Verificarea instalațiilor electrice de joasă tensiune

Verificarea unei instalații electrice de joasă tensiune înseamnă toate măsurile cu ajutorul cărora este demonstrată conformitatea instalației electrice cu prescripțiile corespunzătoare din standardele SR HD 60364. Verificarea cuprinde: inspecția, încercarea și elaborarea raportului de verificare. O instalație electrică de joasă tensiune este supusă la verificări inițiale și periodice. Verificarea inițială se realizează după finalizarea construcției unei instalații noi sau finalizarea extinderilor sau modificărilor unei instalații existente. Verificările periodice au drept scop să se determine, atât cât este practic posibil, dacă instalația și tot echipamentul din componența ei sunt în condiții de utilizare corespunzătoare, frecvența acestor verificări fiind stabilită prin reglementări naționale.
Pentru verificarea unei instalații electrice de joasă tensiune, în principal, se respectă reglementările naționale în vigoare, de exemplu, Normativul I7-2011 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor. În acest normativ prevederile pentru verificare sunt specificate în Capitolul 8, cu titlu de recomandare fiind menționat ca standard de referință SR HD 60364-6. În prezent, sunt în vigoare două ediții ale acestui standard: SR HD 60364-6:2007, care rămâne în vigoare până la 01.06.2019, dată la care va fi înlocuit cu SR HD 60364-6:2017, Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 6: Verificare.

SR HD 60364-6:2017 constituie o revizuire tehnică a ediției anterioare (SR HD 60364-6:2007) și conține următoarele modificări importante față de aceasta:
• Renumerotarea articolelor și a paragrafelor pentru a fi compatibilă cu celelalte părți ale SR HD 60364 (de exemplu, 6.1, 6.2, 6.3 etc.).
• Referințe normative actualizate (adică lista documentelor necesare pentru aplicarea acestui standard a fost completată cu publicații noi).
• S-au adăugat trei elemente noi la prescripțiile privind inspecția de la verificarea inițială.
• S-a modificat succesiunea încercărilor pentru verificarea inițială.
• Prescripțiile generale pentru raportarea periodică sunt mult mai detaliate față de ediția anterioară.
• S-a eliminat textul anexelor D (exemplu de diagramă destinată evaluării căderii de tensiune) și E (recomandări pentru echipamentul electric care este reutilizat în instalații), s-a introdus o nouă anexă A (valori ale rezistivității conductoarelor de cupru) și s-au renumerotat anexele (având un conținut modificat față de ediția anterioară).
• Cu titlu de noutate: anexele E, F și G prezintă o concepție nouă a rapoartelor de verificare a instalațiilor electrice; cu un conținut în totalitate modificat față de ediția anterioară, și anume:
– În anexa E sunt prezentate un model de formular pentru raportul de verificare a unei instalații noi sau modificate și un model de formular pentru raportul de stare a unei instalații existente. La aceste formulare au fost adăugate note cu indicații pentru persoana care elaborează raportul și un ghid pentru destinatarii raportului.
– Anexa F conține un model de listă a elementelor supuse inspecției pentru verificarea inițială și un model de
listă a elementelor supuse inspecției pentru o instalație existentă.
– Anexa G conține un model de formular cu detalii ale circuitului și rezultatele încercărilor.
Versiune română a standardului SR HD 60364-6:2017 va fi aprobată de ASRO la data de 31 octombrie 2017 și va fi disponibilă pentru toți factorii interesați.

