Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, P118, Partea a III-a – Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare si varianta sa finala

Intrebare:  Care sunt modificarile propuse la Normativul P118/3 ?

Raspuns : Varianta finala a lui P118/3 trimisa MDRAP spre aprobare si publicare in MO poate fi gasita la adresa de internet : http://www.mdrap.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXVIII/28_16_P118_3_2015.pdf

  Lista cu modificarile propuse initial  de colectivul  condus de  prof. dr.ing. Niculae Mira, ce s-a ocupat si de  elaborare a P118/3, din 2011,   propuneri discutate într-un cadru larg de specialiști din domeniu, din partea asociațiilor profesionale SIEAR, ISU, ARTS și din partea unor firme furnizoare de echipamente, a fost publicata in ELECTRICIANUL 1/2017 si avea urmatorul continut:  

1. Înlocuirea sintagmei “instalații de detectare, semnalizare și avertizare” cu “instalații de detectare, semnalizare și alarmare”, în conformitate cu prevederile seriei de standarde SR EN 54.
2. Articolul 3.2.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
“3.2.2. Documentația tehnico-economică stabilește măsurile, tehnicile, procedeele și organizarea instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.”
3. La art. 3.3.1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„3.3.1. (1) Echiparea cu instalații de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu se asigură în mod obligatoriu la construcții și/sau spații (o încăpere sau mai multe încăperi inclusiv circulațiile lor comune):
a) toate categoriile de construcții, prevăzute, conform reglementărilor specifice, cu instalații automate de stingere cu apă tip sprinklere, sprinklere deschise – drencere sau pulverizatoare, ceață de apă sau cu substanțe speciale, în condițiile în care acționarea acestora se face prin astfel de instalații;
b) construcții închise de importanță excepțională – A și deosebită – B, încadrate conform legislației specifice;
c) clădiri înalte, cu excepția locuințelor, și foarte înalte indiferent de destinație;
d) clădiri cu săli aglomerate;
e) clădiri închise ori spații, civile, având destinație:
• administrativă cu aria desfășurată mai mare de 600 m2;
• de cultură cu aria desfășurată mai mare de 400 m 2;
• de comerț cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 400 m2;
• de sport în care se pot afla simultan mai mult de 200 persoane;
• de cult cu peste 300 de persoane;
• de învățământ, inclusiv gradinițe, care adăpostesc peste 200 de persoane;
• de turism cu cel puțin 25 camere sau 50 de locuri de cazare;
• de cazare a elevilor, studenților, sportivilor având mai mult de 100 locuri de cazare;
• de sănătate cu paturi staționare/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor preșcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost,
cu aria desfășurată mai mare de 100 m2;
f) clădiri ori spații, civile subterane, cu excepția locuințelor, cu aria desfășurată mai mare de 300 m2;
g) parcaje subterane potrivit reglementærilor specifice;
h) parcaje supraterane închise cu mai mult de 50 autoturisme;
i) clădiri civile, cu excepția locuințelor, cu peste 300 de persoane sau cu aria desfășurată mai mare de 1600 m2;
j) clădiri închise ori spații, de producție și/sau depozitare având densitatea de sarcină termică peste 420 MJ/m2 și aria desfășurată mai mare de 600 m2;
k) depozite închise cu stive având înălțimea mai mare de 4 m;
l) clădiri de producție și/sau depozitare monobloc sau blindate, indiferent de riscul de incendiu.
(2) Pentru clădirile ori spațiile enumerate la alin. (1) trebuie supravegheate suplimentar următoarele zone:
• incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport și transmisie;
• canalele și puțurile de cabluri;
• instalațiile de climatizare, de aerisire și de ventilație, precum și canalele de admisie și evacuare a aerului;
• canalele și puțurile pentru materiale și deșeuri, precum și incintele de colectare ale acestora;
• spațiile de depozitare a materialelor combustibile;
• spațiile delimitate de tavane false și de podele tehnice;
• compartimente ale încăperilor în care sunt amenajate spații pentru depozitare pe verticală, la care marginea superioară se află la o distanță mai mică de 0.5 m de tavan sau de alte elemente aflate la partea superioară a încăperii.
(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) spațiile de depozitare pentru cereale în vrac.
(4) La clădirile ori spațiile de turism, cu mai puțin de 25 camere sau 50 locuri de cazare, precum și în fiecare locuință dispusă la mansardele amenajate sau realizate la clădiri de locuit colective cu mai mult de patru niveluri supraterane se prevăd detectoare autonome de fum.”
4. Articolul 3.3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„3.3.2. (1) Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile prevăzute la 3.3.1, trebuie să fie cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind supravegheate toate spațiile din clădire, cu excepția celor menționate la punctul 3.3.3.
(2) Pentru celelalte construcții și spații care nu sunt indicate la 3.3.1, gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu poate fi și/sau:
– acoperire parțială: este supravegheat, la fel ca și în cazul acoperirii totale, numai spațiul vulnerabil la incendiu;

-acoperire locală: este supravegheat un echipament sau o zonă locală care nu trebuie izolată de restul clădirii, ea oferind un nivel mai ridicat de protecție decât cel extins al clădirii.

