Pentru un iluminat public de calitate interviu cu dl. Dan Vătăjelu, președinte ARI

Dan Vătăjelu este Director General al
firmei FLASH LIGHTING SERVICES.
Este membru oficial al Diviziei 4
Lighting and Signalling for Transport din
cadrul CIE (Commission Internationale
de l’Eclairage) din partea României,
membru în comitetul tehnic ASRO/CT
240 Tehnica Iluminatului, Director
Divizia 4.1. (Iluminatul căilor de
circulație auto, pietonilor, cicliștilor ș.a.)
în cadrul CNRI (Comitetul Național
Român de Iluminat), Vicepreședinte al
Patronatului Serviciilor Publice din
România, Serviciul de iluminat Public.
În anul 2010 a inițiat realizarea Asociației
Române pentru Iluminat (ARI).

Revista Electricianul: Care dintre prevederile standar –
delor din iluminatul public sunt cel mai puțin respectate în
orașele din România în prezent?
Dan Vătăjelu: În primul rând, standardele sunt aproape
necunoscute pentru autoritățile publice. Fie că ne referim
la iluminatul stradal, fie că ne referim la iluminatul interior
pentru școli, spitale, locuri de muncă interioare sau exte –
rioare. Din păcate, majoritatea proiectanților nu cunosc
aceste standarde, iar beneficiarii nu știu ce să ceară pro –
iectanților.
Aș remarca un alt impediment, ce ține de limba în care
se găsesc standardele la ASRO. Deși standardul SR EN
13201 a fost adoptat ca standard românesc în 2015, din
lipsă de fonduri, el nu a fost tradus până acum, din limba
engleză. Pentru a facilita accesul la informații, ARI a alocat
din fondurile proprii sumele necesare traducerii acestor
standarde în limba română.
În paralel, pentru a facilita accesul la informații, ARI a
demarat scrierea ghidurilor pentru achiziții publice în
domeniul iluminatului. În această lună este disponibil
pentru consultare primul ghid: „Ghid pentru achiziția
echipamentelor de iluminat stradal” și vă invităm și pe
această cale să vă aduceți contribuția cu observații sau
completări necesare.
Revista Electricianul: Care sunt avantajele pe care
firmele concesionare ale serviciilor de iluminat le oferă?
Dan Vătăjelu: Aș enumera câteva avantaje:
– Prestarea serviciului pe baza criteriilor de perfor manță;
– Operarea responsabilă a sistemului de iluminat;
– Delegarea riscurilor de operare, finanțare și teh –
nologice către operator;
– Gestionarea bunurilor ce compun sistemul de ilu minat;
– Istoricul bunurilor și al intervențiilor realizate.
Alte avantaje pentru delegarea gestiunii prin con –
cesiune către un operator licențiat ar fi accesul la fonduri
europene pentru modernizarea sistemelor de iluminat
public, obținerea unor rezultate optimizate în serviciul de
iluminat, costuri adaptate activităților de iluminat și a di –
mensiunii localității.
Revista Electricianul: Legea serviciilor publice sprijină
în prezent în mod real concesiunea iluminatului public? Ce
credeți că ar mai fi de completat în acest sens?
Dan Vătăjelu: Legislația în vigoare pentru serviciul de
iluminat public există și poate fi aplicată. O trec în revistă:
Legea 51/2006: Legea serviciilor publice;
Legea 230/2007: Legea serviciului de iluminat public;
Legea 100/2016: Legea privind concesiunile de lucrări
și concesiunile de servicii;
HG 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodolo –
gice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de
lucrări și concesiunile de servicii;
Ordinul comun 5/93/2007 al președintelui ANRE și al
pre ședintelui ANRSC – pentru aprobarea Contractuluicadru
privind folosirea infrastructurii sistemului de dis –
tribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de
iluminat public;
Ordinul președintelui ANRSC 77/2007 – privind apro –
barea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau

modi ficare a valorii activităților serviciului de iluminat
public;
Ordinul președintelui ANRSC 86/2007 – pentru apro –
barea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public;
Ordinul președintelui ANRSC 86/2007 – pentru
aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
iluminat public.
Ca și în alte cazuri, constatăm că există legislație, dar
stăm destul de prost cu aplicarea ei. În acest sens, ARI a
avut mai multe luări de poziție realizând materiale con –
cludente, pe care le-am înaintat ANRSC și Consiliului
Concurenței.
Din datele publice ale ANRSC, putem constata că doar
20% din localitățile din mediul urban au serviciul licențiat,
într-o anumită formă (studiu realizat în luna februarie/
martie 2017) la 10 ani de la publicarea Legii 230… Dar
trebuie să felicit pe această cale noua conducere ANRSC
care a preluat criticile și a început să se implice în infor –
marea autorităților publice locale despre legislația exis –
tentă, demarând de asemenea un program de control și
îndrumare în acest sens.
ARI a semnat un protocol de colaborare cu ANRSC
pentru îmbunătațirea serviciului și una dintre primele ținte
este revizuirea Regulamentului Cadru al serviciului de
iluminat și adaptarea indicatorilor de performanță generali
și garantați la cerințele autorităților.
Revista Electricianul: Autoritățile publice vi se par în
prezent suficient de conștiente de importanța realizării
unui iluminat public de calitate?
Dan Vătăjelu: Cred că iluminatul public, atunci când
vine vorba de autorități publice, ar trebui văzut din mai
multe perspective. Da, iluminatul trebuie văzut și trebuie
să ne ajute să vedem să ne desfășurăm activitățile în
condiții optime.
Iluminatul public trebuie privit ca iluminatul spațiilor
publice și aici mă refer la toate spațiile atât interioare cât și
exterioare: străzi, piețe, parcuri, clădiri, școli, spitale,
birouri, locuri de muncă, gări, autogări, noduri intermo –
dale, etc.
Dar răspunsul la întrebarea dumneavoastră, din păcate
este unul negativ. Sunt foarte puțini cei care conștien –
tizează importanța iluminatului de calitate și utilizat corect.
Una din cauze este și deprofesionalizarea pieței, iar acest
lucru a dus la vânzări de produse cu orice preț, fără să se
țină cont de standarde sau etică.
Conștientizarea poate fi făcută cu sprijinul specialiștilor
bine intenționați, prin intermediul ARI și a altor structuri
neguvernamentale, prin intermediul mediului academic și
nu în ultimul rând, prin intermediul utilizatorilor. Când
vorbesc de utilizatori, mă refer la șoferi în cazul ilu –
minatului stradal, la medici și pacienți în cazul iluminatului
în domeniul sănătății, etc.
Pentru a crește gradul de conștientizare, ARI își do –
rește să acorde un premiu anual autorităților publice care
dovedesc că au proiecte relevante în domeniul ilumi –
natului.
Revista Electricianul: Cetățenii resimt după părerea
dumneavoastră aspectele ce țin de calitatea iluminatului
public, mai ales în mediul urban? Este apreciat deci un
iluminat de calitate?
Dan Vătăjelu: Dacă resimt, cred că da… chiar dacă nu
conștientizează acest lucru. Resimt un iluminat prost
copiii care își distrug vederea când desfășoară în mod
constant activități în spații iluminate necorespunzător.
Resimt pacienții unităților sanitare ca mediu ostil și
datorită iluminatului. Resimt șoferii când nu văd obstacole
pe suprafața carosabilă datorită iluminatului inadecvat.
Resimțim cu toții efectele iluminatului, dar puțini le și
conștientizează.
Cred că este de datoria noastră să ajutăm cetățenii să
conștientizeze aspecte ce țin de iluminat. Pentru cetățeni
este important, pe lângă iluminatul spațiului public, ilu mi –
natul spațiului privat. În acest sens, ARI a realizat anul tre –
cut cu ajutorul membrilor, un Ghid pentru achiziția sur selor
de lumină ce poate fi descărcat sau consultat la adresa:
http://ari-iluminat.ro/wp-content/uploads/2016/
08/ari_flyer.pdf
În scopul îmbunătățirii cunoștințelor în domeniul
iluminatului, am semnat o serie de parteneriate și aș
enumera câteva:
Parteneriatul cu OER – Orașe Energie România pentru
promovarea iluminatului de calitate și de asemenea
componentă importantă pentru realizarea obiectivelor
asumate prin Convenția primarilor în privința economiilor
de energie;
Parteneriatul cu TALQ Consortium – pentru
promovarea și distribuirea în România a „Ghidului de
buzunar pentru iluminat inteligent”;
Parteneriatul cu ELE – organism european creat de
Asociațiile naționale din Germania, Olanda, Austria și
Elveția în domeniul iluminatului.

Share