Cuprins volum Instalatii Sanitare – Manual de Instalatii editia II

Coperta Instalatii Sanitare - Manualul de Instalatii pentru Constructii ed. II

Pentru comenzi va rugam sa completati formularul on-line:

www.artecno.ro/manual

Livrare imediata din stoc.

Pentru informatii suplimentare:

tel./fax: 021.2524840, 021.2527428.

CUPRINS VOLUM INSTALATII SANITARE  EDITIA II

1. ELEMENTE GENERALE

1.1 Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrărilor publice pentru instalațiile sanitare, instalațiile de alimentare cu apă și canalizare, instalații de gaze și instalații pentru fluide tehnologice

1.1.1 Modul de atribuire a contractelor de concesiune a lucrărilor publice pentru instalațiile sanitare, instalațiile de alimentare cu apă și canalizare, instalații de gaze și instalații pentru fluide tehnologice

1.1.2 Reguli de elaborare a documentației de atribuire

1.1.3 Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu, specificații tehnice

1.2 Fazele de elaborare a documentației tehnico-economice pentru instalațiile sanitare, instalațiile de alimentare cu apă și canalizare, instalații de gaze și instalații pentru fluide tehnologice

1.2.1 Conținutul – cadru al studiului de prefezabilitate

1.2.2 Conținutul – cadru al studiului de fezabilitate

1.2.3 Conținutul – cadru al documentației de avizare a lucrărilor de investiții

1.2.4 Proiectul tehnic

1.2.5 Detalii de execuție

1.2.6 Cartea construcției

1.3 Încadrarea obiectivelor de investiții publice pentru instalații de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale și fluide tehnologice, în sistemele de lucrări hidroedilitare și de gaze ale localităților

1.3.1 Autorizația de construire

1.3.2 Planurile urbanistice: PUG și PUZ

1.3.3 Avize și acorduri

1.4 Cerințele esențiale de calitate și criteriile de performanțe pentru instalațiile sanitare, de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale și fluide tehnologice

1.5 Reglementări tehnice specifice pentru instalații sanitare, de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale și fluide tehnologice

2. INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA

2.1 Surse de alimentare cu apă

2.2 Cantitatea și calitatea de apă necesară pentru diferite folosințe

2.2.1 Structura, normele generale și variația consumurilor de apă

2.2.1.1 Structura consumului de apă

2.2.1.2 Normele  consumului de apă

2.2.1.3 Variația consumului de apă

2.2.2 Normele de calitate ale apei necesare pentru diferite folosințe

2.2.3 Procesele și instalațiile principale pentru corectarea calității apei

2.2.4 Gestiunea și tarifarea consumului de apă

2.2.5 Soluții pentru tratarea apei

2.3 Sisteme și scheme generale de instalații de alimentare cu apă

2.3.1 Soluții privind sistemele și schemele generale de alimentare cu apă

2.3.2 Criterii de clasificare și condiții de realizare a instalațiilor de alimentare cu apă din ansambluri de clădiri

2.4 Instalații interioare de alimentare cu apă rece și caldă pentru consum menajer

2.4.1 Soluții constructive și scheme ale instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece și caldă pentru consum menajer

2.4.1.1 Rețele interioare de alimentare cu apă rece și cu apă caldă de consum, în sistem cu contorizare colectivă

2.4.1.2 Rețele interioare de alimentare cu apă rece și cu apă caldă de consum, în sistem cu contorizare individuală (pe apartament)

2.4.1.3 Rețele interioare de alimentare cu apă rece și apă caldă de consum, în sistem cu contorizare individuală la fiecare obiect sanitar sau grupuri de obiecte sanitare

2.4.1.4 Reabilitarea și modernizarea instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece și apă caldă de consum

2.4.1.5 Implicațiile schimbării destinației clădirii asupra instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece și apă caldă de consum

2.4.2 Materiale și echipamente specifice instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece și apă caldă de consum

2.4.2.1 Tevi și fitinguri metalice

2.4.2.2 Tevi și fitinguri din materiale plastice

2.4.2.3 Armături

2.4.2.4 Aparate de măsură și control

2.4.2.5 Obiecte sanitare, armături și accesorii

2.4.2.6 Armături pentru alimentarea cu apă a obiectelor sanitare

2.4.2.7 Accesorii pentru obiecte sanitare

2.4.3 Stabilirea tipurilor, determinarea numărului obiectelor sanitare și  amplasarea lor în planurile de arhitectură ale clădirii și în scheme

2.4.3.1 Stabilirea tipurilor și numărului obiectelor sanitare

2.4.3.2 Amplasarea obiectelor sanitare în planurile de arhitectură ale clădirii și în scheme

2.4.4 Calculul hidraulic al conductelor de distribuție a apei reci și calde pentru consum menajer

2.4.4.1 Debite specifice, echivalenți de debite, presiuni normale de utilizare pentru armăturile obiectelor sanitare

2.4.4.2 Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor

2.4.4.3 Dimensionarea conductelor și calculul pierderilor totale de sarcină

– Exemple de calcul

2.5 Instalații interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor

2.5.1 Elemente fundamentale privind securitatea la incendiu a construcțiilor și instalațiilor aferente

2.5.1.1 Concepția generală privind securitatea la incendiu

2.5.1.2 Prescripții fundamentale privind securitatea la incendiu a construcțiilor în ansamblu și a principalelor părți componente ale acestora

