Considerații cu privire la sistemul de iluminat de panică

 autor: Jan Ignat, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații, Departamentul de Ingineria Instalațiilor; Expert tehnic și Verificator de proiecte MLPAT

1.PREMIZE

Normativul I7/2011 abordează soluțiile de alimentare a sistemelor de iluminat de siguranță/securitate în două capitole distincte, respectiv:

 • „5.6. Sisteme de alimentare cu energie electrică pentru servicii de Exemple de servicii de securitate sunt:

… iluminatul de siguranță/securitate”;

 • „7.23.12.1 Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SREN 60598-2-22) se alimentează pe circuite din tablourile de distribuție pentru receptoare normale. Pot fi alimentate de pe circuite comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal”.

Același Normativ, pentru sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii, impune o cerință specială, care este cumulativă celor prevăzute tuturor sistemelor de iluminat de siguranță/securitate respectiv, pe lângă cerința: „7.23.9.2. Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comandă automată de punere în funcțiune după căderea iluminatului normal” se impune și cerința: „7.23.9.3. În afară de comanda automată a intrării lui în funcțiune, ilu- minatul de securitate împotriva panicii se prevede și cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile perso- nalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie să se facă numai dintr- un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta”.

Sistemul de iluminat împotriva panicii, parte a iluminatului de securitate, are rolul de a evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată.

Sistemul de iluminat împotriva panicii impune, în spații cu suprafață mare și sau cu multe persoane, realizarea unui nivel de iluminare de minim „10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 lx”. Această valoare a iluminării se poate realiza cu mai multe corpuri, amplasate corespunzător, pe seama unei dimensionări similare cu cea pentru sistemul de iluminat normal din spațiul respectiv. Fluxul necesar a fi instalat în respectivele corpuri este mult superior celui emis de corpurile de iluminat tip luminobloc, utilizate, de regulă, pentru a marca o ieșire, traseul căilor de evacuare, prezența hidranților. Corpurile de iluminat ale sistemului de iluminat împotriva panicii se integrează printre cele ale sistemului de iluminat normal (se montează pe același tavan), dar nu sunt comune cu acestea. Dacă corpurile de iluminat cu care se realizează sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii sunt cu sursă inclusă și alimentate de pe același circuit cu corpurile sistemului de iluminat normal, la un defect pe circuitul respectiv sistemul de iluminat de panică intră automat în funcțiune, indiferent de starea corpurilor de iluminat normal.

În spații în care există posibilitatea instaurării panicii se impune ca, atât timp cât sunt persoane în respectivul spațiu, cu caracter preventiv, o persoană instruită să pună în funcție sistemul de iluminat împotriva panicii, cu aparate de comandă accesibile numai acestuia și din puncte neafectate de prezența persoanelor aflate în stare de panică.

2. TIPURI DE CORPURI DE ILUMINAT

Corpurile de iluminat pentru sistemele de iluminat de siguranță/securitate pot fi:

a) luminobloc – acesta este echipat cu sursă de lumină care emite un flux luminos suficient pentru a marca o ieșire, traseul căilor de evacuare, prezența hidranților , fiind și etichetat cu indicații specifice. Lampa acestui corp este alimentată NUMAI de la sursa inclusă, aflată în regim permanent de încărcare.

Aceste corpuri nu se pot utiliza în cazul în care:

-se impune un nivel de iluminare ridicat și pe suprafețe relativ mari;

-se impune și comanda manuală

b) corp de iluminat cu kit de emergență – se utilizează pentru a realiza nivele de iluminare ridicate și pe suprafețe relativ mari sau mari (săli de spectacole, spații comerciale ).

Corpul de iluminat cu kit de emergență are și posibilitatea alimentării lămpii direct de la sursa de bază, prin comandă manuală (L1), fig 1.

Alimentarea lămpii, prin comanda manuală se face de la aceeași fază, din considerente de siguranță (defectarea kitului).

În condiții normale este exclusă posibilitatea aplicării simultane a tensiunii de la cele două surse (baterie/invertor- sursa de bază).

Corpul de iluminat cu kit de emergență poate fi echipat și cu 2 lămpi, în două variante:

a) una alimentată numai de la sursă de securitate inclusă, iar a doua numai de la sursa de bază, 2, comandată manual (L1);

b) una alimentată de la sursa de securitate inclusă și de la sursa de bază comandată manual (L1), iar a doua lampă este

alimentată numai de la sursa de bază, comandată manual prin același aparat (L1), fig.3.

