Cum se aplică pentru iluminat, Directiva ecologică 2009/125 / CE (Directiva Eco-Design) în Romania

Nota: Directiva ECO-DESIGN, este o directivă-cadru, care nu specifică cerințele obligatorii ale produselor de proiectare ecologică legate de energie (ErP), dar este adaptată prin măsuri de implementare de la caz la caz pentru fiecare grup de produse. Grupurile de produse la care se face referire prin măsurile de punere în aplicare sunt elaborate în cadrul unui planu de lucru.

Impunerea producătorilor și importatorilor din industria iluminatului să demonstreze conformitatea cu Directiva ecologică 2009/125 / CE, necesită cred, unele clarificări. Impunerea ca cerință obligatorie (în caietele de sarcini) și solicitarea unui certificat de conformitate cu directiva, ar presupune existența unui organism de certificare a conformității atât cu Directivele dar si cu standardele Europene. În acest sens trebuie menționat că Directiva ecologică, stabilește un cadru legal care diferă de alte legislații UE, deoarece este destinată să acopere întregul ciclu de viață al produselor consumatoare de energie, cuprinzând de asemeni și marcajul CE. Este deci inedit susținerea acreditarii în conformitate cu o lege și/sau cu un standard, lege aplicabilă doar produselor consumatoare de energetice pentru îmbunătățirea și reducerea impactului asupra mediului. Totodată, conform articolului 15 din Directivă, măsurile de punere în aplicare trebuie dezvoltate numai pentru produsele cu un volum semnificativ de vânzări (peste 200.000 de unități vândute anual în UE) și un impact semnificativ asupra mediului. Cum se certifică aceasta conformitate după o Directivă Europeană pentru unui aparat de iluminat, ar trebui însă clarificat (rima este neintenționată). Numai dacă, această conformitate este doar o declarație pe proprie răspundere, verificabilă și pentru care există consecințe în caz de nerespectare, la fel ca declarația CE.   Chiar dacă în Directivă se menționează că „Măsurile legislative pot fi necesare atunci când forțele pieței nu reușesc să evolueze în direcția corectă sau la o viteză acceptabilă”. Cum se putea verifica și cine este competent să aprecieze această evoluție în Romania? Greu de găsit un răspuns în acest ținut al ambiguităților. Nu însă și imposibil! Răspunsul se poate găsi tot în această Directivă:

Un organism competent, de regulă, un organism public sau privat desemnat de autoritățile publice și care prezintă garanțiile necesare de imparțialitate și disponibilitate a expertizei tehnice necesare pentru verificarea produsului din punct de vedere al conformității acestuia cu măsurile de punere în aplicare relevante.

Exista cred, instituții în Romania cărora li se potrivește definiția de mai sus, exceptând expertiza tehnică în domeniul iluminatului. Oricum pentru a introduce pe piață un produs consumator de energie, producătorii (sau reprezentanții autorizați) sunt obligați să evalueze conformitatea produsului cu toate cerințele relevante aplicabile. De altfel, Directiva de proiectare ecologică, ca regulă generală, se bazează pe autoevaluare pentru evaluarea conformității, pentru o dependență limitată de certificare cu terți, în scopul reducerii costurilor de conformitate. Adică un fel de autocenzură, unde „evaluarea conformității poate fi bazată pe un control intern al proiectării sau pe instituirea unui sistem de gestionare adecvat (cerințele sunt de altfel menționate și în anexele IV și V ale directivei)”. Astfel, prezumția de conformitate poate fi asigurată prin utilizarea standardelor armonizate elaborate de organismele europene de standardizare pentru a măsura performanța produselor în conformitate cu cerințele minime.  În mod similar, acolo unde este relevant, se pot institui sisteme de management de mediu care acoperă proiectarea produsului de către o organizație înregistrată în cadrul unui sistem comunitar de management ecologic și audit (EMAS) sau etichetarea ecologică europeană. Alte etichete (Energy Star) pot fi de asemenea utilizate pentru a asigura prezumția de conformitate de la caz la caz. Pentru iluminat, cunoscând complexitatea domeniului, s-ar impune stabilirea unei liste specifice de standarde armonizate, în special că, așa cum se menționează:

Autoritățile statelor membre trebuie să utilizeze proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Din nefericire, lista cu standarde armonizate este foarte lunga, iar cele cu rol esențial în iluminat, nu sunt explicit menționate în Directivă sau document, drept care sunt presupuse. O listă scurtă (conform ASRO) care ar putea acoperi domeniul iluminatului este următoarea:

EN 60598 Luminaires: General/Particular requirements and tests
EN 61347 Lamp controlgear –  controlgear for LED modules
EN 61547 Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements
EN 62031 LED modules for general lighting – Safety specifications
EN 62560 Self-ballasted LED-lamps for general lighting – Safety specifications
EN 62612 Self-ballasted LED lamps for general lighting – Performance requirements
EN 62717 LED modules for general lighting – Performance requirements
EN 62722 Luminaire performance – Part 1: General requirements
EN 62868 Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting – Safety requirements

Producătorii din iluminat, vor utiliza Standarde sau Norme de testare și performanță conform grupului de produse corespunzător pentru a demonstra totuși respectarea măsurilor de punere în aplicare . În cazul cerințelor generice de proiectare ecologică pot fi însă elaborate și alte standarde armonizate pentru a ghida producătorii.  De asemeni standarde care oferă instrumente pentru integrarea aspectelor de mediu în proiectarea produsului din perspectiva ciclului de viață, șabloane pentru furnizarea de informații de-a lungul lanțului și facilităților de fabricație. Scopul fiind de a demonstra minimalizarea impactului asupra mediului în timpul utilizării și, respectiv, la sfârșitul gestionării vieții.

Conform Directivei, evaluarea conformității poate fi realizată direct de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia dacă producătorul nu este rezident într-un stat membru al UE, Printre cuvinte însă este obligatoriu ca acesta să fie efectuat de un organism autorizat de stat notificat către autoritățile celorlalte state membre ale UE. Astfel, producătorii de aparate de iluminat, trebuie să se asigure că produsul este fabricat în conformitate cu specificațiile de proiectare descrise în documentația tehnică (produsele trebuie să fie conforme cu documentația tehnică și niciodată contrariul). Dacă un produs nu respectă specificațiile de proiectare descrise în documentația tehnică, autoritatea de supraveghere a pieței ar trebui să aplice dispozițiile procedurii de salvgardare specificate la articolul 7 din Directiva. Nu însă în orice caz de nerespectare, autoritățile de supraveghere trebuie să adopte măsura „interzicerea introducerii pe piață”.

Documentația tehnică trebuie să facă posibilă o evaluare a conformității produsului cu cerințele măsurii de punere în aplicare aplicabile și trebuie întocmită de producător sau de reprezentantul său autorizat. Documentația tehnică nu poate fi doar un raport de test, ci trebuie să conțină, în special:

 • o descriere generală a produsului și a utilizării prevăzute;
 • rezultatele studiilor de evaluare de mediu relevante realizate de producător și / sau referiri la literatura de evaluare de mediu sau studii de caz, care sunt utilizate de producător pentru evaluarea, documentarea și determinarea soluțiilor de proiectare a produsului; (NB: relevant numai pentru cerințele generice)
 • profilul ecologic, la cererea măsurii de punere în aplicare; (NB: nu este necesară până acum de nicio măsură de punere în aplicare)
 • o listă a standardelor corespunzătoare menționate la articolul 10 din Directiva de proiectare ecologică, aplicată integral sau parțial și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele aplicabile măsura de punere în aplicare în cazul în care standardele menționate la articolul 10 nu au fost aplicate sau în cazul în care aceste standarde nu acoperă în totalitate cerințele măsurii de aplicare aplicabile;
 • o copie a informațiilor despre produs privind aspectele de proiectare a mediului a produsului prezentate în măsura de aplicare aplicabilă; și
 • rezultatele măsurătorilor privind cerințele de proiectare ecologică efectuate, inclusiv detalii privind conformitatea acestor măsurători în comparație cu cerințele de proiectare ecologică prevăzute în măsura de punere în aplicare aplicabilă.