(3) Gradul de acoperire parțială și locală cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu se stabilește de către proiectant.”

5. Lit. c) a articolului 3.3.6 se modifică și va avea următorul cuprins
„c) ECS trebuie să dispună de afișaj de semnalizare sinoptic iar cele cu afișaj alfanumeric cu posibilitatea afișării mesajelor și în limba română. Memoria de evenimente va putea fi descărcată sau citită pe afișajul local.”
6. Articolul 3.3.13 se modifică și va avea următorul cuprins:
„La o cale de transmisie se pot conecta dispozitive amplasate pe o suprafață desfășurată a construcției de maximum 6000 m2.”
7. Articolul 3.3.19. se modifică și va avea următorul cuprins:
„3.3.19 La clădirile de locuit foarte înalte, trebuie să se prevadă instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu obligatoriu pentru spațiile comune precum: holuri, depozite, scări evacuare, centrală termică de bloc, etc.”
8. Tabelul 3.4 se modifica și va avea următorul cuprins:

Suprafața maximă supravegheată                      DH (m)
de detector, A max (m2)                        α <_ 20˚ (*)          α > 20˚ (*)
10                                                                  2,3                         2,5
20                                                                  3,3                         4,1
30                                                                  4,1                         5,0
40                                                                  4,7                         5,8
50                                                                  5,2                         6,5
60                                                                  5,7                         7,1
70                                                                  6,2                         7,7
80                                                                 6,6                          8,2
90                                                                 7 ,0                         8,7
100                                                               7,4                          9,2
110                                                                7,7                          9,6
(*) – este unghiul de înclinare față de orizontală a tavanului sau acoperișului.

”Tabelul 3.4 – Distanța maximă orizontală (DH) de la un punct al tavanului la cel mai apropiat detector de fum punctual (SR EN 54-7).  Pentru înclinări diferite se va considera cea mai mică înclinare.
9. Alineatul (2) al articolului 3.7.13 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Distanța maximă de parcurs din orice punct al clădirii până la cel mai apropiat declanșator de alarmă nu va depăși 20 m în cazul clădirilor înalte, foarte înalte și cu aglomerări de persoane, respectiv 15 m la clădirile cu persoane care nu se pot evacua singure, în funcție de necesități.”
10. Alineatul (1) al articolului 3.8.2.5 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu cel puțin 5 dB deasupra oricărui alt sunet care ar putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65 dB. Dacă alarma are scopul de a trezi persoane din somn, atunci nivelul minim trebuie să fie de 75 dB.”
11. Articolul 3.8.4.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
”3.8.4.1 În zone în care nivelul zgomotului ambiental depășește 90 dB, în zone în care este necesară o protecție la zgomot și în zonele în care se pot afla persoane cu dizabilități auditive, precum și în alte situații stabilite de proiectanții sistemului de securitate se prevăd numai dispozitivele de alarmare vizuale.”
12. Art. 3.9.2.6 se abrogă.
13. Art. 3.9.2.7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„3.9.2.7 În încăperile în care sunt amplasate ECS se va instala un post telefonic, conectat la sistemul de telefonie interioară a obiectivului ori la alte mijloace care asigură transmisia la distanță. ”
14. Articolul 3.9.2.8 se modifică și va avea următorul cuprins:
”3.9.2.8 Pentru localizarea rapidă, ușoară și fără ambiguiditate a alarmei și pentru a lega indicația centralei de poziția oricărui detector sau declanșator manual trebuie furnizate cel puțin: zona alarmată, elementul din zonă care a declanșat alarma, un text care să furnizeze informații de localizare a alarmei, diagrame de conectare, avertizări optice pentru indicarea la distanță a stării elementului de detectare sau declanșatorului manual (vezi 3.9.2.2a).”
15. Aricolul 5.2.5 se modifică și va avea următorul cuprins:
”5.2.5 Pentru protecția mecanică, protecția la foc și reducerea efectelor perturbațiilor electromagnetice din cauza apropierii de circuitele electrice de joasă tensiune, circuitele IDSAI se separă prin:”
16. Litera c), alineat (2) al articolului 5.3.5 se modifică și va avea următorul cuprins:
”c) conectarea dintre ECS și panourile repetoare pentru semnalizare și/sau de comandă;”
17. Articolul 5.3.6 se modifică și va avea următorul cuprins:
”5.3.6 În clădirile înalte, foarte înalte și spitale,  sistemele de cabluri între ECS și dispozitivele de alarmare trebuie să reziste la foc cel puțin 90 minute pentru a asigura continuitatea în funcționare și/sau transmisia semnalului.”
18. Articolul 5.8.1 se modifică  și va avea următorul cuprins:
”5.8.1 În cazul în care se folosește un sistem adresabil de detectare, trebuie să se identifice cu precizie detectorul automat sau manual care a declanșat alarma de incendiu. Identificarea detectorului se va face la ECS prin intermediul afișajului.”

 

Share