Cu acest corp se pot realiza nivele de iluminare diferite, valoarea X, prin comandă manuală, când sursa de bază este disponibilă și mai mic X/2 când se trece pe sursa de securitate inclusă.

La realizarea sistemelor de iluminat de securitate nu se pot folosi corpuri de iluminat fără kit de emergență, deoarece numai acesta asigură cerințele cumulative (I7/2011) :

 1. punere în funcțiune de la întreruperea iluminatului normal conform 7.23.1.;
 2. comandă automată de punere în funcțiune după căderea iluminatului normal;
 3. comanda manuală.

3.NECESITATEA COMENZII MANUALE A SISTEMULUI DE ILUMINAT ÎMPOTRIVA PANICII

Comanda manuală a corpurilor de iluminat ale sistemelor de securitate se impune numai pentru cel împotriva panicii și pentru veghe.

Această cerință pentru sistemul de iluminat împotriva panicii este necesară deoarece:

 • în spațiile cu multe persoane (sală de conferințe, amfiteatre, spații comerciale) în cazul acționării aparatului de protecție al circuitului care alimentează corpurile de iluminat normal, sistemul de iluminat împotriva panicii nu intră în funcțiune dacă corpurile lui de iluminat sunt alimentate printr-un alt circuit. Ca urmare, atât timp cât sunt persoane în spațiul respectiv și componenta naturală a iluminatului nu asigură nivelul de iluminat normat, se impune să fie în funcțiune sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii;
 • pentru un spațiu cu suprafață mare, dar fără persoane multe și doar ocazional prezente (depozit de materiale), dacă corpurile de iluminat sunt alimentate de pe un alt circuit decât cel pentru iluminatul normal, din considerente de securitate a persoanei (să nu i se inducă starea de panică) se impune ca la intrarea în respectivul spațiu să fie c mandată intrarea în funcțiune a sistemului de iluminat de securitate împotriva panicii, dacă componenta naturală a iluminatului nu asigură nivelul de iluminat normat.

4. COMANDA MANUALĂ

4.1.Restricții

Comanda manuală de punere sub tensiune a unor surse/ lămpi, conform I7/2011, art 7.23.9, se realizează cu următoarele cerințe, pornind de la premiza siguranței acesteia și a incertitudinii reacției adecvate a persoanelor expuse stării de panică :

 1. de către personal instruit acestui scop;
 2. din mai multe locuri pentru punerea în funcțiune și dintr-un singur loc pentru scoatere de sub tensiune;
 3. locurile sunt accesibile numai personalului instruit în acest

4.2. Condiții în care este necesară

Comandă manuală este necesară când sunt persoane în spațiul respectiv, indiferent dacă este zi sau noapte, dacă iluminatul normal este disponibil. Evident, această comandă nu se impune dacă componentă naturală a iluminatului asigură nivelul normat, pentru panică. Conform normativului iluminatul de securitate împotriva panicii, are rolul de a evita panica determinată de lipsa luminii. Pentru fiecare clădire și spațiu al acesteia, în care se impune sistem de iluminat de panică, proiectantul va stabili, în caietul de sarcini pentru expoatare/cartea construcției, procedura de intervenție a personalului instruit pentru acționarea, prin comandă manuală, a sistemului de iluminat împotriva panicii, în funcție de specificul activităților din spațiul/spațiile clădirii. Dacă sunt mai multe spații, cu comandă manuală proprie (de aceea prevederea „din mai multe locuri accesibile”) atunci personalul instruit va comanda numai iluminatul de panică din spațiile în care sunt persoane care desfășoară o activitate.

4.3. Posibilități de realizare

Comanda manuală de punere în funcțiune, din mai multe puncte, prevăzută în normativ, este necesară dacă:

 • în clădire/clădiri ale unui obiectiv sunt mai multe spații pentru care se impune sistem de iluminat împotriva panicii;
 • spațiul/spațiile au suprafețe mari, numărul de corpuri de iluminat este mare și sunt alimentate de la mai multe

Cerința fundamentală Siguranța și accesibilitate în funcționare/acționare, care impune un număr cât mai mic de intervenții pentru un anumit scop, ar trebui să-i determine pe proiectanți să prevadă comanda din mai multe puncte/ locuri numai în cazul existenței mai multor spații la un obiectiv. Zonarea comenzii manuale pentru un același spațiu NU se justifică în cazul sistemului de iluminat de securitate împotriva panicii. Puterea necesară pentru asigurarea nivelului de iluminare împotriva panicii, existența sursei de securitate, sunt premize care permit alimentarea corpurilor de iluminat împotriva panicii, dintr-un spațiu, de la un singur circuit. Comanda manuală din mai multe puncte nu este impusă de timpul în care trebuie efectuată comanda manuală, care ar impune distanțe determinate, comanda manuală fiind cu caracter preventiv.