Procedura de verificarea a conformității pentru module LED care nu sunt accesibile utilizatorului

În scopurile încercărilor, autoritățile trebuie să obțină unități de testare din același model aparținând aceluiași producător (module cu LED-uri sau corpuri de iluminat, după caz), în cazul în care este posibil în proporție egală din surse selectate în mod aleatoriu. Numărul de corpuri de iluminat/module LED si metoda de verificarea trebuie armonizate in conformitatea conform următoarelor puncte:

 1. Dacă dosarul cu documentația tehnică al corpului de iluminat prevede încercarea întregului corp de iluminat ca și lampă, autoritățile trebuie să testeze 20 de corpuri de iluminat ca și lămpi. În cazul în care modelul de corp de iluminat este considerat conform, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri se consideră ca fiind conforme cu cerințele stabilite. În cazul în care modelul de corp de iluminat este considerat neconform, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri se consideră ca fiind neconforme.
 2. În celelalte cazuri, dacă dosarul cu documentație tehnică al corpului de iluminat permite înlăturarea modulului (modulelor) cu LED-uri pentru încercare, autoritățile trebuie să obțină un număr suficient de corpuri de iluminat pentru a obține 20 de exemplare din fiecare model de modul cu LED-uri încorporate. Autoritățile trebuie să respecte instrucțiunile din dosarul cu documentația tehnică pentru a demonta corpurile de iluminat și a supune încercărilor fiecare model de modul cu LED-uri. Concluzia cu privire la conformitatea modelului (modelelor) de modul (module) cu LED-uri trebuie să rezulte în urma încercării (încercărilor).
 3. În celelalte cazuri, dacă, în conformitate cu dosarul cu documentația tehnică al corpului de iluminat, producătorul corpului de iluminat a obținut modulul (modulele) cu LED-uri încorporate ca produse individuale cu marca CE de pe piața Uniunii, autoritățile trebuie să obțină 20 de exemplare din fiecare model de modul cu LED-uri de pe piața Uniunii pentru încercare și trebuie să supună încercărilor fiecare model de modul cu LED-uri separat. Concluzia cu privire la conformitatea modelului (modelelor) de modul (module) cu LED-uri trebuie să rezulte în urma încercării (încercărilor). Dacă modelul (modelele) nu mai este (sunt) disponibil(e) pe piața Uniunii, supravegherea pieței nu poate fi efectuată.
 4. În celelalte cazuri, dacă producătorul corpului de iluminat nu a obținut modulul (modulele) cu LED-uri încorporate ca produse individuale cu marca CE de pe piața Uniunii, autoritățile solicită producătorului corpului de iluminat să furnizeze o copie a datelor originale de încercare ale modelului (modelelor) de modul cu LED-uri care să arate că modulul (modulele) cu LED-uri respectă cerințele aplicabile.

Cerințe în materie de proiectare ecologică in iluminat

Producătorii din domeniul iluminatului trebuie să stabilească specificațiile produselor, indicând în special standardele aplicate. Unul dintre principalele roluri ale standardelor armonizate ar trebui să fie acela de a ajuta executarea măsurilor de punere în aplicare în temeiul directivei. Aceste standarde pot fi esențiale în stabilirea metodelor de măsurare și încercare. Înainte ca produsul să fie introdus pe piață și / sau serviciu, trebuie să se asigure că respectă cerințele tehnice în materie de funcționalitate, calitate și performanță și aspectele economice.

Cerințe de eficienta energetică

Consumul de putere declarat al unei surse de lumină Pon nu trebuie să depășească puterea maximă admisă Ponmx (în W), definită ca funcție a fluxului luminos util declarat Φuse (în lm) și a indicelui de redare a culorilor declarat CRI (-), după cum urmează:

Ponmx = C × [L + Φuse/(F × η)] × R

unde:

 • Valorile pentru eficacitatea de prag (η în lm/W) și pentru factorul de pierdere la capăt (L în W) sunt precizate în tabelul 1, în funcție de tipul de sursă de lumină. Acestea sunt constante utilizate pentru calcule și nu reflectă parametrii reali ai surselor de lumină. Eficacitatea de prag nu este eficacitatea minimă necesară; aceasta din urmă poate fi calculată prin împărțirea fluxului luminos util la puterea maximă admisă calculată.
 • Valorile de bază pentru factorul de corecție (C) în funcție de tipul de sursă de lumină, precum și suplimentele la C pentru caracteristicile speciale ale surselor de lumină sunt precizate în tabelul
 • Factorul de eficacitate (F) este:

1,00 pentru sursele de lumină nedirecționale (NDLS, utilizând fluxul total)

0,85 pentru sursele de lumină direcționale (DLS, utilizând fluxul într-un con)

 • Factorul CRI (R) este:

0,65 pentru CRI ≤ 25;

(CRI+80)/160 pentru CRI > 25, rotunjit la două zecimale.

