fie de cerințe privind conținutul de mercur, rezultă o sarcină de reglementare inutilă care ar putea duce la eliminarea treptată a unui produs din motive nesemnificative. Modificarea sferei de aplicare a cerințelor de performanță a produselor pentru a fi în conformitate cu domeniul de aplicare al regulamentului ar trebui, prin urmare, să îmbunătățească adecvarea reglementării.
 • Având în vedere necesitatea de a revizui regulamentele privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică referitoare la corpurile de iluminat, va fi necesar să se reexamineze, printre altele, derogarea privind lămpile cu dulie de tip G9 și R7s și cerințele minime de performanță energetică a lămpilor.
 • Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 19

 

Comisia decide că:

Regulamentul (CE) nr. 244/2009 se modifică după cum urmează:

 1. Articolul 2 se modifică după cum urmează: (a) Punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:
 2. «lampă cu utilizare specială» înseamnă o lampă care utilizează tehnologiile reglementate de prezentul regulament, însă care este destinată utilizării în aplicații speciale, din cauza parametrilor săi tehnici, descriși în documentația tehnică. Aplicațiile speciale sunt acele aplicații care necesită parametri tehnici care nu sunt necesari în scopul iluminării suprafețelor sau a obiectelor comune în situații obișnuite. Aceste aplicații sunt de următoarele tipuri:

(a) aplicații unde scopul principal al luminii nu este iluminatul, cum ar fi (i) emisia de lumină ca agent în procesele chimice sau biologice (cum ar fi polimerizarea, lumina ultravioletă utilizată pentru conservare/uscare/întărire, terapia fotodinamică, horticultura, îngrijirea animalelor de companie, produse pentru combaterea insectelor); (ii)captura de imagini și proiecția de imagini (cum ar fi blitz-urile aparatelor de fotografiat, fotocopiatoarele, videoproiectoarele); (iii) încălzirea (lămpile cu infraroșu); (iv) semnalizarea (cum ar fi lămpile de control al traficului sau balizele din aeroporturi); (b) aplicații de iluminat unde: (i) distribuția spectrală a luminii are ca scop schimbarea aspectului suprafeței sau a obiectului iluminat, pe lângă acela de a le face vizibile (cum ar fi iluminatul unui stand alimentar sau lămpile colorate, astfel cum sunt definite la punctul 1 din anexa I), cu excepția variațiilor temperaturii de culoare corelate; sau (ii) distribuția spectrală a luminii este adaptată la nevoile specifice ale echipamentului tehnic special, pe lângă obiectivul de a face ca suprafața sau obiectul să devină vizibile pentru oameni (cum ar fi iluminatul de studio, iluminatul de spectacol cu efecte speciale, iluminatul de teatru); sau (iii) suprafața sau obiectul iluminat necesită protecție specială împotriva efectelor negative ale sursei luminoase (cum ar fi iluminatul cu filtrare specială pentru pacienții fotosensibili sau iluminatul exponatelor de muzeu fotosensibile); sau (iv) iluminatul este necesar numai pentru situații de urgență (cum ar fi corpurile de iluminat pentru iluminatul de urgență sau dispozitivele de comandă pentru iluminatul de urgență); sau (v) produsele de iluminat trebuie să reziste la condiții fizice extreme (de exemplu, vibrații sau temperaturi de sub – 20 °C sau de peste 50 °C); Lămpile cu incandescență cu o lungime de peste 60 mm nu sunt lămpi cu utilizare specială dacă rezistă doar la șocuri mecanice sau la vibrații și nu sunt lămpi cu incandescență pentru semnalizarea în trafic; sau dacă au o putere nominală de peste 25 W și se pretinde că dețin caracteristici care sunt prezente și în lămpi cu o clasă de eficiență energetică mai mare conform Regulamentului (UE) nr. 874/2012 (precum zero emisii CEM, o valoare CRI de minimum 95 și emisii UV de maximum 2 mW per 1 000 lm);”.

(b) Punctul 9 se înlocuiește cu următorul text: „9. «lampă halogen cu tungsten» înseamnă o lampă al cărei filament este din tungsten și este înconjurat de un gaz care conține halogeni sau compuși halogenați, într-un bec fabricat din cuarț sau sticlă dură, care poate asamblat într-un înveliș secundar. Aceasta poate fi prevăzută cu o sursă de alimentare integrată;”. (c) Se adaugă următorul punct 19: „19. «lampă cu incandescență pentru semnalizarea în trafic» înseamnă o lampă cu incandescență cu o tensiune nominală de peste 60 V și cu o rată de defectare de sub 2 % în primele 1 000 de ore de funcționare.”

 

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3 Cerințe de proiectare ecologică (1)Lămpile de uz casnic nondirecționale îndeplinesc cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa II. Fiecare cerință de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următoarele etape: Etapa 1: 1 septembrie 2009; Etapa 2: 1 septembrie 2010; Etapa 3: 1 septembrie 2011; Etapa 4: 1 septembrie 2012; Etapa 5: 1 septembrie 2013; Etapa 6: 1 septembrie 2018. Sub rezerva existenței unei dispoziții contrare sau în cazul înlocuirii unei cerințe, această cerință continuă să se aplice coroborat cu celelalte cerințe introduse ulterior. (2)Lămpile cu utilizare specială respectă următoarele cerințe:

(a) În cazul în care coordonatele de cromaticitate ale unei lămpi se încadrează întotdeauna în intervalul următor: x < 0,270 sau x > 0,530 y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 sau y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595; coordonatele de cromaticitate trebuie indicate în dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE. Acest dosar trebuie să precizeze că, datorită acestor coordonate, lămpile sunt lămpi cu utilizare specială.

(b) Pentru toate lămpile cu utilizare specială, utilizarea prevăzută este declarată în toate formele de informare cu privire la produs, împreună cu avertismentul că acestea nu sunt destinate pentru utilizarea în alte aplicații. Dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE trebuie să enumere parametrii tehnici care fac ca proiectul de lampă să fie specific utilizării prevăzute declarate. Dacă este necesar, parametrii pot fi enumerați în așa fel încât să se evite divulgarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial legate de drepturile de proprietate intelectuală ale producătorului. Dacă lampa este expusă în mod vizibil pentru utilizatorii finali înainte de achiziționare, următoarele informații sunt de asemenea indicate în mod clar și vizibil pe ambalaj: (i) utilizarea prevăzută; (ii) faptul că nu este potrivită pentru iluminatul unei încăperi dintr-o gospodărie; și (iii) parametrii tehnici care fac ca proiectul de lampă să fie specific utilizării prevăzute declarate. Informațiile de la punctul (iii) pot fi furnizate, în mod alternativ, în interiorul ambala

Share