2.5.1.3 Prescripțiile principale de proiectare și realizare a instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor

2.5.2 Materiale și echipamente specifice instalațiilor de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor

2.5.2.1 Detectoare de incendiu

2.5.2.2 Centralele de detecție și semnalizare a incendiilor

2.5.2.3 Hidranți interiori și echipamente de serviciu

2.5.2.4 Sprinklere

2.5.2.5 Drencere

2.5.2.6 Aparate de control și semnalizare (ACS)

2.5.2.7 Pulverizatoare

2.5.2.8 Tevi, fitinguri și armături

2.5.3 Instalații cu hidranți interiori pentru combaterea incendiilor

2.5.3.1 Soluții constructive și scheme ale instalațiilor de alimentare cu apă rece a hidranților

2.5.3.2 Dimensionarea conductelor  instalațiilor de alimentare cu apă rece a hidranților interiori pentru combaterea incendiilor

– Exemple de calcul

2.5.4 Instalații automate cu sprinklere pentru combaterea incendiilor

2.5.4.1 Echiparea tehnică a clădirilor cu instalații automate cu sprinklere

2.5.4.2 Soluții constructive și scheme pentru instalații cu sprinklere

2.5.4.3 Calculul hidraulic al conductelor de alimentare cu apă rece a sprinklerelor

– Exemplu de calcul

2.5.5 Instalații cu drencere pentru combaterea incendiilor

2.5.5.1 Echiparea tehnică a clădirilor cu instalații cu drencere

2.5.5.2 Soluții constructive și scheme ale instalațiilor de alimentare cu apă a drencerelor

2.5.5.3 Dimensionarea conductelor instalațiilor de alimentare cu apă rece a drencerelor

2.5.6 Instalații fixe de stingere a incendiului cu apă pulverizată

2.5.6.1 Echiparea tehnică a clădirilor cu instalații fixe de apă pulverizată

2.5.6.2 Soluții constructive și scheme pentru instalații fixe cu apă pulverizată

2.5.6.3 Dimensionarea conductelor instalației fixe de stins incendiul cu apă pulverizată

2.5.6.4 – Exemple de calcul

2.6 Rețele exterioare de alimentare cu apă rece din ansambluri de clădiri

2.6.1 Sisteme, scheme și condiții de realizare a rețelelor exterioare de alimentare cu apă rece din ansambluri de clădiri

2.6.1.1 Alcătuirea și clasificarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă rece

2.6.1.2 Rețele exterioare de distribuție a apei reci în ansambluri de clădiri

2.6.1.3 Racordarea instalațiilor interioare la rețelele exterioare de alimentare cu apă sau la surse (branșamente)

2.6.1.4 Amplasarea (pozarea) rețelelor exterioare de alimentare cu apă rece

2.6.2 Materiale și echipamente specifice pentru rețelele exterioare de alimentare cu apă rece din ansambluri de clădiri

2.6.2.1 Conducte și armături

2.6.2.2 Hidranți exteriori pentru stingerea incendiilor

2.6.2.3 Hidranți pentru stropit spații verzi

2.6.3 Dimensionarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă rece din ansambluri de clădiri

2.6.3.1 Stabilirea tipurilor și numărului punctelor de consum alimentate cu apă rece din rețelele exterioare

2.6.3.2 Debite specifice și debite de calcul pentru dimensionarea conductelor exterioare de distribuție a apei reci în ansambluri de clădiri

2.6.3.3 Dimensionarea conductelor rețelelor exterioare de distribuție a apei reci în ansambluri de clădiri și calculul pierderilor totale de sarcină