Eficacitatea de prag (η) și factorul de pierdere la capăt (L)

 

Descrierea sursei de  lumină

η L
[lm/W] [W]
LFL T5-HE 98,8 1,9
LFL T5-HO, 4 000 ≤ Φ ≤ 5 000 lm 83,0 1,9
LFL T5-HO, altă emisie lm 79,0 1,9
FL T5 circulară 79,0 1,9
FL T8 (inclusiv FL T8 în formă de U) 89,7 4,5
De la 1 septembrie 2023, pentru FL T8 de 600, 1 200 și 1 500 mm 120,0 1,5
Sursă de lumină cu inducție magnetică, orice lungime/flux 70,2 2,3
CFLni 70,2 2,3
FL T9 circulară 71,5 6,2
HPS cu un capăt 88,0 50,0
 

Descrierea sursei de  lumină

η L
[lm/W] [W]
HPS cu două capete 78,0 47,7
MH ≤ 405 W cu un capăt 84,5 7,7
MH > 405 W cu un capăt 79,3 12,3
HPS ceramică, cu două capete 84,5 7,7
HPS cuarț, cu două capete 79,3 12,3
Diodă luminescentă organică (OLED) 65,0 1,5
Până la 1 septembrie 2023: HL G9, G4 și GY6.35 19,5 7,7
HL R7s ≤ 2 700 lm 26,0 13,0
Alte surse de lumină care intră în domeniul de aplicare și nu sunt menționate mai sus 120,0 1,5 (*)
(*)Pentru sursele de lumină conectate (CLS) se aplică un factor L = 2,0.

Factorul de corecție C în funcție de caracteristicile sursei de lumină

Tipul sursei de lumină Valoare de bază C
Nedirecțională (NDLS) care nu funcționează pe rețeaua de alimentare (NMLS) 1,00
Nedirecțională (NDLS) care funcționează pe rețeaua de alimentare (MLS) 1,08
Direcțională (DLS) care nu funcționează pe rețeaua de alimentare (NMLS) 1,15
Direcțională (DLS) care funcționează pe rețeaua de alimentare (MLS) 1,23
Caracteristică specială a sursei de lumină Supliment la C
FL sau HID cu CCT > 5 000 K +0,10
FL cu CRI > 90 +0,10
HID cu a doua anvelopă +0,10
MH NDLS > 405 W cu anvelopă mată +0,10
DLS cu protecție antireflexie +0,20
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor (CTLS) +0,10
 

Surse de lumină cu luminanță mare (HLLS)

+0,0058  • luminanță-

HLLS – 0,0167

Sursele de lumină care permit utilizatorului final să adapteze spectrul și/sau unghiul fasciculului de lumină emis, modificând astfel valorile pentru fluxul luminos util, pentru indicele de redare a culorilor (CRI) și/sau pentru temperatura de culoare corelată (CCT) și/sau schimbând statutul direcțional/nedirecțional al sursei de lumină, trebuie să fie evaluate utilizând reglajele de  referință.

Puterea în modul standby Psb a unei surse luminoase nu trebuie să depășească 0,5W

Puterea în modul standby în rețea Pnet a unei surse luminoase conectate nu trebuie să depășească 0.5 W.

Valorile admisibile pentru Psb și Pnet nu se însumează.

Pentru cerințele minime de eficiență energetică ale unui dispozitiv de comandă separat care funcționează la sarcină maximă:

Eficiența energetică minimă pentru un dispozitiv de comandă separat la sarcină maximă 

Puterea de ieșire declarată a dispozitivului de comandă (Pcg) sau puterea declarată a sursei de lumină (Pls) în W, după caz  

Eficiența  energetică minimă

Dispozitiv de comandă pentru surse de lumină HL  

 

