Evaluarea utilizării de surse neconvenționale pentru reducerea consumurilor energetice. Studiu de caz

Ing. Andreea SIESCU, Stud. an II, Master DD-AESIC, Facultatea de Construcții, UPT

1. Politica UE privind promovarea de energie din surse regenerabile

Clădirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de energie în Uniune. Sectorul construcțiilor, în expansiune, va duce la creșterea consumului de energie. Prin urmare, reducerea consumului de energie și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor constituie măsuri importante, necesare pentru reducerea dependenței energetice a Uniunii și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Consiliul European din martie 2007 a subliniat necesitatea de a crește eficiența energetică în Uniune pentru a atinge obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie al Uniunii până în 2020.

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prevede promovarea eficienței energetice în contextul unui obiectiv obligatoriu privind energia din surse regenerabile, care ar trebui să reprezinte 20 % din totalul consumului de energie al Uniunii până în 2020.

Parlamentul European a solicitat ulterior atingerea unui obiectiv obligatoriu pentru energia regenerabilă de 25% din consumul total de energie pentru 2020. Această analiză de impact stabilește dacă UE ar trebui să adopte obiective concrete în ceea ce privește ponderea energiilor regenerabile în 2020 și, în caz afirmativ, care ar fi valoarea acestora și ce formă li s-ar putea da.

Atunci când ponderea energiei regenerabile este stabilită la un nivel sub 20%, reducerile estimate ale costurilor (în raport cu un scenariu de „20%”) sunt aproximativ egale cu reducerile avantajelor. De exemplu, varianta de „16%” ar presupune o utilizare cu 20% mai scăzută a energiei regenerabile, reducerea cu 19% a emisiilor de CO2, scăderea cu 24% a importurilor de combustibili fosili și diminuarea costurilor de investiții cu 23%.

Pentru o analiză posibilă de dezvoltare a fiecăruia din sectoarele energetice, s-au elaborat trei scenarii, fiecare cu o pondere totală a energiei regenerabile de 20% în 2020, dar cu o împărțire diferită între sectoare.

1. Un scenariu PRIMES cu o „pondere ridicată a energiilor regenerabile și eficiență energetică”, în care energia regenerabilă ar reprezenta 43% din generarea de curent electric, 15% din consumul de petrol și motorină în transport și 16% din încălzire și răcire.

2. Un scenariu Green-X vizând „cel mai mic cost”, începând cu cea mai ieftină tehnologie, ce are drept rezultat o producție mai mare de electricitate din surse regenerabile decât în scenariul PRIMES și mai mică (12%) pentru transport.

3. Un scenariu „echilibrat” Green-X, în care potențialul energiilor regenerabile este exploatat cu eforturi comparabile în diferite sectoare și cu diferite tehnologii. Acesta are drept rezultat o pondere mai ridicată a energiei regenerabile în încălzire și răcire decât în celelalte scenarii (21%), o pondere mai scăzută în producerea de electricitate (34%) și un nivel intermediar în transporturi (14%).

Pe baza acestei analize și în funcție de importanța politică acordată diverșilor factori menționați, se recomandă combinarea unui obiectiv general privind energia regenerabilă de 20% pentru 2020.

2. Politica națională privind promovarea de energie din surse regenerabile

Temeiul juridic este Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (astfel cum a fost modificată prin Legea 139/2010 și prin proiectul ordonanței de urgență a Guvernului prezentată de autoritățile române la 6 iunie 2011). Schema de sprijin stabilită de Legea 220/2008 (astfel cum a fost modificată) este un sistem de promovare prin certificate verzi, în temeiul căruia sunt eliberate aceste certificate producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, furnizorilor de electricitate fiindu-le impusă obligația (printr-o cotă obligatorie) de a achiziționa certificate verzi.

În baza acestei legi, autoritățile române au introdus deja limitele prețului de piață al certificatelor verzi, de 27 și 55 EUR per certificat, explicând că noile valori sunt doar o indexare necesară a valorilor vechi și nu modifică schema existentă (introdusă înainte de aderarea României la UE). În prezent, toți producătorii de energie electrică din surse regenerabile primesc un număr de certificate verzi pe MWh, funcție de diferitele surse regenerabile de energie din care este produsă energia electrică (conform sistemului de certificate verzi aplicat în prezent, pus în aplicare începând cu 2005). Schema de sprijin se aplică beneficiarilor care livrează energie electrică în rețeaua electrică sau direct la consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decât consum propriu tehnologic. Pentru energia fotovoltaică, se acordă un număr de 6 certificate verzi pentru 1 MWh produs și livrat în rețea, pe o durată de 15 ani de la punerea în funcțiune a instalației.

Vedere generala panouri fotovoltaice si detaliu fixare panouri
Vedere generala panouri fotovoltaice si detaliu fixare panouri

Dispunerea de panouri fotovoltaice pe acoperișul unei clădiri administrative, în scopul generării de energie electrică pentru consum intern – iluminat, climatizare, echipamente electrice și electronice și alți consumatori conexi, conduce la reducerea consumurilor energetice globale pe clădire din surse convenționale.

Articolul integral il puteti citi in editia tiparita a revistei Electricianul nr. 3/2013.

Share