2.6.3.4 Dimensionarea conductelor de branșament

2.6.4 Exemple de calcul

2.7 Instalații pentru acumularea (stocarea) apei reci

2.7.1 Soluții constructive și scheme pentru realizarea instalațiilor

2.7.1.1 Rezervoare la sol și îngropate în sol

2.7.1.2 Castele de apă

2.7.1.3 Rezervoare de înălțime

2.7.2 Calculul volumului necesar (capacității) rezervoarelor pentru acumularea apei reci

2.7.2.1 Calculul volumului rezervei de apă pentru combaterea incendiului

2.7.2.2 Calculul volumului rezervei de apă pentru cazuri de avarii

2.7.2.3 Calculul volumului de compensare pentru consumul de apă în scopuri menajere sau industriale

2.7.3 Calculul hidraulic al conductelor aferente rezervoarelor de acumulare a apei reci

2.7.3.1 Determinarea diametrului și numărului robinetelor cu plutitor

2.7.3.2 Dimensionarea conductei de preaplin și a conductei de golire a rezervorului de acumulare a apei reci

2.7.4 Exemple de calcul

2.8 Instalații pentru ridicarea presiunii apei reci

2.8.1 Elemente de bază privind funcționarea pompelor în instalațiile hidraulice

2.8.1.1 Clasificarea pompelor

2.8.1.2 Curbele caracteristice la turație constantă, ale unei pompe centrifuge

2.8.1.3 Calculul înălțimii de pompare a apei

2.8.1.4 Determinarea punctului de funcționare a instalației de pompare. Energia specifică de pompare a apei

2.8.1.5 Calculul înălțimii geodezice de aspirație. Cavitația pompelor

2.8.1.6 Funcționarea pompelor cuplate

2.8.1.7 Reglarea pompelor

2.8.2 Materiale, aparate, echipamente și agregate pentru instalațiile de pompare a apei

2.8.2.1 Pompe

2.8.2.2 Recipiente de hidrofor

2.8.2.3 Rezervoare tampon

2.8.2.4 Aparate de automatizare, siguranță și control pentru instalații de pompare a apei

2.8.3 Soluții constructive, scheme și dimensionarea instalațiilor de ridicare a presiunii apei reci

2.8.3.1 Instalații de pompare a apei, cuplate cu rezervor tampon și recipiente de hidrofor

2.8.3.2 Grupuri de pompe cu turație variabilă, cuplate în paralel (sistem HYDROMULTI)

2.8.3.3 Instalații de pompare a apei, cuplate cu rezervor tampon și rezervoare de înălțime

2.8.3.4 Particularități ale instalațiilor de pompare a apei necesară stingerii incendiului

2.8.4 Exemple de calcul

2.9 Instalații centrale pentru prepararea apei calde de consum

2.9.1 Soluții constructive și scheme de instalații

2.9.1.1 Elemente de bază pentru adoptarea soluțiilor constructive și schemelor de instalații

2.9.1.2 Instalații centrale de preparare a apei calde de consum, în sisteme cu acumulare

2.9.1.3 Instalații centrale de preparare a apei calde de consum, în sisteme fără acumulare

2.9.2 Materiale și echipamente pentru instalații centrale de preparare a apei calde de consum

2.9.2.1 Schimbătoare de căldură

2.9.2.2 Pompe de circulație a apei calde de consum

2.9.2.3 Armături de închidere, reglare, siguranță și control

2.9.3 Calculul instalațiilor centrale de preparare a apei calde de consum

2.9.3.1 Debitul de calcul pentru apa caldă de consum

2.9.3.2 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum

2.9.3.3 Calculul termic al boilerului

2.9.3.4 Calculul volumului (capacității) rezervoarelor (acumulatoarelor) de apă caldă (fără serpentină interioară de încălzire)

