Sisteme de iluminat pentru sala de operații

Sisteme de iluminat pentru sala de operații

Jan Ignat, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații,

Departamentul de Ingineria Instalațiilor, Expert tehnic și Verificator de proiecte MLPAT

1. Reglementări tehnice

În domeniul amplasamentelor pentru utilizări medicale există mai multe reglementări tehnice, care acoperă aspecte legate de

• autorizarea funcționării:

ORDIN nr. 914 din26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le înde­plinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare

• și proiectarea:

– NP 015-97 Normativ privind proiectarea și veri­ficarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor;

– Normativul I7/2011, subcap. 7.9.   Instalații electrice în amplasamente pentru utilizări medicale și subcap 5.6 Sis­teme de alimentare cu energie electrică pentru servicii de securitate;

– SR CEI 60364-7-710-Instalații electrice în construcții Partea 7: Prescripții pentru instalații sau am­plasamente spe­ciale Secțiunea 710: Amplasamente pentru utilizări medi­cale;

– NP 061/2002, care conține prevederi cu privire la sisteme electrice de iluminat interior pentru ampla­samente medicale în general și săli de operații în particular.

2. Prevederi normative

Conform ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006,

“ART. 46 Blocul operator gru­pează toate sălile de operații necesare diverselor specialități (profiluri) medicale.

ART. 49 În funcție de mărimea și structura medicală a spitalului, blocul operator centralizat poate grupa 2-10 săli de operație.

ART. 52. Amenajarea spațial-funcțională pentru blo­curile operatorii diferă după mărimea acestora.

Sunt considerate blocuri operatorii mici cele cu 2-4 săli de operație, iar blocuri operatorii mari cele cu mai mult de 6 săli de operație.

ART. 53 Un bloc operator mic se compune din urmă­toarele categorii de spații:

a) spații medicale: 2-4 săli de operație cu anexele aferente;

b) spații gospodărești;

c) spații de control și filtrare a acceselor.

ART. 55 Spațiile tehnice pentru instalațiile aferente blocului operator:

a) vor fi amplasate în afara blocului operator, dar în imediata vecinătate a acestuia;

b) vor cuprinde următoarele:

– stație de preparare a apei sterile pentru spălare chirurgicală;

– stație de preparare a gazului de narcoză;

– stație de acumulatori și cameră tablou electric;

– centrală de ventilație și tratare a aerului”.

Din aceste prevederi rezultă:

– din punct de vedere funcțional blocul operator reprezintă o unitate de sine stătătoare, cu spații și funcțiuni bine definite;

– spațiul funcțional de bază este sala de operații, numărul maxim al acestora fiind de 10;

-fiecare bloc operator are spații tehnice în care, printre altele, se amplasează și tabloul electric al blocului operator. Re­zultă că din acest tablou electric se vor alimenta toți receptorii din toate spațiile blocului operator.

Din punct de vedere a cerințelor privind alimentarea cu energie electrică în subcap. 5.6 al I7/2011 se precizează că echipamentele medicale de primă necesitate, conform cap.7.9. reprezintă un serviciu de securitate pentru care trebuie să se realizeze Sistem de alimentare cu energie electrică pentru servicii de securitate.

În I7/2011, subcap. 7.9. serviciile de securitate necesare amplasamentelor pentru utilizări medicale se clasifică pe clase de comutare – Tabel 7.9.2.

Pentru  diferențierea clară a receptoarelor, pe clase de comutare, respectiv a soluțiilor de grupare pe tablouri electrice și de alimentare cu energie electrică a acestora se fac următoarele precizări:

„7.9.30. Alimentarea  serviciilor de securitate cu un timp de comutare mai mic sau egal cu 0,5 s.

În eventualitatea unei lipse de tensiune cel puțin pe una dintre fazele tabloului principal de distribuție, o sursă de securitate trebuie să mențină alimentarea lămpilor scialitice și altor lămpi esențiale, de exemplu pentru endoscoape, timp de 3 ore, asigurând comutarea automată în cel mult 0,5 s.”

7.9.31. Alimentarea serviciilor de siguranță cu un timp de comutare mai mic sau egal cu 15 s.

Echipamentele trebuie conectate în cel mult 15 s la o sursă de alimentare de securitate pentru o durată de minim 24 ore, când tensiunea pe cel puțin una din faze ale tabloului principal de distribuție a scăzut cu mai mult de 10% din valoarea tensiunii nominale de alimentare, mai mult de 3 s.

Durata de 24 ore poate fi redusă la minim 3 ore dacă prescripțiile medicale și de uilizare ale amplasamentului permit tratamentul/examinările.

7.9.32. Alimentarea serviciilor de securitate cu timp de comutare mai mare de 15 s.

Alte echipamente decât cele specificate în art. 7.9.30. și 7.9.31, necesare pentru menținerea serviciilor de spital, pot fi conectate manual sau automat la o sursă de alimentare de siguranță care funcționează pe o durată de minim 24 ore.”

Obs.:

– Conform acestor formulări, receptoarele sunt UNICE dar sunt alimentate de la sistemul de alimentare cu energie electrică pentru servicii de securitate prevăzut cu minim două surse: de bază și de securitate;

– Conform tab. 7.9.1 din I7/2011, subcap. 7.9. sala de operații face parte din clasa de comutație <_ 0,5 sec.

Conform NP-015/97  paragraful III.4.1. Instalații electrice pentru iluminat normal și prize, printre spațiile prevăzute cu iluminat normal nu se regăsesc sălile de operații.

