MASTER în Ingineria sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică ȋn clădiri

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor are onoarea să prezinte un nou program de masterat, acreditat ARACIS, denumit “ Ingineria sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică ȋn clădiri”, care se dovedește necesar atât pentru viitorii absolvenți ai specializării de licenţă din cadrul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor, dar şi pentru potenţiali absolvenţi de universităţi cu profil tehnic în domenii conexe  și care să le permită desfășurarea activității în domeniul securității în clădiri. Recomandăm acest master și absolvenților cu studii în domeniul arhitectură, construcții, profil mecanic, profil electric, etc., și mai ales specialiștilor care au o oarecare experiență practică în domeniul menționat.

Programul de masterat urmărește crearea unui cadru organizat de formare a specialiștilor în domeniul securității în clădiri, promovând o abordare integrată a problematicii specifice. Specialistul în securitate în clădiri trebuie să cunoască și să integreze cunoștințe foarte diverse, care sunt predate acum la Facultăți diferite (Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Construcții, Facultatea de Instalații, Facultatea de Pompieri). Acest program de masterat, realizat împreună cu cadre didactice din Facultățile menționate, are și o importantă latură practică (40% din programă este dedicată aplicațiilor practice). În cadrul acestui masterat, sunt  acoperite două direcţii principale: securitatea la incendiu şi securitatea fizică în clădiri, creîndu-șe astfel premisele corelării între cele domenii care pot fi în anumite cazuri divergente. Scopul masteratului este ca absolvenții să integreze cât mai mult din aspectele specifice securității în clădiri și să aibă o viziune completă asupra problematicii securității în mediul construit.

Misiunea programului de masterat “Ingineria sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică ȋn clădiri”, în contextul domeniului de studii universitare INGINERIE CIVILĂ ŞI INSTALAŢII constă în:

► crearea unui program interdisciplinar de masterat, orientat preponderent spre profesionalizare, în sensul dobândirii de competenţe profesionale în domeniul specializat al “Ingineriei sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică ȋn clădiri”; totodată, programul de master oferă absolvenţilor cunoştinţe fundamentale suplimentare care permit continuarea studiilor în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, în primul rând în domeniul de doctorat Inginerie civilă şi instalaţii;

►formarea de specialişti cu studii superioare, care să le permită îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările în vigoare pentru a desfăşura activităţi specifice acestui domeniu.

Putem vorbi de asigurarea de competente profesionale într-un concept multidisciplinar integrat, astfel încât un specialist format în acest master să poată îndeplini o varietate largă de activități, dintre care se menționează:

  • Conceptia, proiectarea si optimizarea tehnica si economica a sistemelor de protectie activă și pasivă împotriva incendiilor, detecție, alarmare la efracție și control al accesului prin televiziune cu circuit închis si monitorizare pentru mediul construit;
  • Coordonarea si controlul activitatilor cu caracter tehnic privind intretinerea si exploatarea sistemelor de protectie activa si pasiva impotriva incendiilor, detectie, alarmare la efractie si control al accesului televiziune cu circuit închis și monitorizare pentru mediul construit
  • Coordonarea și realizarea instalării, punerii în funcțiune și testării sistemelor de protecție activă și pasiva impotriva incendiilor, detectie, alarmare la efractie si control al accesului televiziune cu circuit inchis si monitorizare pentru mediul construit
  • Realizarea de studii, expertize, verificari, coordonare de proiecte complexe in domeniul securitatii la incendiu si securitatii la efractie ( cu conditia obtinerii atestatelor necesare pentru aceste servicii).
  • Realizarea activităților de cercetare legate de domeniul securitătii la incendiu și al securitătii la efracție în mediul construit.
  • Sintetizarea, explicarea și transmiterea informațiilor privind alcătuirea și funcționarea sistemelor de protecție activa și pasivă împotriva incendiilor, detecție, alarmare la efracție și control al accesului prin televiziune cu circuit închis și monitorizare pentru mediul construit.
Share