2.9.3.5 Calculul termic al schimbătoarelor de căldură recuperative, cu circulația agenților termici în contracurent

2.9.4 Rețele de conducte pentru distribuția și circulația apei calde de consum

2.9.4.1 Rețele de conducte pentru distribuția apei calde de consum

2.9.4.2 Rețele de conducte pentru circulația apei calde de consum

2.9.4.3 Calculul pierderilor de căldură ale rețelelor de transport și distribuire a apei calde de consum

2.9.4.4 Calculul debitelor de apă din conductele de circulație

2.9.5 Exemple de calcul

2.9.6 Utilizarea surselor regenerabile pentru prepararea apei calde de consum

2.9.6.1 Utilizarea apelor geotermale pentru prepararea apei calde de consum

2.9.6.2 Utilizarea energiei geotermale cu pompe de căldură pentru prepararea apei calde de consum

2.9.6.3 Utilizarea energiei solare pentru prepararea apei calde de consum

2.10 Instalații locale pentru prepararea apei calde de consum

2.10.1 Aparate electrice pentru prepararea locală a apei calde de consum

2.10.1.1 Încălzitoare electrice instantanee

2.10.1.2 Boilere electrice

2.10.2 Aparate pentru prepararea locală a apei calde de consum, folosind gaze naturale

2.10.2.1 Încălzitoare instantanee de apă

2.10.2.2 Boilere generatoare de apă caldă

2.10.3 Cazane pentru prepararea locală a apei calde de consum

2.11 Tehnologii de executare și montare a instalațiilor de alimentare cu apă

2.11.1 Organizarea lucrărilor de executare și montare a instalațiilor de alimentare cu apă

2.11.2 Trasarea instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece și caldă de consum

2.11.3 Executarea străpungerilor și șlițurilor în elemente de construcție în vederea montării instalațiilor interioare

2.11.4 Tehnologia de executare și montare a rețelelor interioare de conducte și a armăturilor anexe

2.11.4.1 Executarea și montarea conductelor principale de distribuție a apei

2.11.4.2 Montarea coloanelor

2.11.4.3 Montarea conductelor de legătură de la coloane la armăturile obiectelor sanitare

2.11.4.4 Montarea armăturilor obiectelor sanitare

2.11.5 Montarea obiectelor sanitare și a accesoriilor acestora

2.11.6 Tehnologia de executare și montare a conductei de branșament

2.11.7 Montarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă rece cu apă caldă de consum

2.11.7.1 Montarea subterană a conductelor rețelelor exterioare cu alimentare cu apă rece

2.11.7.2 Montarea aeriană a conductelor rețelelor exterioare de alimentare cu apă

2.11.8 Montarea echipamentelor și utilajelor

2.11.8.1 Montarea pompelor și racordarea la instalație

2.11.8.2 Montarea echipamentelor de pompare a apei, cuplate cu recipiente de hidrofor

2.11.8.3 Montarea rezervoarelor

2.11.9 Probarea și recepția instalațiilor cu apă

2.11.9.1 Probarea și recepția instalațiilor interioare de alimentare cu apă rece și apă caldă de consum

2.11.9.2 Probarea și recepția rețelelor exterioare de alimentare cu apă

2.12 Exploatarea instalațiilor de alimentare cu apă

2.13 Exploatarea instalațiilor de alimentare cu apă

2.13.1 Sisteme și tehnologii de reabilitare și modernizare a conductelor

2.13.2 Metode de reabilitareși modernizare a conductelor de alimentare cu apa

2.13.2.1 Metoda Compact-Pipe

2.13.2.2 Metoda Slipline

2.13.2.3 Metoda Sublime

2.13.2.4 Metoda GFK-Liner

2.13.2.5 Swageliming

2.13.2.6 Metoda Rolldown

2.13.2.7 Metoda Short Liner

2.13.2.8 Metoda Berstuning

2.13.2.9 Metoda Pilot Pipe

2.13.2.10 Metoda Microtunneling

3. INSTALATII DE CANALIZARE

3.1 Caracteristicile apelor uzate și normele de protecție a mediului

3.1.1 Caracteristicile apelor uzate

3.1.2 Condițiile de evacuare a apelor uzate în canalizările localităților și normele de protecție a mediului

3.2 Sisteme și scheme generale de realizare a instalațiilor de canalizare

3.3 Instalații interioare de canalizare a apelor uzate menajere

3.3.1 Soluții constructive pentru rețelele interioare de canalizare a apelor uzate menajere

3.3.1.1 Rețele de conducte pentru evacuarea apelor uzate menajere

3.3.1.2 Conducte de ventilare naturală a rețelei de canalizare a apelor uzate menajere

3.3.1.3 Racordarea instalațiilor interioare de canalizare a apelor uzate la rețeaua exterioară de canalizare

3.3.2 Materiale și echipamente specifice instalațiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere

3.3.2.1 Tevi, tuburi și piese de legătură pentru canalizări

3.3.2.2 Ventile de scurgere pentru obiecte sanitare

3.3.2.3 Sifoane pentru obiecte sanitare, mașini de spălat vase și mașini de spălat rufe

3.3.2.4 Sifoane de pardoseală

3.3.2.5 Închizătoare cu sertar contra refulării apei uzate

3.3.3 Dimensionarea conductelor rețelei interioare de canalizare a apelor uzate menajere

3.3.3.1 Debite specifice, echivalenți de debite și debite de calcul

3.3.3.2 Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor de canalizare a apelor uzate menajere

– Exemple de calcul

3.4 Instalații interioare de canalizare a apelor uzate industriale

3.4.1 Soluții constructive pentru rețelele interioare de canalizare a apelor uzate industriale

3.4.2 Materiale specifice instalațiilor interioare de canalizare a apelor uzate industriale

3.4.3 Dimensionarea conductelor rețelei interioare de canalizare a apelor uzate industriale

3.4.3.1 Debite specifice și debite de calcul pentru dimensionarea conductelor de canalizare a apelor uzate industriale

3.4.3.2 Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor de canalizare a apelor uzate industriale

3.5 Instalații interioare de canalizare a apelor meteorice

3.5.1 Soluții constructive pentru instalațiile interioare de canalizare a apelor meteorice

3.5.2 Materiale și echipamente specifice instalațiilor de canalizare a apelor meteorice

3.5.3 Dimensionarea conductelor rețelei interioare de canalizare a apelor meteorice

3.5.3.1 Debitele specifice ale receptoarelor de ape meteorice și debitele de calcul pentru dimensionarea conductelor

3.5.3.2 Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor de canalizare a apelor meteorice

3.5.4 Exemple de calcul

3.6 Rețele exterioare de canalizare din ansambluri de clădiri

3.6.1 Încadrarea rețelelor exterioare de canalizare din ansambluri de clădiri în schemele și sistemele de canalizare a localităților

