Propunerile SIEAR de modificare a Normativului I-7-2011

Către

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Direcţia Generală Dezvoltare şi Infrastructură

Direcţia Tehnică – Serviciul Reglementări în Construcţii

La cea de a 54-a Conferinţă Naţională de Instalaţii de la Sinaia, SIEAR a luat în discuţie necesitatea înbunătăţirii Normativului I-7-2011. Acest fapt se justifică deoarece peste 70% din bibliografia Normativului s-a modificat:

 • standarde europene din gama HD 60384;
 • norme europene EN;
 • standarde ale Comisiei Internaţionale de Electrotehnică CEI 60384;
 • Legi şi Hotarâri de Guvern apărute între timp.

Membrii SIEAR au făcut peste 100 de propuneri de amendare a articoleleor din Normativ.

Vă înaintăm cele mai importante dintre acestea şi care sunt deosebit de actuale.

 1. Este de mare actualitate ca Normativul sa prevadă necesitatea protecţiei la defectul de arc electric. Pentru aceasta se propune introducerea următorului articol:

A1. Pentru diminuarea riscului de incendiu, conform SR HD 384.4.42 – A1, se vor prevedea, în circuitele finale de curent alternativ al căror curent nominal nu depăşeşte 20A, dispozitive pentru detectarea defectelor de arc electric (AFDD).

(articol nou 4.2.2.10). Se poate folosi anexa A din SR HD 60364-4-42:2511/A1:2015 care se refera la AFDD.

 1. Propuneri pentru înbunătăţirea Normativului I-7-2011:

B1. Articolul 1.2 ar trebui să includă şi:

– sisteme de transport a energiei electrice de joasă tensiune;

– racorduri electrice/branşamente;

B2. În tabelul 4.1, timpul de întrerupere pentru reteaua TN, tensiunea 120 V<U0<230 V, se modifică de la valoarea de 5s la valoarea de 1s, conform tabelului 41.1 din SR HD 60364-4-41;

B3. Articolul 4.1.4.3 se propune a fi reformulat astfel:

4.1.4.3. Timpul maxim de întrerupere stabilit în tabelul 4.1 trebuie aplicat circuitelor finale din clădiri care nu depaşesc:

– 63 A cu una sau mai multe prize;

– 32 A alimentând numai echipament conectat prin racord fix;

(Ar corespunde lui SR HD 60364-4-11, art. 411.3.2.1);

B4. Articolul 4.1.5.2.1, aliniatul 1, „20 A” să fie înlocuit cu „32 A”, iar aliniatul 2 să fie eliminat (pentru a elimina eventualele confuzii);

B5. La articolul 4.1.5.2.8, primele două rânduri se reformulează:

„Dacă se montează dispozitive diferenţiale reziduale, selectivitatea se realizează conform recomandărilor din SR CEI 61200, ca în fig. 4.1 sau fig. 4.2”;

B6. Articolul 4.2.3.2.14 să se coreleze cu SR HD 60364-4-42:2011 (art. 422.3.8);

B7. Articolul 4.2.3.2.4 să se coreleze cu SR HD 60364-4-42:2011 (art. 422.3.4);

B8. Articolul 4.2.3.2.8 să se coreleze cu SR HD 60364-4-42:2011 (art. 422.3.12);

B9. Articolul 4.3.3.1.3.1, aliniatul 3, se va formula astfel:

„ – …….

– …….

– anumite circuite de măsurare;

cu rezerva că sunt îndeplinite simultan următoarele două prevederi:

 1. …….
 2. ……. “;

Observaţia „ cu rezerva ……” se referă şi la aliniatele 1 şi 2 din articol.

B10. La articolul 5.2.7.1.5, de adăugat şi standardul CEI 60311;

B11. Articolul 5.3.3.13, rândul 3 – trebuie mai bine precizate „cazurile cu risc de incendiu”;

B12. Articolul 5.6.4.8, aliniatul 2, se completează astfel:

„ – cabluri rezistente la foc conform ……. SREN 50577 …….”;

B13. Harta keraunică (anexa 6.11) trebuie actualizată.

B14. Tabelul 6.18 – de corectat coloana a doua cu „distanţe maxime”;

B15. La articolul 6.3.1.1, de eliminat „cu înălţimi mai mici de 60 m”. (Catedrala în construcţie are 7 PDA-uri , toate la peste 60 m);

B16. Articolul 7.18.5:

Nu ştim să se fabrice cabluri rezistente la foc pentru mai mult de 90 de minute (E90). Germania are cabluri rezistente la foc PH 120 (120 min.), dar se pare ca sunt inferioare lui E90 (producător de cabluri Datwyler). IGSU să reformuleze articolul.

B17. Articolul 7.22.1b), aliniatul 7, se completează cu:

„…în maximum 60 de secunde, grupul de intervenţie va fi prevăzut obligatoriu cu grup inversor de sursă.”;

B18. Articolul 7.22.12, rândul 4, se completează astfel:

„…sau cu cabluri rezistente la foc, conform SR EN 50200 şi SR EN 50362, indiferent de modul de pozare (îngropat sau în aer), sau un …….”;

B19. La articolul 7.22.17 trebuie:

 • întrebat IGSU dacă grupul de intervenţie pentru alimentarea de rezervă poate fi în construcţie alipită de clădire, aşa cum se prevede în articol, sau se respectă distanţele din P 101A;
 • de adăugat grupul de intervenţie în execuţie capsulată, fiind în construcţie proprie.