4.4. Scheme de comandă

Schema care să permită comandă manuală, locală multiplă pentru punerea sub tensiune și comanda manuală unică dintr-un singur loc se poate realiza în mai multe variante, în funcție de tipul de aparat pentru comandă și numărul spațiilor pentru care se realizează. Aparate pentru comanda manuală pot fi:

 • întrerupătoare manuale, bistabile, folosite pentru comanda manuală a corpurilor de iluminat normal;
 • butoane de comandă, bistabile, cu autoreținere

În fig.4 se prezintă schema pentru comanda manuală cu butoane, normal deschise, cu autoreținere pentru comanda locală (Bp) de punere sub tensiune din mai multe locuri și unică cu buton normal închis (Bo) pentru scoatere de sub tensiune. Schema este similară dacă se folosesc întrerupătoare manuale bistabile.

 • contactoare, comandate prin buton pornit/oprit.

În fig.5 se prezintă schema pentru comanda unui corp/ grup de corpuri cu butoane monostabile, normal deschise, din mai multe puncte (Bp) prin intermediul unui contactor. Impulsul de punere sub tensiune este automenținut de contactul normal deschis k2 al contactorului.  Scoaterea de sub tensiune se realizează cu butonul Bo, normal închis.

Dacă este necesară comanda pentru mai multe spații/ grupuri este necesară cîte o schemă pentru fiecare spațiu/ grup.

5. SCENARII DE MANEVRĂ

Succesiunea de comenzi a personalului instruit în acest scop, depinde de tipul de aparate cu care se realizează comenzile manuale.

Dacă se folosesc butoane sau întrerupătoare bistabile, fig.4, succesiunea de comenzi este următoarea: se acționează butoanele sau întrerupătoarele bistabile pentru a le trece pe poziția închis, pentru spațiile care justifică această acțiune. Această operație se poate desfășura la momente diferite, în funcție de momentul în care se impune punerea în funcție a sistemului de iluminat împotriva panicii, din fiecare spațiu.

Scoaterea din funcție se poate face și individual dacă în spațiul respectiv nu mai sunt persoane (de exemplu, nu mai sunt activități didactice în unul din amfiteatre).

Scoaterea din funcție globală se face prin acțiunea asupra butonului/ întrerupătorului normal închis Bo.

După această operație trebuie readuse pe poziția deschis toate butoanele (Bp)/întrerupătoarele care au fost acționate/se află pe poziția închis.

Dacă se folosesc butoane pornit/oprit și contactor, punerea sub tensiune se face prin acțiunea unui Bp, iar scoatere de sub tensiune prin acționarea Bo. În această variantă nu mai este necesară reacționarea Bp, după acționarea Bo.

6. CONCLUZII

Aplicarea prevederilor Normativului I7/2011, cu privire la comanda manuală a sistemului de iluminat împotriva panicii, impune proiectanților realizarea următoarelor cerințe:

 • realizarea schemei electrice de comandă, iar la nivel de detalii, pe planuri, să se evidențieze:
  • locul/locurile în care sunt amplasate aparatele electrice pentru comanda manuală locală, accesibile numai persoanei instruite în acest scop;
  • locul în care este amplasat aparatul electric pentru comanda manuală centrală accesibil numai persoanei instruite în acest scop;
 • elaborarea, pentru cartea tehnică a construcției, a scenariului de manevre pentru comanda manuală a sistemului de iluminat împotriva panicii, pentru persoana/e instruită/e în acest scop;
 • desemnarea, de către beneficiar, a persoanei/lor care vor executa comanda manuală a sistemului de iluminat împotriva panicii, persoană/e instruită/e în acest scop;
 • realizarea sistemului de iluminat împotriva panicii impune dimensionare luminotehnică și utilizarea corpurilor de iluminat cu lămpi cu kit de emergență care permit comanda manuală.

Notă: articolul a apărut pentru prima dată în revista ELECTRICIANUL nr. 1/2016.

Share