3.6.2 Materiale și echipamente utilizate la realizarea rețelelor exterioare de canalizare din  ansambluri de clădiri

3.6.3 Construcții accesorii ale rețelelor exterioare de canalizare din ansambluri de clădiri

3.6.4 Dimensionarea conductelor rețelelor exterioare de canalizare din ansambluri de clădiri

3.6.4.1 Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor

3.6.4.2 Dimensionarea conductelor rețelei exterioare de canalizare din ansambluri de clădiri

3.6.4.3 Dimensionarea gurilor de scurgere

3.6.4.4 Dimensionarea deversoarelor

3.6.4.5 Dimensionarea bazinelor de retenție

3.6.5 Profilul longitudinal al rețelei exterioare de canalizare din ansambluri de clădiri

3.6.6 Exemple de calcul

3.7 Instalații de pompare a apelor de canalizare

3.7.1 Soluții constructive și scheme pentru instalații de pompare a apelor de canalizare

3.7.2 Echipamente și utilaje specifice folosite pentru pomparea apelor de canalizare

3.7.3 Calculul instalațiilor de pompare a apelor de canalizare

– Exemplu de calcul

3.8 Instalații locale de epurare a apelor uzate

3.8.1 Procedee, procese și scheme generale de epurare a apelor uzate

3.8.1.1 Procedee de epurare

3.8.1.2 Procese principale folosite la epurarea apelor uzate

3.8.1.3 Scheme generale de epurare a apelor uzate

3.8.2 Echipamente, utilaje și aparate pentru epurarea locală a apelor uzate

3.8.2.1 Grătare și site

3.8.2.2 Separatoare de nisip, nămol sau resturi alimentare

3.8.2.3 Separatoare de grăsimi sau uleiuri

3.8.2.4 Echipamente și instalații locale de epurare chimică a apelor uzate

3.8.2.5 Echipamente și instalații locale de epurare mecano-biologică artificială a apelor uzate

3.9 Tehnologii de execuție și montare a instalațiilor de canalizare

3.9.1 Scule, utilaje și dispozitive folosite la execuția și montarea instalațiilor de canalizare

3.9.2 Montarea rețelelor interioare de canalizare

3.9.3 Racordarea obiectelor sanitare la rețeaua interioară de canalizare

3.9.4 Montarea receptoarelor de ape meteorice

3.9.5 Executarea rețelelor exterioare de canalizare din ansambluri de clădiri

3.9.5.1 Trasarea și executarea șanțurilor pentru montarea tuburilor de canalizare

3.9.5.2 Montarea conductelor (tuburilor) de canalizare

3.9.5.3 Executarea construcțiilor accesorii ale rețelelor exterioare de canalizare

3.9.6 Probarea și recepția instalațiilor de canalizare

3.9.6.1 Instalații interioare

3.9.6.2 Instalațiilor exterioare de canalizare

3.9.7 Elemente necesare pentru elaborarea instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor de canalizare

4. INSTALATII SANITARE PENTRU FOLOSINTA PUBLICA

4.1 Bazine de înot (piscine)

4.1.1 Categorii de bazine de înot

4.1.2 Calitatea apei din bazinele de înot

4.1.3 Soluții constructive și scheme de realizare a instalațiilor hidraulice pentru bazine de înot

4.1.3.1 Schema generală a instalațiilor de tratare a apei

4.1.3.2 Dispozitive de preluare de suprafață: deversoare, sparge-val, rigole, skimere

4.1.3.3 Prize de aspirație

4.1.3.4 Prize de fund (piese de evacuare)

4.1.3.5 Duze de injecții

4.1.3.6 Dispozitive (echipamente) pentru înot în contracurent

4.1.3.7 Dispozitive (echipamente) pentru hidroterapie

4.1.3.8 Dispozitive (echipamente) pentru spălarea bazinelor de înot

4.1.4 Dimensionarea instalațiilor hidraulice ale bazinelor de înot

4.1.4.1 Debitul de calcul

4.1.4.2 Calculul instalației de tratare a apei

4.2 Băi publice

4.3 Bucătării mari pentru restaurante, hoteluri, spitale, cantine

4.4 Spitale, policlinici, complexe balneare

4.5 Spălătorii de rufe și curățătorii chimice

4.6 Closete publice

4.7 Fântâni arteziene cu jocuri de apă

4.8 Fântâni publice pentru băut apă

4.9 Instalații pentru stropit spații verzi

4.10 Instalații de alimentare cu apă și canalizare în piețe publice fixe sau volante, amplasate în aer liber

5. INSTALATII SANITARE ÎN CLADIRI IZOLATE

5.1 Instalații locale de alimentare cu apă rece

5.2 Instalații locale de canalizare

6. INSTALATII DE GAZE NATURALE COMBUSTIBILE

6.1 Proprietățile fizice principale ale gazelor naturale combustibile

6.1.1 Stări de referință pentru gaze naturale combustibile

6.1.2 Treptele de presiuni în instalațiile de gaze naturale combustibile

6.1.3 Densitatea gazelor naturale combustibile

6.1.4 Vâscozitatea gazelor naturale combustibile

6.2 Arderea gazelor naturale combustibile

6.2.1 Temperatura de aprindere

6.2.2 Limite de amestec

6.2.3 Viteza de ardere

6.2.4 Autoaprinderea sau explozia

6.2.5 Calculul arderii gazelor naturale combustibile

6.2.6 Ardere completă, ardere incompletă

6.2.7 Controlul arderii

6.3 Materiale și aparate pentru instalații de gaze naturale combustibile

6.3.1 Tevi și fitinguri metalice

6.3.2 Tevi și fitinguri din polietilenă (PE) de înaltă densitate

6.3.3 Armături

6.3.4 Arzătoare de gaze naturale combustibile

6.3.5 Aparate de utilizare a gazelor naturale combustibile

6.3.6 Detectoare de gaze, dispozitive și armături de siguranță și blocare

6.3.6.1 Detectoare de gaze

6.3.6.2 Supape de blocare a conductelor de gaze naturale combustibile

6.3.6.3 Dispozitive de siguranță cu flacără de veghe

6.3.6.4 Supape de siguranță

6.3.7 Filtre de praf pentru gaze naturale combustibile

6.3.8 Separatoare de lichide

6.3.8.1 Separatoare gravitaționale

6.3.8.2 Separatoare centrifugale

6.3.9 Regulatoare de presiune pentru gaze naturale combustibile

6.3.9.1 Regulatoare automate de presiune, cu acționare directă

6.3.9.2 Regulatoare automate de presiune, cu acționare indirectă

6.3.10 Aparate pentru măsurarea și înregistrarea debitelor de gaze naturale combustibile

6.3.10.1 Contoare volumetrice

6.3.10.2 Contoare diferențiale

6.3.11 Aparate pentru măsurarea presiunii gazelor naturale combustibile

6.4 Instalații interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile

6.4.1 Condiții pentru utilizarea gazelor naturale combustibile în clădiri

6.4.2 Soluții constructive și scheme de realizare a instalațiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile

6.4.2.1 Scheme generale de realizare a instalațiilor interioare de gaze naturale combustibile

6.4.2.2 Soluții constructive pentru racordarea aparatelor de utilizare și a arzătoarelor de gaze naturale combustibile la rețeaua de conducte

6.4.2.3 Soluții constructive pentru realizarea rețelei interioare de distribuție a gazelor naturale combustibile

6.4.2.4 Asigurarea aerului necesar arderii și evacuarea gazelor de ardere

6.4.3 Dimensionarea conductelor instalațiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile de joasă presiune

6.4.3.1 Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor de gaze naturale combustibile de joasă presiune