0,91

toate puterile Pcg
Dispozitiv de comandă pentru surse de lumină FL
Pls  ≤ 5 0,71
5 < Pls  ≤ 100 Pls/(2 × √(Pls/36) + 38/36 × Pls+1)
100 < Pls 0,91
Dispozitiv de comandă pentru surse de lumină HID
Pls  ≤ 30 0,78
30 < Pls  ≤ 75 0,85
75 < Pls  ≤ 105 0,87
105 < Pls  ≤ 405 0,90
405 < Pls 0,92
Dispozitiv de comandă pentru surse de lumină cu LED sau OLED  

Pcg0,81/(1,09 × Pcg0,81  +2,10)

toate puterile Pcg

 Puterea în modul fără sarcină Pno a unui dispozitiv de comandă separat nu trebuie să depășească 0.5 W. Aceasta se aplică numai unui dispozitiv de comandă separat pentru care producătorul sau importatorul a declarat, în documentația tehnică, că a fost conceput pentru modul fără sarcină.

Puterea în modul standby Psb a unui dispozitiv de comandă separat nu trebuie să depășească 0.5 W.

Puterea în modul standby în rețea Pnet a unui dispozitiv de comandă separat conectat nu trebuie să depășească 0.5

 1. Valorile admisibile pentru Psb și Pnet nu se însumează.

Cerințe  funcționale

Pentru sursele de lumină se aplică cerințele funcționale precizate în tabelul :

Cerințe funcționale pentru sursele de lumină

 

Redarea culorii

 CRI ≥ 80 (cu excepția HID cu Φuse > 4 klm și pentru sursele de lumină destinate utilizării în aplicații exterioare, industriale sau de alt gen unde standardele de iluminat permit un CRI< 80, atunci când pe ambalajul sursei de lumină și în toate documentele electronice și imprimate relevante este prezentă o mențiune clară în acest sens)
 

Factor de defazaj (DF, cos φ1) la puterea de intrare Pon pentru MLS LED și OLED

 Nicio limită la Pon  ≤ 5 W, DF ≥ 0,5 la 5 W < Pon  ≤ 10   W,

DF ≥ 0,7 la 10 W < Pon  ≤ 25  W

DF ≥ 0,9 la 25 W <  Pon

 

Factorul de menținere a fluxului luminos (pentru LED și OLED)

 

Factorul de menținere a fluxului luminos XLMF% după încercarea de anduranță în conformi­ tate cu anexa V trebuie să fie cel puțin XLMF,MIN %, calculat după cum urmează:

unde L70 este durata de viață L70B50 declarată (în ore)

Dacă valoarea calculată pentru XLMF,MIN depășește 96,0 %, se folosește o valoare a XLMF,MIN de 96,0 %

 Factorul de supra­ viețuire (pentru LED și OLED)  Sursele de lumină ar trebui să fie operaționale conform celor specificate pe rândul „Factorul de supraviețuire (pentru LED și OLED)” din anexa IV, tabelul 6, în urma încercării de anduranță din anexa V.
 Consecvența culorii pentru surse de lumină cu LED și OLED  Variația coordonatelor cromatice într-o elipsă MacAdam cu șase trepte sau mai puțin.
 Pâlpâire pentru MLS cu LED și OLED  Pst LM ≤ 1,0 la sarcină maximă

 Cerințe de informare

 1. a) Informații care trebuie afișate pe sursa de lumină însăși

Pentru toate sursele de lumină, cu excepția CTLS, LFL, CFLni, a altor FL și a HID, valoarea și unitatea fizică a fluxului luminos util (lm) și a temperaturii de culoare corelate (K) trebuie afișate cu caractere lizibile pe suprafață dacă, după includerea informațiilor legate de siguranță, există suficient spațiu disponibil pentru aceste detalii, fără a se obstrucționa în mod nejustificat emisia luminoasă.

Pentru sursele de lumină direcționale trebuie de asemenea indicat unghiul fasciculului (°).

Dacă este loc numai pentru două valori, se afișează fluxul luminos util și temperatura de culoare corelată. Dacă este loc numai pentru o valoare, se afișează fluxul luminos util.