B20. Articolul 7.22.2, rândurile 6,7 şi 8, se reformulează astfel:

„ …, în încăperi cu acces direct din exterior. Încăperea tabloului general trebuie să fie separată de restul clădirii prin pereţi de A1, A2-s1d0, fără goluri şi cu rezistenţă la foc REI/EI 180 şi cu planşee REI 90. Se admite ……”;

B21. La articolul 7.22.22 se completează sintagma „dispozitive” cu „dispozitive mecanice”;

B22. Articolul 7.22.28, rândul 3, se completează astfel:

„…vor fi rezistente la foc, indiferent de modul de pozare (îngropat sau în aer), astfel …….”;

B23. La articolul 7.23.12.3 trebuie definit ce se înţelege prin „măsuri constructive” şi „influenţe reciproce”;

B24. La articolul 7.23.3.3, în loc de „materiale clasă B de reacţie la foc,…….”, se propune „materiale greu combustibile”;

B25. În articolul 7.23.4.2, în loc de „5.5.3” se va scrie „art. 3.4.2”;

B26. La articolul 7.23.7.2 punctul f) de înlocuit cu:

„f) în exteriorul cladirilor, la intrările prevăzute pentru accesul pompierilor în clădire.”;

B27. Articolul 7.23.9.1, aliniatul 2, se completează astfel:

„- încăperi cu suprafaţa mai mare de 60 m2, dacă nu au acces direct în culoarul de evacuare şi evacuarea se face printr-o altă încăpere cu aglomerare de persoane.”;

B28. Articolul 7.23.9.3, rândul 2, se completează astfel:

„”……. comenzi manuale din unul sau mai multe…….”. (Sunt opinii că ar trebui eliminată comanda manuală, fiind o reminiscenţă a vechilor normative.);

B29. Articolele 7.24.2.14 ÷ 7.24.2.22 trebuie refăcute în conformitate cu cap. 6.3.23 ÷ 6.3.35 din „standarde internaţionale şi practica recomandată”, anexa 14, vol.1. Deasemeni tabelul 7.24.2 în acord cu tabelul 6.3 din documentul menţionat.

B30. Capitolul 7.9 – Instalaţii electrice în amplasamente pentru utilizări medicale, trebuie pus în acord cu noul standard SR CEI 60364-7-710;

B31. Articolul 7.9.15 se reformulează astfel:

„Pentru fiecare amplasament din grupa 2 destinat aceleiaşi funcţii este necesară prevederea a cel puţin o reţea IT medical separată. Reţeaua IT medical trebuie echipată cu un dispozitiv de control permanent a izolaţiei, cu localizare automată a curentului de defect, cu următoarele caracteristici tehnice: …….”;

B32. Articolul 7.9.18 poate fi completat cu prevederile din art. 710.415.2.1 din SR HD 60364-7-710;

B33. Articolul 7.9.31, primul rând, se formulează astfel:

„Alimentarea serviciilor de securitate …….”;

 

 1. Alte propuneri:

C1. Articolul 6 de refăcut în conformitate cu ediţia recentă a Normei SR EN 62305-2013;

C2. Trebuie lămurită alimentarea corpurilor de iluminat cu cabluri rezistente la foc, în special corpurile de iluminat de siguranţă. Corpurile de iluminat nu au rezistenţa la foc corespunzătoare cablului (IGSU);

C3. Trebuie lămurit cum trebuie asigurată alimentarea corpurilor de iluminat de siguranţă amplasate pe structurile metalice care au o rezistenţă la foc foarte mică (IGSU);

C4. Trebuie clarificate situaţiile în care trebuie utilizate cabluri rezistente la foc şi situaţiile în care se utilizează cabluri cu întârziere la propagarea flăcării (IGSU);

C5. Se propune introducerea unor articole noi referitoare la instalaţiile electrice din „camerele curate”;

C6. Sunt necesare corelări cu NP 118/1-2016 (aflat în discuţie în spaţiul public) şi NP 118/2-2013, în special cele referitoare la grupurile electrogene, staţiile de pompare, etc.

C7. Bibliografia de refăcut;

C8. Proiectul de instalaţii electrice (ca şi celelalte proiecte de instalaţii) trebuie să respecte scenariul de securitate la incendiu şi nu invers (scenariul să copieze părţi din proiect);

C9. Toate prevederile de instalaţii trebuie să aibă menţiunea că au fost coordonate atât între ele, cât şi cu proiectele de construcţii şi arhitectură.

 

 1. Normativul I-7-2011 are multe alte articole ce necesită formulări mai bune pentru a nu duce la interpretări diverse.
 2. Să nu se uite că Normativul se referă la proiectare, execuţie şi exploatare. Ministerul trebuie să găsească formele prin care să se înbunătăţească verificarea funcţionării instalaţiilor electrice din construcţii. De exemplu: aşa cum sunt verificate periodic (la doi ani) instalaţiile de gaze, instalaţiile electrice (în special pentru corectitudinea legării la pământ şi a valorii prizei de pământ) pot fi si ele verificate periodic, pentru toate categoriile de construcţii, inclusiv cele casnice.

Sperăm că propunerile noastre vor fi analizate şi utile pentru o cât mai grabnică înbunătăţire a Normativului I-7, ceea ce ar duce la o mai bună proiectare, execuţie şi exploatare a instalaţiilor electrice de joasă tensiune din clădiri.

Totodată materialul poate fi considerat ca un răspuns al UTCB la schimbul de adrese dintre MDRAP şi UTCB pe tema Normativului I-7-2011.

Cu toată consideraţia,

Preşedinte SIEAR (Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România)

Prof.univ.dr.ing. Niculae MIRA – UTCB

Share