6.4.3.2 Stabilirea căderilor de presiune disponibile pentru dimensionarea conductelor instalațiilor interioare de gaze naturale de joasă presiune

6.4.3.3 Dimensionarea conductelor de gaze naturale combustibile

– Exemple de calcul

6.5 Branșamente și racorduri ale instalațiilor interioare la rețelele exterioare de gaze naturale combustibile

6.6 Stații și posturi de reducere și reglare a presiunii și măsurare a debitelor de gaze naturale combustibile

6.6.1 Stații cu o singură treaptă de reducere și reglare a presiunii și măsurare a debitului de gaze naturale combustibile

6.6.2 Stații cu două sau mai multe trepte de reducere și reglare a presiunii și măsurare a debitelor de gaze naturale combustibile

6.6.3 Posturi pentru reducerea și reglarea presiunii și măsurarea debitelor de gaze naturale combustibile

6.6.4 Construcții pentru stații și posturi de reducere și reglare a presiunii și măsurare a debitelor de gaze naturale combustibile

6.7 Rețele exterioare de gaze naturale combustibile

6.7.1 Soluții constructive și scheme pentru rețelele exterioare de gaze naturale combustibile

6.7.2 Protecția anticorosivă a conductelor exterioare de gaze naturale combustibile

6.7.2.1 Cauzele care provoacă coroziunea conductelor metalice pentru transportul și distribuția gazelor naturale combustibile

6.7.2.2 Măsurile de protecție anticorosivă a conductelor exterioare de gaze naturale combustibile

6.7.3 Dimensionarea conductelor rețelei exterioare de gaze naturale combustibile

6.7.3.1 Debite de calcul pentru dimensionarea conductelor rețelelor exterioare de gaze naturale combustibile

6.7.3.2 Stabilirea căderilor de presiune disponibile pentru dimensionarea conductelor rețelelor exterioare de gaze naturale de joasă presiune

6.7.3.3 Dimensionarea conductelor rețelei exterioare de gaze naturale combustibile (presiune medie sau redusă)

6.8 Tehnologia de executare și montare a instalațiilor de gaze naturale combustibile

6.8.1 Tehnologii de montare a instalațiilor interioare  de gaze naturale combustibile

6.8.1.1 Montarea contoarelor de gaze naturale combustibile

6.8.1.2 Montarea coloanei de alimentare cu gaze naturale combustibile a instalației interioare

6.8.1.3 Montarea rețelei interioare de distribuție a gazelor naturale combustibile

6.8.1.4 Montarea arzătoarelor și aparatelor de utilizare

6.8.1.5 Probarea și recepția instalațiilor interioare de gaze naturale combustibile

6.8.2 Tehnologia de montare a branșamentelor de gaze naturale combustibile

6.8.3 Tehnologia de montare a stațiilor și posturilor pentru reducerea și reglarea presiunii gazelor naturale combustibile

6.8.3.1 Amplasarea și montarea echipamentelor

6.8.3.2 Probarea și recepția stațiilor și posturilor de reglare

6.8.4 Tehnologia de montare a rețelelor exterioare de gaze naturale combustibile

6.8.4.1 Montarea subterană a rețelelor exterioare de gaze naturale

6.8.4.2 Montarea aeriană a rețelelor exterioare de gaze naturale

6.8.4.3 Probarea și recepția rețelelor exterioare de gaze naturale combustibile

6.9 Elemente necesare pentru elaborarea instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor de gaze naturale combustibile