 1. b) Informații care trebuie afișate în mod vizibil pe ambalaj

-Sursă de lumină introdusă pe piață, dar nu în cadrul unui produs conținător

Dacă o sursă de lumină este introdusă pe piață, dar nu în cadrul unui produs conținător, într-un ambalaj care cuprinde informații ce trebuie afișate în mod vizibil la punctul de vânzare înainte de cumpărare, următoarele informații trebuie să fie afișate în mod clar și vizibil pe ambalaj:

1) fluxul luminos util (Φuse), cu caractere cel puțin de două ori mai mari decât cele ale puterii în modul activ afișate (Pon), indicând în mod clar dacă se referă la fluxul sub formă de sferă (360°), sub formă de con larg (120°) sau sub formă de con îngust (90°);

2) temperatura de culoare corelată, rotunjită la cea mai apropiată valoare de 100 K, exprimată și grafic sau în cuvinte, sau intervalul de temperaturi de culoare corelate care pot fi reglate;

3) unghiul fasciculului în grade (pentru sursele de lumină direcționale) sau intervalul de unghiuri ale fasciculului care pot fi reglate;

4) detalii privind interfața electrică, de exemplu de tip soclu sau conector, tipul de alimentare cu energie electrică (de exemplu 230 V c.a. 50 Hz, 12 V c.c.);

5) durata de viață L70B50 pentru sursele de lumină cu LED și OLED, exprimată în ore;

6) puterea în modul activ (Pon), exprimată în W;

7) puterea în modul standby (Psb), exprimată în W și rotunjită la a doua zecimală. Dacă valoarea este zero, ea poate fi omisă de pe ambalaj;

8) puterea în modul standby în rețea (Pnet) pentru CLS, exprimată în W și rotunjită la a doua zecimală. Dacă valoarea este zero, ea poate fi omisă de pe ambalaj;

9) indicele de redare a culorilor, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, sau intervalul de valori CRI care pot fi reglate;

10) dacă CRI< 80 și dacă sursa de lumină este destinată utilizărilor exterioare, industriale sau de altă natură în care standardele de iluminat permit un CRI< 80, o indicație clară în acest sens. Pentru sursele de lumină HID cu un flux luminos util > 4 000 lm, această indicație nu este obligatorie

11) dacă sursa de lumină este concepută pentru utilizare optimă în condiții ne standard (precum necesitatea unei temperaturi ambiante Ta ≠ 25 °C sau a unui control termic specific): informații privind condițiile respective;

12) o avertizare dacă sursa de lumină nu poate funcționa cu variator de intensitate luminoasă sau dacă poate funcționa numai cu anumite variatoare sau cu anumite metode cu fir sau fără fir de reglare a intensității. În aceste din urmă cazuri, pe site-ul web al producătorului trebuie pusă la dispoziție o listă a variatoarelor de intensitate luminoasă și/sau a metodelor   compatibile;

13) dacă sursa de lumină conține mercur: o avertizare în acest sens, inclusiv conținutul de mercur în mg, rotunjit la cea mai apropiată zecimală;

14) dacă sursa de lumină intră în domeniul de aplicare al Directivei 2012/19/UE, fără a aduce atingere obligațiilor de marcare în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din Directiva 2012/19/UE, sau în cazul în care conține mercur: o avertizare că nu trebuie eliminată ca deșeu municipal nesortat.

Pentru sursele de lumină care pot fi reglate să emită lumină cu caracteristici diferite, informațiile trebuie indicate pentru reglajele de referință. În plus, poate fi indicat un interval de valori care pot fi obținute. Informațiile nu trebuie să utilizeze neapărat formulările exacte din lista de mai sus. Alternativ, ele pot fi afișate sub formă de grafice, de desene sau de simboluri.

IMPLICATII (in loc de concluzii pentru Partea I-a)

Poate fi necesară și justificată stabilirea unor cerințe specifice și cuantificate în materie de proiectare ecologică pentru unele produse sau caracteristici ecologice, pentru a garanta că impactul lor asupra mediului este redus la minimum. Directiva ar trebui, să încurajeze integrarea proiectării ecologice în întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și firme foarte mici. O astfel de integrare poate fi facilitată de larga disponibilitate a informațiilor referitoare la durabilitatea produselor lor și accesul ușor la acestea. Trebuie să existe standarde care au fost armonizate la nivel comunitar. Conformitatea cu aceasta ar trebui să dea naștere prezumției de conformitate cu cerințele corespunzătoare stabilite în măsurile de aplicare adoptate în temeiul directivei, deși ar trebui permise și alte mijloace de demonstrare a acestei conformități.

Autor: Prof.dr.ing. S.Matei- Șef Laborator Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetică www.electromagnetica.ro

Share