Lista standardelor române aprobate de ASRO în lunile iulie-septembrie 2017:

ASRO/CT 9 -Aparataj electric de joasă tensiune

SR EN 60947-2:2007/A2:2013 (versiune română)
Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate

SR EN 61439-5:2015 (versiune română)
Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Ansambluri de aparataj pentru rețele de distribuție

SR EN 60947-5-5:2002/A2:2017 (versiune engleză)
Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate și elemente de comutație pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgență cu zăvorâre mecanică

SR EN 62026-2:2013 (versiune română)
Aparataj de joasă tensiune. Interfețe aparate de comandă aparate (CDI). Partea 2: Interfață senzor-element de comandă (AS-i)

ASRO/CT 11– Aparate electrice mici

SR EN 60670-24:2014 (versiune română)

Cutii și carcase pentru aparate electrice pentru instalații electrice fixe de uz casnic și similar. Partea 24: Prescripții particulare pentru carcase pentru dispozitive de protecție și alte aparataje electrice care au putere disipată în căldură

-SR EN 61534-22:2015 (versiune română)

Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 22: Prescripții particulare pentru sistemele de trasee conductoare destinate montării pe podea sau sub podea

SR EN 61995-1:2009/A1:2017 (versiune engleză)

Dispozitive de conectare pentru corpuri de iluminat pentru utilizare casnică și similară. Partea 1: Prescripții generale

SR EN 61995-2:2009/A1:2017 (versiune engleză)

Dispozitive de conectare pentru corpuri de iluminat pentru utilizare casnică și similară Partea 2: File de standard pentru DCL

SR EN 62196-2:2012 (versiune română) 

Fișe, prize, conectoare și prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 2: Prescripții dimensionale de compatibilitate și interschimbabilitate pentru
accesorii cu știfturi și teci de contact de curent alternativ

SR EN 62196-2:2017 (versiune engleză)
Fișe, prize, conectoare și prize mobile pentru vehicule. Încărcare conductivă a vehiculelor electrice. Partea 2: Prescripții dimensionale de compatibilitate și interschimbabilitate pentru
accesorii cu știfturi și teci de contact de curent alternativ

 SR EN 62444:2015 (versiune română)

Presetupe pentru instalații electrice

ASRO/CT 12 – Siguranțe electrice
SR EN 60127-5:2017 (versiune engleză)
Siguranțe fuzibile miniatură. Partea 5: Ghid pentru evaluarea calității elementelor de înlocuire miniatură
SR EN 60127-7:2013 (versiune română)
Siguranțe fuzibile miniatură. Partea 7: Elemente de înlocuire miniatură pentru aplicații speciale
SR HD 60269-3:2011/A1:2013 (versiune română)
Siguranțe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripții suplimentare pentru siguranțe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane necalificate (siguranțe fuzibile utilizate în special pentru aplicații casnice și similare). Exemple de sisteme de siguranțe fuzibile standardizate de la A până la F

ASRO/CT 23 – Măsurare, comandă și automatizare în procesele industriale
SR EN 61511-1:2017 (versiune engleză)
Securitate funcțională. Sisteme cu aparatură de securitate pentru sectorul industriei prelucrătoare. Partea 1: Cadru, definiții, cerințe pentru sistem, echipamente și software
SR EN 61511-2:2017 (versiune engleză)
Securitate funcțională. Sisteme cu aparatură de securitate pentru sectorul industriei prelucrătoare. Partea 2: Ghid pentru aplicarea CEI 61511-1
SR EN 61511-3:2017 (versiune engleză)
Securitate funcțională. Sisteme cu aparatură de securitate pentru sectorul industriei prelucrătoare. Partea 3: Ghid pentru determinarea nivelurilor de integritate ale securității
SR EN 61987-11:2017 (versiune engleză)
Măsurare și comandă în procesele industriale. Structuri și elemente de date în cataloagele de echipamente de proces. Partea 11: Liste de proprietăți (LOP) ale echipamentelor de măsurare pentru schimburile electronice de date. Structuri generice
SR EN 61987-15:2017 (versiune engleză)
Măsurare și comandă în procesele industriale. Structuri și elemente de date în cataloagele de echipa mente de proces. Partea 15: Liste de proprietăți (LOP) ale echipamentelor de măsurare a nivelului pentru schimburile electronice de date