7. INSTALATII DE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE

7.1 Proprietățile principale ale gazelor petroliere lichefiate

7.2 Arderea gazelor petroliere lichefiate

7.3 Materiale, aparate și butelii pentru gaze petroliere lichefiate

7.3.1 Tevi și fitinguri metalice

7.3.2 Racorduri flexibile

7.3.3 Recipiente pentru gaze petroliere lichefiate

7.3.3.1 Recipiente mobile (butelii) pentru gaze petroliere lichefiate

7.3.3.2 Recipiente stabile pentru gaze petroliere lichefiate

7.3.4 Armături

7.3.4.1 Robinete pentru conducte

7.3.4.2 Robinete pentru butelii de gaze petroliere lichefiate

7.3.4.3 Armături pentru recipiente stabile de gaze petroliere lichefiate

7.3.5 Regulatoare de presiune pentru gaze petroliere lichefiate

7.3.6 Contoare de gaze petroliere lichefiate

7.3.7 Arzătoare și aparate de utilizare pentru gaze petroliere lichefiate

7.4 Instalații interioare de utilizare a gazelor petroliere lichefiate

7.4.1 Soluții constructive și scheme pentru instalații interioare de utilizare a gazelor petroliere lichefiate

7.4.1.1 Instalații interioare de gaze petroliere lichefiate, cu conducte din țevi din oțel

7.4.1.2 Instalații locale de gaze petroliere lichefiate, cu racorduri flexibile

7.4.2 Dimensionarea conductelor cu țevi din oțel pentru instalații de gaze petroliere lichefiate

– Exemple de calcul

7.5 Instalații exterioare de gaze petroliere lichefiate

7.5.1 Instalații de depozitare în recipiente mobile (butelii) a gazelor petroliere lichefiate

7.5.1.1 Schema generală și funcționarea instalației de depozitare în recipiente mobile a gazelor petroliere lichefiate

7.5.1.2 Construcția instalației de depozitare în recipiente mobile a gazelor petroliere lichefiate

7.5.2 Instalații de depozitare în recipiente stabile a gazelor petroliere lichefiate

7.5.3 Rețele exterioare de gaze petroliere lichefiate

7.6 Tehnologii de executare și montare a instalațiilor de gaze petroliere lichefiate

7.6.1 Montarea instalațiilor interioare de gaze petroliere lichefiate

7.6.1.1 Montarea instalațiilor interioare de gaze petroliere lichefiate, cu conducte cu țevi din oțel

7.6.1.2 Montarea instalațiilor interioare de gaze petroliere lichefiate, cu racorduri flexibile

7.6.2 Montarea instalațiilor exterioare de gaze petroliere lichefiate

7.6.2.1 Montarea instalațiilor de depozitare în recipiente mobile a gazelor petroliere lichefiate

7.6.2.2 Montarea instalațiilor de depozitare în recipiente stabile a gazelor petroliere lichefiate

7.6.2.3 Montarea rețelelor exterioare de gaze petroliere lichefiate

7.6.3.3 Proba de etanșeitate

7.7 Elemente necesare pentru elaborarea instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor de gaze petroliere lichefiate