În paragraful III.4.2.Instalații electrice pentru iluminat de siguranță, se prevede:

“III.4.2.1.1. Instalațiile electrice pentru iluminatul de sigu­ranță din cadrul unui spital, trebuie să asigure funcționarea acestuia, atunci când dispare tensiunea de pe sursa de bază (SEN).”

Obs.: Și din această formulare rezultă că sursele electrice de lumină sunt UNICE, dar sunt alimentate din două surse.

“III.4.2.1.2. Receptoarele electrice ale iluminatului de siguranță se încadrează în categoria 0 și categoria I-a conform pct. III.4.14.1.

– categoria 0 – discontinuitatea în alimentare cu energie electrică sub 0,15 secunde;

– categoria a I-a – discontinuitatea în alimentare cu energie electrică sub 1 minut.

III.4.2.2. Iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului

III.4.2.2.2. Săli de operație

III.4.2.2.2.1. În sălile de operație se prevede:

– iluminatul câmpului înconjurător al mesei de operație (zona cu dimensiunile 3×3 m centrată față de masa de operație);

– iluminatul local al câmpului operator.

III.4.2.2.2.2. În sălile de operație sistemul de iluminat general trebuie realizat în corelație cu iluminarea prevăzută pentru câmpul operator.

Obs. Sistemulde iluminatgeneraldin sala de operație este considerat de securitate.

III.4.2.2.3. Încăperi anexă sălii de operație.

III.4.2.2.3.1. Iluminatul din încăperile anexă sălii de operație trebuie să fie corelat cu iluminatul din sală.

III.4.2.2.3.3. Lămpile trebuie să aibă aceeași culoare și indice de redare a culorilor ca și lămpile pentru iluminatul generalmdin sala de operație.”

3. Concluzii

• toate receptoarele aferente blocului operator sunt alimentate din același tablou electric, amplasat într-un spațiul tehnic din afara blocului operator, dar în imediata vecinătate a acestuia;

• toate categoriile de receptoare sunt unice, dar sunt alimentate de la un sistem de alimentare cu energie electrică pentru servicii de securitate, corespunzător clasei de comu­tare;

• sistemul de iluminat din sala de operație, cu cele trei com­ponente, este numai de securitate, respectiv la dispariția sursei de alimentare cu energie electrică de bază se trece automat pe sursa de securitate care asigură alimentarea acelorași corpuri de iluminat (inclusiv lampa scialitică).

Conform NP061-2002, cap. 10. Iluminatul în spitale și spații destinate activității medicale

«10.8. Iluminatul de siguranță din clădire se va alimenta conform Normativului I-7.

10.17. În încăperile pentru efectuarea operațiilor se realizează următoarele sisteme de iluminat:

– un iluminat general;

– iluminatul zonei mesei de operație (o suprafață de 3 x 3 m2 având în centru masa de operație);

– iluminatul local al câmpului operator. Nivelurile de iluminare sunt cele prevăzute în Anexele 2 și 3.

10.18. Iluminatul local al câmpului operator se realizează cu aparate specializate (cu dublă alimentare pentru continuarea lucrului în caz de avarie a sursei de bază) astfel încât să nu ducă la încălzirea țesuturilor umane pe perioada operației.»

Din prevederile acestei reglementări tehnice rezultă:

• fiind cu cca. 10 ani anterioară normativului I7/2011, are prevederi care sunt depășite (art 10.18 care prevede dublă alimentare numai pentru lampa scialitică);

• anexele 2 și 3 prevăd componente diferite ale siste­mului de iluminat general (cel alimentat de la sursa de bază) de cele ale sistemului de iluminat de siguranță;

• pentru una din componente se prevede nivel de iluminare diferit, în contradicție cu prevederile din I7/2011 și NP 015/1997, care prevăd aceleași corpuri de iluminat alimentate de la Sistem de alimentare cu energie electrică pentru servicii de securitate;

• aceste necorelări determină interpretări diferite ale factorilor implicați în comisiile de autorizare a funcționării construcțiilor spitalicești/amplasamentelor medicale, care solicită realizarea, în sălile de operații, a doua sisteme de iluminat, cu corpuri de iluminat distincte, unul normal, alimentat numai de la sursa de bază, care asigură tipurile de funcțiuni și nivelele de iluminare conform Anexei 2 din NP-061/2002 și altul, de siguranță, care asigură tipurile de funcțiuni și nivelele de iluminare conform Anexei 3 din NP-061/2002;

• se impune reeditarea NP-061/2002,  pentru a fi corelat cu prevederile din reglementările tehnice conexe apărute în ultimii 13 ani;

• folosirea unei terminologii unitare, actuale, care să elimine confuzii determinate de folosirea pentru același sistem de iluminat denumirea de general, în Anexa 2 și normal în Anexa 3.

4. Soluții

• în spațiul tehnic din imediata apropiere a blocului operator se amplasează tabloul electic al acestuia, fig.1.

• acest tablou electrc este alimentat de la sistemul de alimentare pentru servicii de securitate prin AAR cu timp de comutare <_15s.

• din acest tablou se alimentează tablouri electrice (câte unul), pentru 1-2 săli de operație și ceilați receptori aferenți blo­cului operator, care fac parte din clasa de comutare <_ 15 s;

• tablourile electrice pentru săli de operație sunt prevă­zute cu sursă neântreruptibilă, UPS, cumutabilă prin AAR în D <_ 0,5 s;

• aceste surse au alimentarea trifazată pentru a asigura echilibrarea sarcinii, impusă de comutarea auto­mată a AAR;

• dacă în sala/sălile de operție se estimează că nu este admis un timp de comutație (clasă 0) atunci și în regim normal alimentarea se asigură de la UPS, cu dezavantajul dublei conversii.

Share