SR EN 62264-3:2017 (versiune engleză)
Integrarea sistemului de conducere a întreprinderii. Partea 3: Modele de activități pentru managementul operațiilor de fabricație
SR EN 62453-1:2017 (versiune engleză)
Specificarea interfețelor pentru instrumentele dispozitivelor de câmp (FDT). Partea 1: Prezentare generală și recomandări
SR EN 62453-2: 2017 (versiune engleză)
Specificarea interfețelor pentru instrumentele dispozitivelor de câmp (FDT). Partea 2: Concepte și descriere detaliată
SR EN 62952-1:2017 (versiune engleză)
Surse de alimentare pentru un dispozitiv de comunicație fără fir. Partea 1: Cerințe generale ale modulelor de alimentare
SR EN 62952-2:2017 (versiune engleză)
Surse de alimentare pentru un dispozitiv de comunicație fără fir. Partea 2: Profil pentru module de alimentare cu baterii
SR EN 61010-2-202:2017 (versiune engleză)
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-202: Cerințe particulare pentru elemente de acționare cu robinet cu comandă electrică

ASRO/CT 24 – Echipamente electronice de măsură
SR EN 61010-2-010:2015 (versiune română)
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-010: Cerințe particulare pentru echipamente de laborator utilizate pentru încălzirea materialelor
SR EN 61010-2-011:2017 (versiune engleză)
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-011: Cerințe particulare pentru echipamente frigorifice
SR EN 61010-2-020: 2017 (versiune engleză)
Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-020: Cerințe particulare pentru centrifuge de laborator
SR EN 61010-2-051:2015 (versiune română)
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-051: Cerințe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru amestecare și agitare
SR EN 61010-2-061:2015 (versiune română)
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-061: Cerințe particulare pentru spectrometre atomice de laborator cu vaporizare și ionizare termică
SR EN 61010-2-081:2015 (versiune română)
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-081: Cerințe particulare pentru echipament de laborator automat și semiautomat destinat pentru analiză și alte utilizări
SR EN 61010-2-101:2017 (versiune engleză)
Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-101: Cerințe particulare pentru aparate medicale de diagnostic în vitro (IVD)

ASRO/CT 27 – Sisteme de alarmă
SR EN 50131-5-3:2017 (versiune engleză)
Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracție. Cerințe pentru echipamentele de interconectare care utilizează tehnici de radiofrecvență
SR EN 60839-11-31:2017 (versiune engleză)
Sisteme de alarmă și de securitate electronică. Partea 11-31: Sisteme electronice de control al accesului. Protocol de bază al interoperabilității în funcție de serviciile Web
SR EN 60839-11-32:2017 (versiune engleză )                                                                                                                                                                                        Sisteme de alarmă și de securitate electronică. Partea 11-32: Sisteme electronice de control al accesului. Comandă de control al accesului în funcție de serviciile Web

ASRO/CT 30 – Compatibilitate electromagnetică și perturbații radioelectrice
SR EN 55011:2016/A1:2017 (versiune engleză)
Echipamente industriale, științifice și medicale. Caracteristici de perturbații de radiofrecvență. Limite și metode de măsurare

SR EN 55014-1:2017 (versiune engleză)
Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice și aparate similare. Partea 1: Emisie
SR EN 55016-2-3:2017 (versiune engleză)
Specificații referitoare la metode și aparate de măsurat perturbațiile radio și imunitatea la perturbații. Partea 2-3: Metode de măsurare a perturbațiilor și a imunității. Măsurările pertur –
bațiilor radiate
SR EN 55025:2017 (versiune engleză)
Vehicule, bărci și motoare cu ardere internă. Caracteristici ale perturbațiilor radioelectrice. Limite și metode de măsurare pentru protecția receptoarelor interioare
SR EN 61000-4-10:2017 (versiune engleză)
Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-10: Tehnici de încercare și măsurare. Încercare de imunitate la câmp magnetic oscilant amortizat
SR EN 61000-4-31:2017 (versiune engleză)
Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-31: Tehnici de încercare și măsurare. Încercare de imunitate la perturbații conduse de bandă largă la porturile de alimentare ale
rețelei electrice de curent alternativ