8. INSTALATII DE FLUIDE TEHNOLOGICE

8.1 Instalații de aer comprimat

8.1.1 Soluții constructive și scheme pentru realizarea instalațiilor de aer comprimat

8.1.1.1 Elementele componente și clasificarea instalațiilor de aer comprimat

8.1.1.2 Instalații locale de aer comprimat

8.1.1.3 Instalații centrale de aer comprimat

8.1.1.4 Rețeaua de conducte a instalației centrale de aer comprimat

8.1.2 Materiale, echipamente și utilaje specifice instalațiilor de aer comprimat

8.1.2.1 Compresoare de aer

8.1.2.2 Rezervoare-tampon pentru aer comprimat

8.1.2.3 Filtre de aer

8.1.2.4 Uscătoare de aer comprimat

8.1.3 Dimensionarea conductelor instalațiilor de aer comprimat

– Exemplu de calcul

8.2 Instalații de oxigen

8.2.1 Proprietățile și utilizările oxigenului

8.2.2 Soluții constructive și scheme pentru instalații de oxigen

8.2.2.1 Instalații pentru distribuția și utilizarea oxigenului gazos

8.2.2.2 Instalații pentru transportul și distribuția oxigenului lichid

8.2.3 Materiale, echipamente și aparate pentru instalații de oxigen

8.2.3.1 Conducte și armături

8.2.3.2 Butelii de oxigen

8.2.3.3 Reductoare de presiune pentru oxigen

8.2.4 Dimensionarea conductelor de distribuție a oxigenului gazos

– Exemplu de calcul

8.3 Instalații de acetilenă

8.3.1 Proprietățile și utilizările acetilenei

8.3.2 Soluții constructive și scheme pentru instalații de acetilenă

8.3.2.1 Stații centrale pentru producerea și distribuția acetilenei

8.3.2.2 Rețele de conducte pentru distribuția acetilenei

8.3.2.3 Instalații locale pentru distribuția și utilizarea acetilenei

8.3.3 Materiale și aparate pentru instalațiile de acetilenă

8.3.3.1 Generatoare de acetilenă

8.3.3.2 Aparate pentru spălarea, epurarea și răcirea acetilenei

8.3.3.3 Dispozitive de siguranță pentru instalațiile de acetilenă

8.3.3.4 Butelii de acetilenă

8.3.3.5 Reductoare de presiune pentru acetilenă

8.3.3.6 Tevi, fitinguri și armături pentru instalații de acetilenă

8.3.4 Dimensionarea instalațiilor de acetilenă

8.3.4.1 Debitul de acetilenă produs de un generator

8.3.4.2 Debite de apă necesare pentru producerea și răcirea acetilenei

8.3.4.3 Dimensionarea conductelor pentru distribuția acetilenei

– Exemplu de calcul

8.4 Instalații de hidrogen

8.4.1 Proprietățile și utilizările hidrogenului

8.4.2 Instalații pentru distribuția hidrogenului

8.5 Instalații cu fluide tehnologice folosite pentru combaterea incendiilor

8.5.1 Instalații cu dioxid de carbon

8.5.1.1 Proprietățile dioxidului de carbon ca substanță de stingere a incendiilor

8.5.1.2 Echiparea tehnică a clădirilor cu instalații de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon

8.5.1.3 Soluții constructive și scheme pentru instalații de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon

8.5.1.4 Materiale, echipamente, dispozitive și aparate pentru instalațiile de stins incendiul cu dioxid de carbon

8.5.1.5 Dimensiunea conductelor instalațiilor cu dioxid de carbon

8.5.2 Instalații fixe de stingere a incendiilor cu FM200

8.5.2.1 Proprietățile substanței de stingere a incendiilor FM200

8.5.2.2 Soluții constructive și scheme pentru instalații de stingere a incendiilor cu FM200

8.5.3 Instalații cu azot

8.5.3.1 Proprietățile azotului ca substanță de stingere a incendiului

8.5.3.2 Soluții constructive și scheme pentru instalații fixe de inertizare sau stingere a incendiilor cu azot

8.5.3.3 Dimensionarea instalațiilor fixe de inertizare sau stingere a incendiilor cu azot

8.5.4 Instalații de stingere a incendiilor cu spumă

8.5.4.1 Proprietățile spumanților concentrați și ale spumei folosite la stingerea incendiilor

8.5.4.2 Soluții constructive și scheme pentru instalațiile de stingere a incendiilor cu spumă

8.5.4.3 Dimensionarea instalațiilor de stingere cu spumă

8.5.5 Instalații cu pulberi stingătoare de incendiu

8.5.5.1 Proprietățile pulberilor stingătoare de incendiu

8.5.5.2 Soluții constructive și scheme pentru instalații cu pulberi stingătoare de incendiu

8.6 Tehnologii de executare și montare a instalațiilor cu fluide tehnologice

8.6.1 Instalații de aer comprimat

8.6.2 Instalații de oxigen

8.6.3 Instalații de acetilenă

8.6.4 Instalații cu fluide tehnologice folosite pentru combaterea incendiilor

8.7 Elemente necesare pentru elaborarea instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor cu fluide tehnologice

9. METODOLOGIA DE CALCUL A PERFORMANTELOR ENERGETICE A INSTALATIILOR DE APA CALDA DE CONSUM

9.1 Obiect, domeniul de aplicare, acte normative conexe, terminologii, notații

9.1.1. Obiectul metodologiei și domeniul de aplicare

9.1.2. Acte normative conexe, terminologii, notații

9.1.3. Notații, unități de măsură

9.2 Clasificarea instalațiilor de alimentare cu apă caldă de consum

9.2.1. Sisteme de preparare a apei calde de consum în funcție de numărul de surse de energie și de zone de distribuție

9.2.2. Sisteme centrale de preparare a apei calde de consum în funcție de sistemele de încălzire

9.2.3. Combustibilul utilizat pentru cazanele centralelor termice

9.2.4. Regimul de alimentare cu apă rece

9.3 Energia utilă pentru instalatiile de alimentare cu apă caldă de consum

9.3.1. Elementele componente ale instalației de alimentare cu apă caldă de consum

9.3.2.Pierderile de căldură aferente instalației de alimentare cu apă caldă de consum

9.3.3. Perioadele de calcul

9.4 Recuperarea pierderilor de căldură

9.5 Energia auxiliară totală necesară pentru instalația de alimentare cu apă caldă de consum

9.6 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă netă)

9.6.1. Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum, pe baza volumului de apă furnizat la consumator

9.6.2. Temperatura de utilizare a apei calde

9.6.3. Temperatura apei reci

9.6.4. Volumul necesar de apă caldă de consum

9.6.4.1. Volumul necesar de apă caldă de consum calculat cu debite specifice

9.6.4.2. Volumul necesar de apă caldă de consum calculat pentru locuințe unifamiliale

9.6.5. Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor și risipei de apă, calculat cu pierderi specifice de apă caldă de consum

9.6.6. Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor și risipei de apă, calculat cu coeficienți adimensionali

9.6.7. Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor și risipei de apă, calculat cu valori tabelare

9.7 Metoda de calcul a necesarului de energie termică aferent sistemelor de distribuție a apei calde de consum

9.8 Pierderile de căldură pe conductele de distribuție a apei calde de consum

9.8.1. Generalități

9.8.2. Pierderile de căldură ale conductelor de distribuție calculate în funcție de mărimea suprafeței locuibile

9.8.2.1. Metoda de calcul simplificată

9.8.2.2. Metoda cu date întabulate

9.8.3. Pierderile de căldură pe traseul conductelor de distribuție, calculate pe baza tipurilor de armături pentru consumul apei calde

9.8.4. Pierderile de căldură pe traseul conductelor de distribuție, calculate utilizând o metodă detaliată de calcul

9.9. Pierderile de căldură aferente unei rețele de distribuție a apei calde de consum, în cazul prezenței rețelei de recirculare a apei calde de consum

9.9.1. Determinarea pierderilor de căldură pe conductele de recirculare a apei calde de consum utilizând lungimea tronsoanelor

9.9.2. Determinarea pierderilor de căldură pe o conductă de recirculare a apei calde de consum în perioada de nefuncționare a pompei

9.10. Pierderile de căldură aferente echipamentelor montate la punctele de consum

9.11. Pierderile auxiliare de energie aferente sistemelor de distribuție a apei calde de consum

9.12. Pierderi auxiliare de energie necesara pentru încălzirea electrică a traseelor

9.13. Energia auxiliară necesară funcționării pompelor

9.13.1. Metodă simplificată de calcul a energiei electrice necesară pompelor

9.13.2. Metodă detaliată de calcul a energiei electrice necesare pompelor

9.14. Pierderi de căldură recuperabile, recuperate și nerecuperabile

9.15. Metoda de calcul a necesarului de energie termică aferent echipamentelor de preparare și  acumulare a apei calde de consum

9.15.1. Pierderile de căldură prin mantaua acumulatorului de apă caldă de consum

9.15.2. Pierderile de căldură aferente generatoarelor de preparare a apei calde de consum

9.15.3. Pierderile aferente sistemelor de preparare a apei calde de consum pentru alte tipuri de clădiri

9.16. Proporțiile de calcul ale căldurii necesare preparării apei calde menajere în sistemele combinate

9.16.1. Instalații cu generatoare multiple

9.16.1.1. Pierderile de energie termică pentru generatoare alternative

ANEXE

Pentru comenzi va rugam sa completati formularul on-line:

www.artecno.ro/manual

Livrare imediata din stoc.

Pentru informatii suplimentare:

tel./fax: 021.2524840, 021.2527428.

Share