ASRO/CT 33 – Încercări privind riscurile la foc
SR EN 60695-1-10:2017 (versiune engleză)
Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general
SR EN 60695-2-10:2013 (versiune română)
Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-10: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Aparataj și metodă comună de încercare
SR EN 60695-2-11:2014 (versiune română)
Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-11: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a inflamabilității
pentru produse finite (GWEPT)
SR EN 60695-8-1:2017 (versiune engleză)
Încercări privind riscurile de foc. Partea 8-1: Degajare de căldură. Ghid general
SR EN 60695-8-2:2017 (versiune engleză)
Încercări privind riscurile de foc. Partea 8-2: Degajare de căldură. Importanța și rezumatul metodelor de încercare
SR EN 60695-11-10:2014 (versiune română)
Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-10: Flăcări de încercare. Metode de încercare orizontală și verticală la flacără de 50 W

ASRO/CT 35 – Sisteme de conversie în energie electrică a
energiei solare, a energiei eoliene și a energiei valurilor și
mareelor
SR EN 61215-2:2017 (versiune engleză)
Module fotovoltaice (PV) pentru aplicații terestre. Calificarea concepției și omologare. Partea 2: Proceduri de încercare
SR EN 61215-1-2:2017 (versiune engleză)
Module fotovoltaice (PV) pentru aplicații terestre. Calificare
de proiectare și omologare. Partea 1-2: Cerințe speciale de
încercare a modulelor fotovoltaice (PV) cu telură de cadmiu
SR EN 61400-25-4:2017 (versiune engleză)
Turbine eoliene. Partea 25-4: Comunicații pentru supravegherea și comanda centralelor eoliene. Sisteme de profiluri de comunicații
SR EN 61400-25-6:2017 (versiune engleză)
Turbine eoliene. Partea 25-6: Comunicații pentru monitorizarea și comanda centralelor eoliene. Clase de noduri logice și clase de date pentru monitorizarea de stare

ASRO/CT 131 – Corpuri de iluminat
SR EN 60061-1:2002/A49:2013 (versiune română)
Socluri pentru lămpi, dulii și calibre pentru controlul
interschimbabilității și securității. Partea 1: Socluri pentru lămpi
SR EN 60357:2004 (versiune română)
Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru
vehicule). Prescripții de performanță
SR EN 60598-2-8:2014 (versiune română)
Corpuri de iluminat. Partea 2-8: Cerințe particulare. Lămpi de mână
SR EN 60598-2-11:2014 (versiune română)
Corpuri de iluminat. Partea 2-11: Cerințe particulare. Corpuri de iluminat pentru acvarii
SR EN 60598-2-24:2014 (versiune română)
Corpuri de iluminat. Partea 2-24: Cerințe particulare. Corpuri de iluminat cu suprafețe cu temperaturi limitate
SR EN 60838-1:2017 (versiune engleză)
Dulii diverse pentru lămpi. Partea 1: Reguli generale și încercări
SR EN 60662:2012 (versiune română)
Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune. Specificații de performanță
SR EN 61167:2011 (versiune română)
Lămpi cu halogenuri metalice. Specificații de performanță
SR EN 61347-1:2009/A2:2013 (versiune română)
Aparataj pentru lămpi. Partea 1: Prescripții generale și prescripții de securitate
SR EN 62442-1:2012 (versiune română)
Performanța energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 1: Aparataj de comandă pentru lămpi fluorescente. Metodă de măsurare pentru determinarea puterii totale la intrarea circuitelor de aparataj și randamentul aparatajului de comandă
SR EN 62442-2:2015 (versiune română)
Performanța energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 2: Aparataj de comandă pentru lămpi cu descărcare de înaltă intensitate (cu excepția lămpilor fluorescente). Metodă de măsurare pentru determinarea randamentului aparatajului de comandă
SR EN 62612:2014 (versiune română)
Lămpi cu LED, autobalastate, pentru iluminat general funcționând la tensiuni de alimentare mai mari de 50 V. Cerințe de performanță
SR EN 62922:2017 (versiune engleză)
Panouri cu diode electroluminiscente organice (OLED) destinate pentru iluminat general – Cerințe de performanță.

Share